Vyhodnocení připomínek a podnětů k územní studii Řepy

Vyhodnocení připomínek a podnětů k územní studii Řepy

Rozpracovaná územní studie Řepy byla představena zpracovatelem KMS architects na veřejném projednání 26.11.2008.
Obyvatelé Řep a organizace mohli do konce roku 2008 zasílat e-mailem nebo poštou na odbor územního rozvoje a investic své připomínky a podněty.

Územní studie není právně závazná jako např. územní plán. Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů např. urbanistické a architektonické koncepce, veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability.

Vyhodnocení připomínek a podnětů (pdf)

Přílohy:
- komentář "řepský okruh" (pdf)
- vizualizace parkovací domy (pdf)
- příčný řez parkovacích domů (pdf)

Tisk Export článku do PDF