Jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 24. 1. 2022

Orgán
Finanční výbor
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni: Mgr. Miroslav Šoukal, Ing. Jan Stupka, p. Jaroslav Hájek, David Števík, PhDr. Jindřich Kadlec (5 členů)
Mgr. Alena Kopejtková (starostka městské části)
Omluveni: ------
Hosté: Mgr. Aleš Koutný (ředitel KC Průhon)
Josef Dirbák (jednatel společnosti Zdravá Sedmnáctka s. r. o.)
Ing. Hana Gahai (účetní KC Průhon a společnosti Zdravá Sedmnáctka s. r. o.)

Místo jednání: Úřad městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy

Usnášeníschopnost: ano

Předseda finančního výboru přivítal přítomné a zahájil jednání.

Program jednání:

  1. Ředitel KC Průhon a paní účetní informovali o skutečném počtu přepočtených osob v KC Průhon v zaměstnaneckém poměru.
  2. Pan jednatel společnosti Zdravá Sedmnáctka s. r. o. a paní účetní podali vysvětlení a řádně zdůvodnili nesoulad údajů uvedených ve Výroční zprávě společnosti za rok 2020, údajů v roční závěrce společnosti za rok 2020 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) a v závěrečném účtu MČ Praha 17 za rok 2020.
  3. Finanční dopady postupů navrhovaných v právních stanoviscích k nároku na zaplacení smluvních pokut vzniklých z titulu Smlouvy o dílo č. 2017/0020 ze dne 9. 2. 2017 ve znění jejích dodatků č. 1 – 6.
  4. Změny rozpočtu k 31. 12. 2021
  5. Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2022
  6. Návrh střednědobého výhledu rozpočet na roky 2023 - 2027
  7. Různé

K bodu 1

Ředitel KC Průhon a paní účetní informovali o skutečném počtu přepočtených osob v KC Průhon v zaměstnaneckém poměru. Slíbili, že budou přistupovat k předávání všech materiálů zřizovateli svědomitěji.

K bodu 2

Pan jednatel společnosti Zdravá Sedmnáctka s. r. o. a paní účetní podali vysvětlení a řádně zdůvodnili vznik nesouladu údajů uvedených ve Výroční zprávě společnosti za rok 2020, údajů v roční závěrce společnosti za rok 2020 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) a v závěrečném účtu MČ Praha 17 za rok 2020. Paní účetní přislíbila zaslání správných účetních sestav.

K bodu 3

Finanční výbor diskutoval o finančních dopadech postupů navrhovaných v právních stanoviscích k nároku na zaplacení smluvních pokut vzniklých z titulu Smlouvy o dílo č. 2017/0020 ze dne 9. 2. 2017 ve znění jejích dodatků č. 1 – 6. Finanční výbor doporučuje postupovat v souladu se stanoviskem AK Vlček et Partners.

Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

K bodu 4

Finanční výbor projednal předložený materiál. Bere na vědomí rozpočtová opatření 92 - 105.

Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

K bodu 5

Finanční výbor se seznámil s předloženým Návrhem rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2022.

Finanční výbor doporučuje přijmou optimalizaci návrhu rozpočtu v okamžité výši 8 mil. Kč. Následně proběhne v průběhu kalendářního roku další sada úsporných opatření, které by se měly promítnout ve skutečném hospodaření městské části za celý rok 2022.

Do diskuse nad projednávaným návrhem se v průběhu jednání zapojili všichni členové finančního výboru.

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu městské části upravený Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2022 ke schválení.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

K bodu 6

Finančnímu výboru byl předložen Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 17 na roky 2023 až 2027.

Vzhledem k tomu, že finanční výbor navrhl optimalizaci Návrhu rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2022 (viz. bod 5) dojde i k úpravě Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha 17 na roky 2023 až 2027.

Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu městské části upravený Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 až 2027 ke schválení.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

 

Datum jednání finančního výboru bude upřesněno podle termínů dalšího konání ZMČ Praha 17. Výše jmenovaní obdrží pozvánku.

 

Schválil: Mgr. M. Šoukal

 

Zapsala: Ing. P. Kiliánová – tajemnice výboru
V Praze 24. 1. 2022