Jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 11. 4. 2022

Orgán
Finanční výbor
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni: Ing. Jan Stupka, p. Jaroslav Hájek, Ing. David Števík (3 členi)
Mgr. Alena Kopejtková (starostka městské části)
Omluveni: Mgr. Miroslav Šoukal, PhDr. Jindřich Kadle
Hosté: --------

Místo jednání: Úřad městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02  Praha 6 - Řepy

Usnášeníschopnost: ano

Ing. David Števík přivítal přítomné a zahájil jednání.

Program jednání:

  1. Změny rozpočtu k 28. 2. 2022
  2. Změny rozpočtu k 31. 3. 2022
  3. Změny rozpočtu k 30. 4. 2022
  4. Novela Statutu hlavního města Prahy
  5. Různé

K bodu 1

Finanční výbor projednal předložený materiál. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1 - 7.

Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0

K bodu 2

Finanční výbor se seznámil s předloženým materiálem. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 8 - 16.

Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0

K bodu 3

Finanční výbor byl informován o předloženém materiálu. Bere na vědomí rozpočtová opatření č. 17 - 24.

Materiál byl prodiskutován a dotazy byly uspokojivě zodpovězeny.

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 0

K bodu 4

V souladu s § 46 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hlavním městě Praze“), byl paní starostce zaslán k připomínkám návrh obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o hlavním městě Praze je hlavní město Praha oprávněno Statutem hlavního města Prahy stanovit rozsah oprávnění městských částí při nakládání se svěřeným majetkem.

V rámci uvedeného zmocnění se návrhem vyhlášky městským částem při prodeji nemovitých věcí sloužících k uspokojení bydlení (pozemky s bytovými domy, samotné bytové domy či bytové jednotky) ukládá povinnost odvést celý výnos z takového prodeje do fondu Rozvoje dostupného bydlení na území hlavního města Prahy zřízeného hlavním městem Prahou, a to do 90 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Tento výnos bude následně vrácen zpět městské části, a to na vymezený účel pořízení nového bydlení. Tato skutečnost bude zakotvena ve Statutu fondu Rozvoje dostupného bydlení na území hlavního města Prahy, jehož novela bude připravena ke schválení současně s návrhem vyhlášky.

Cílem návrhu vyhlášky je, aby při případné privatizaci bytového fondu ve svěřené správě městské části byla do budoucna zachována plocha bytů nebo jejich počet na území městské části, jinými slovy, aby se výnosy z prodeje bytového fondu opětovně investovaly do bytového fondu městské části.

Dopad do rozpočtu hlavního města Prahy není předpokládán. Dopad do rozpočtu městských částí je předpokládán a bude spočívat v tom, že městské části nebudou moci s finančními prostředky z prodeje bytového fondu libovolně nakládat, ale budou s nimi moci nakládat pouze způsobem, blíže specifikovaným ve Statutu Rozvoje dostupného bydlení na území hlavního města Prahy. Městské části však o tyto finanční prostředky nepřijdou.

Někteří členové finančního výboru vyslovili nesouhlas s návrhem vyhlášky. Vzhledem k tomu, že městská část Praha 17 má svěřen majetek do užívání usuzují, že by výnosy z prodeje nemovitých věcí slušících k uspokojení bydlení (pozemky s bytovými domy, samotné bytové domy či bytové jednotky) měl být městské části Praha 17 ponechány.

 

Datum jednání finančního výboru bude upřesněno podle termínů dalšího konání ZMČ Praha 17. Výše jmenovaní obdrží pozvánku.

 

Schválil: Ing. David Števík
 


Zapsala: Ing. P. Kiliánová – tajemnice výboru
V Praze 11. 4. 2022