Jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 13. 6. 2022

Orgán
Finanční výbor
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni: Mgr. Miroslav Šoukal, Ing. Jan Stupka, p. Jaroslav Hájek, Ing. David Števík (4 členi)
Mgr. Alena Kopejtková (starostka městské části)
Omluveni: PhDr. Jindřich Kadlec
Hosté: Josef Dirbák (jednatel společnosti Zdravá Sedmnáctka s. r. o.)

Místo jednání: Úřad městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02  Praha 6 - Řepy

Usnášeníschopnost: ano

Předseda finančního výboru přivítal přítomné a zahájil jednání.

Program jednání:

  1. Změny rozpočtu k 30. 4. 2022 – DODATEK
  2. Změny rozpočtu k 31. 5. 2022
  3. Změny rozpočtu k 30. 6. 2022
  4. Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2021 (závěrečný účet)
  5. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2022
  6. Žádost spol. Zdravá Sedmnáctka s. r. o. o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál
  7. Žádost spol. Zdravá Sedmnáctka s. r. o. o rozložení nájemného
  8. Různé

K bodu 1

Finanční výbor projednal předložený materiál. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 25 - 27.

Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 2

Finanční výbor se seznámil s předloženým materiálem. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 28 - 43.

Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 3

Finanční výbor byl informován o předloženém materiálu. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 44 - 54.

Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 4

Bylo projednáno celoroční hospodaření (závěrečný účet) městské části za rok 2021.

Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 17 vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 5

Materiál k plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2022 byl podiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.

Finanční výbor bere tento materiál na vědomí.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

K bodu 6

Finanční výbor byl obeznámen s předloženým materiálem. Doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha 17 schválit „Žádost o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál“ a s tím související připravené rozpočtové opatření č. 55.

Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Dále se finanční výbor zabýval současnou a budoucí ekonomickou situací Sportovního centra Řepy. Zhodnotil současný stav. Upozornil na skutečnost, že se společnost Zdravá Sedmnáctka s. r. o. dostala do této situace díky nepříznivému nárustu celkových spotřebitelských cen, které v celé České republice letí strmě vzhůru ve všech oblastech. Doporučuje majiteli objektu co nejrychlejší hledání celkových úspor a dotačních řešení.

K bodu 7

Finanční výbor probral předložený materiál. Vyjádřil souhlas s rozložením nájemného spol. Zdravá Sedmnáctka s. r. o. za užívání Sportovního centra Řepy stanoveného ve smlouvě ev. č. 2020/0060 a rozložení nájemného spojeného s užíváním zařizovacích předmětů Sportovního centra Řepy stanoveného ve smlouvě ev. č. 2022/0032, a to za měsíce duben, květen a červen 2022.

Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

 

Datum jednání finančního výboru bude upřesněno podle termínů dalšího konání ZMČ Praha 17. Výše jmenovaní obdrží pozvánku.

 

Schválil: Mgr. Miroslav Šoukal (předseda finančního výboru)

 

Zapsala: Ing. P. Kiliánová – tajemnice výboru
V Praze 13. 6. 2022