9. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 17 (2020)

Orgán
Kontrolní výbor
Číslo jednání
9
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni: Mgr. Benkovič, p. Bartoš, Ing. Vlach, p. Mrázek, Mgr. Čermáková
Omluveni: tajemnice Mgr. Kočová, DiS.
Hosté: Mgr. Zlatý, vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy Prahy 17

Program:

1) Přivítání nového člena výboru
2) Gastrovybavení Sportovního centra Řepy
3) Podnět na prošetření veřejné zakázky
4) Stanovení plánu kontrolní činnosti v roce 2021
5) Různé

Schválení programu

Členové Kontrolního výboru schvalují program v předloženém znění.

Hlasování: 5/ 0 / 0

Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu

Členové Kontrolního výboru schvalují Mgr. Čermákovou, jako zapisovatelku tohoto jednání pro nepřítomnost tajemnice.

Hlasování: 4/ 0 / 1

Členové Kontrolního výboru schvalují Mgr. Benkoviče jako ověřovatele zápisu jednání.

Hlasování: 5/ 0 / 0

Schválení hostů

Členové Kontrolního výboru souhlasí s hostem Mgr. Zlatým, vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy Prahy 17.

Hlasování: 5/ 0 / 0

1.

Předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 17 seznámil členy Kontrolního výboru se změnami ve složení Kontrolního výboru, přivítal nového člena výboru Ing. Vlacha.

2.

Gastrovybavení Sportovního centra Řepy

Kontrolnímu výboru ZMČ P17 se usnesením ZMČ č. 54/2020 ukládá zabývat se problematikou sporné dodávky neuhrazeného gastrovybavení v celkové hodnotě 6 726 141,60, - Kč bez DPH, které bylo v červnu 2019 umístěno ve Sportovním centru Řepy. Členové Kontrolního výboru schvalují kontrolní skupinu ve složení Mgr. Benkovič, Mgr. Čermáková a p. Mrázek, která bez zbytečného odkladu zajistí dostupné materiály k provedení kontrolní činnosti pro vsechny členy Kontrolního výboru.

Hlasování: 5/ 0/ 0

3.

Podnět na prošetření veřejné zakázky

Členové KV obdrželi podnět k prověření veřejné zakázky. Autor podnětu byl přizván k jednání, nemohl se účastnit. Byl přizván Mgr. Zlatý, vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy Prahy 17, který podal základní informace a přislíbil součinnost v této záležitosti.

Členové Kontrolního výboru schvalují kontrolní skupinu ve složení Ing. Vlach a p. Bartoš.

Informace budou předloženy na dalším jednání KV.

Hlasování: 5/ 0/ 0

4.

Stanovení plánu kontrolní činnosti v roce 2021 - I. čtvrtletí

  • Gastrovybavení Sportovního centra Řepy dle Usnesení ZMČ č. 54/2020
  • Podnět na prošetření veřejné zakázky
  • Kontrola stavu evidence petic a stížností občanů evidovaných na ÚMČ Prahy 17 za rok 2020

Předsedovi Kontrolního výboru se ukládá projednat tento plán na nejbližším jednání Zastupitelstva Prahy 17.

V lednu 2021 kontrolní skupina ve složení Ing. Vlach a p. Bartoš provede pravidelnou kontrolu stavu evidence petic a stížností občanů evidovaných na ÚMČ Prahy 17 za rok 2020.

Informace budou předloženy na dalším jednání KV.

Hlasování: 5/ 0/ 0

5.

Různé

  • Členka KV Čermáková iniciuje k projednání záležitost týkající se pronájmu nebytových prostor na poliklinice Žufanova - uvolněná zubní ordinace.
  • Člen KV p. Bartoš žádá předsedu výboru o seznámení členů Zastupitelstva Prahy 17 s rozsahem a možnostmi činnosti Kontrolního výboru.

 

V Praze 16.12. 2020

Zapsala:
Mgr. Monika Čermáková, členka Kontrolního výboru ZMČ Praha 17

Ověřil:
Mgr. Martin Benkovič, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 17