Komunitní plánování v Praze 17

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17

MČ Praha 17 se zapojila do procesu komunitního plánování sociálních služeb na základě usnesení  Zastupitelstva MČ Praha 17  č. 4. 5 ze 4. 4. 2007. Rozhodnutí je v souladu se zákony:

- č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který přináší zásadní povinnosti ve vztahu k plánování sociálních služeb. Základním nástrojem k zajištění územní a typové dostupnosti sociálních služeb v daném území je strategické plánování rozvoje sociálních služeb. Základem plánování sociálních služeb je spolupráce zadavatelů (obcí, krajů) s uživateli (klienty) a poskytovateli (jednotlivými organizacemi) sociálních služeb na vytváření plánu, vyjednávání o budoucí podobě služeb a realizaci konkrétních kroků. Společným cílem je zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb. Pro úspěšnost plánování je zapotřebí podpory ze strany politické reprezentace, a to jak při zahajování plánování, tak i v jeho průběhu a posléze při realizaci plánu rozvoje sociálních služeb.

- č.131/2000 Sb., o hl. m. Praze, hlava IV, § 16, odst. 3 „ Hlavní město Praha v samostatné působnosti na svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů".

- Evropská sociální charta, Listina práv a svobod a Ústava ČR.

 

1. CÍL KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17

1.1 Cílem je přijetí metody komunitního plánování sociálních služeb v MČ Prahy 17 v souladu se zákonem 108/2006 Sb., jako procesu k dosažení optimální kvality poskytovaných sociálních služeb potřebným občanům MČ Prahy 17.

1.2 Dokument Střednědobý  plán rozvoje  sociálních služeb MČ Prahy 17 schválený Zastupitelstvem MČ Praha 17 se stává nástrojem realizace sociální politiky v MČ Praha 17.

 

2. PŘÍNOS KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO MČ PRAHA 17

2.1 Přínosem je zvyšování efektivity investovaných finančních prostředků, protože jsou vynakládány jen na takové služby, které jsou potřebné.

2.2 Zákon o sociálních službách dává možnost financování zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb s využitím dotace ze státního rozpočtu, či programu čerpajícího prostředky ze strukturálních fondů EU.

2.3 Komunitní plánování legitimizuje rozhodování řídících a zastupitelských orgánů a zvyšuje míru zapojení občanů Řep do dění v obci tím, že zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb, tedy uživatele, poskytovatele a zadavatele do přípravy a uskutečňování plánu rozvoje sociálních služeb.

2.4 Zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku, zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám, reagovaly na lokální odlišnosti.

2.5 Podporuje dialog a spolupráci mezi občany Prahy 17 zvyšuje pocit příslušnosti ke komunitě a umožňuje objevovat nové lidské i materiální zdroje.

2.6 Potřeby, priority a směry rozvoje sociálních služeb jsou stanoveny lidmi, kteří v obci žijí a zkvalitňování sociálních služeb je  považováno za žádoucí součást místní politiky.

2.7 Vytváří se možnost pro rozšíření spolupráce v oblasti využití sociálních služeb s dalšími městskými částmi.

 

3. ČINNOSTI V OBLASTI KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17

3.1 Rada MČ se na základě výzvy MHMP přihlásila ke komunitnímu plánování a vyslala zástupce zadavatele, poskytovatele a uživatele na půlroční vzdělávácí cyklus metody komunitního plánování. Pověřená iniciační skupina v období 9/2006 až 2/2007 absolvovala kurz „Vzdělávání účastníků komunitního plánování sociálních služeb ve správních obvodech hl. města Prahy", který z pověření MHMP zajistilo Městské centrum sociálních služeb Praha.

3.2 Proces komunitního plánování v datech

Aktivity v roce 2007

a) 3-4/2007 informování Zastupitelstva MČ Praha 17 o průběhu přípravy komunitního plánování v Řepích. Usnesením ZMČ Prahy 17  byl schválen projekt „Plán přípravy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v MČ Praha 17 metodou komunitního plánování" včetně personálního a finančního zajištění procesu.

b) 5/2007 bylo zorganizováno veřejné setkání s občany MČ Praha 17 za účasti zástupců Agora - Central Europe. Představili jsme zde poprvé metodu komunitního plánování formou Komunitní plánování sociálních služeb v Praze 17.  Zpracované výstupy z tohoto setkání se staly podkladem při přípravě dotazníků zaměřených na veřejný průzkum o stavu v sociální oblasti v MČ Praha 17.

Vznik 3 pracovních skupin:

  • osoby se zdravotním postižením
  • senioři
  • rodina s dětmi a mládež

c) 6-8/2007 probíhala příprava dotazníků na setkáních pracovních skupin a řídící skupiny spolu se zástupci firmy Agora-CE, která byla prvním zpracovatelem dotazníků.

d) 9-10/2007 proběhlo dotazníkové šetření v Řepích za spolupráce většiny členů pracovních skupin a díky spolupráci se  ZŠ, MŠ, ÚMČ Praha 17, zástupců z řad lékařů polikliniky v Žufanově ulici, Centru sociálně zdravotních služeb v ulici Bendova, Občanského sdružení Kolečko a Domova sv. Karla Boromejského. Zároveň byly dotazníky umístěny na webových stránkách MČ Prahy 17.

Informace o jednotlivých aktivitách byly veřejnosti zprostředkovány prostřednictvím měsíčníku Řepská 17.

Aktivity v roce 2008

a) Vyhodnocení  výstupů  z dotazníkového šetření v pracovních skupinách a stanovení priorit rozvoje sociálních služeb a jejich následné zvěřejnění.

b) Vydání Katalogu poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb na území MČ Praha 17. Obsah katalogu byl sestaven za účasti pracovních skupin.

c) Výstupem komunitního plánování bylo zahájení víkendového provozu autobusové linky č. 180 s cílem zajistit přímé spojení s FN Motol.

d) Příprava dokumentu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v MČ Praha 17  2009 - 2011

Aktivity v roce 2009

a) Schválení plan_2009_2011.pdf (SPRSS) Zastupitelstvem MČ Praha 17 jako strategického dokumentu pro oblast sociální politiky.

b) SPRSS se stal významným dokumentem při zajišťováníní finančních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb, zajišťujících služby občanům  MČ Praha 17.

c) V souvislosti s novelizací  Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Zákonem č. 206/2009 Sb.[1] byl SPRSS postoupen MHMP ke koncepčním účelům  v oblasti plánování sociálních služeb hl. m. Prahy.

d) SPRSS je zásadním dokumentem při  realizaci sociální politiky MČ Prahy 17 formou Fondu ústupového bydlení pro sociálně potřebné občany.

e) V květnu  proběhly  za spolupráce Centra sociálně zdravotních služeb a MČ Praha 17 „Otevřené dny sociálních a zdravotních služeb" kde měli občané Řep možnost seznámit se s typy poskytovaných sociálních služeb na území  MČ Prahy 17 a rovněž se sociálními službami sousedních městských částí.

f) Na základě realizace opatření SPRSS a v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 17 zahájilo Centrum sociálně zdravotních služeb v září 3 měsíční pilotní projekt 24 hodinové nepřetržité služby.

 


[1] Obec konkrétně v rámci spolupráce sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území obce a o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich zdrojích.