9. jednání Komise pro Sportovní centrum Řepy

Orgán
Komise pro Sportovní centrum Řepy
Číslo jednání
9
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Program

  1. Gastro vybavení Sportovního centra
  2. Nároky MČ vůči zhotoviteli a dalším osobám v souvislosti s výstavbou SC
  3. Různé

 

Zápis

Přítomni:
Mgr. Alena Kopejtková, PhDr. Jitka Synková, Jaroslav Bíro, Miroslav Bartoš, Jiří Masopust, Josef Dirbák, Mgr Miroslav Šoukal
Jako host:
ředitel SC Řepy Mgr. Štěrba
Omluven:
Mgr. Václav Soukup, Mgr. Daniel Černý, Tomáš Linhart

Průběh jednání:
Předsedkyně komise Mgr. Kopejtková přivítala členy komise a vysvětlila nutnost volby ověřovatele zápisu z důvodu nepřítomnosti stálého ověřovatele Mgr. Černého. Byl navržen Mgr. Šoukal, který s návrhem souhlasil. Členové komise jednohlasně tento návrh schválili. Členové taktéž jednohlasně schválili účast hosta p. Štěrby.

Gastro vybavení Sportovního centra
Předsedkyně shrnula výsledek jednání ZMČ Praha 17 a předložila členům komise dva okruhy ke zvážení:
1. vhodný termín k vyklizení gastro vybavení ve SC Řepy – měl by být co nejbližší např. polovina ledna.  následovala diskuse, z níž vychází doporučení Radě MČ Praha 17

Komise doporučuje RMČ Praha 17 aby výzva k vyklizení gastro vybavení byla zaslána co nejdříve s termínem vyklizení do 30 dnů od odeslání výzvy.

Hlasování všemi přítomnými –     5 hlasů ANO, 2 hlasy NE

2. Předsedkyně vítá šetření Kontrolního výboru ve věci SC Řepy a upozornila i na rovinu občansko a trestně právní, kterou je dle jejího názoru se třeba taktéž zabývat.
PhDr. Synková  -  oslovení p. Pečinky, které vyplynulo z minulého jednání, kontakt byl řešen s OÚRI a byla zaslána datová zpráva s výzvou, na kterou nebyla dosud žádná reakce.
Masopust – náplní činnosti kontrolního výboru je např. kontrola rozhodnutí ZMČ, RMČ, zápisů, deníku, ale o odpovědnosti občansko a trestně právní rozhodují jiné orgány. Rozhodně by s výsledkem šetření mělo být seznámeno ZMČ Prahy 17, které rozhodne o dalším postupu.

Nároky MČ vůči zhotoviteli a dalším osobám v souvislosti s výstavbou SC
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři po doplnění připomínek MČ Praha 17 pracuje na právním stanovisku ke smluvním pokutám.

Předsedkyně upozornila na termíny promlčení, které ohraničují další kroky.
Bíro – ověří, zda jsou informace dodané z OÚRI kompletní
Komise doporučuje, aby právní odbor hlídal termíny promlčení ve věci vznesení nároků MČ Praha 17.
Hlasování všemi přítomnými     ANO

Další možnosti provozu SC Řepy
PhDr. Synková – bylo otevřeno jednání se zkušenou právničkou k možnosti vypsání koncese, byly zaslány podklady pro její vytvoření
Masopust – důležité jsou konkrétní otázky pro tvůrce koncese, které vidíme jako zásadní
Mgr. Šoukal – shrnul možnosti řešení současné situace – dosadit nového ředitele, pronajmout SC Řepy, prodat SC Řepy, poslat SC Řepy pod OPTIMIS
Z diskuze vyplynulo, že je vhodné se možností koncese zabývat.
Ředitel Štěrba – k obhájení činnosti konstatoval, že nejsou v provozu stále všechna střediska. Ta, která provozovat můžeme, jsou dle možností v provozu a klienti jsou spokojeni
Další diskuse se týkala výše nájmu, se kterou se SC Řepy potýká, která byla stanovena reálně a důkazem byli zájemci ve výběrovém řízení. Jejich nabídky byly velmi dobré.
Předsedkyně shrnula zásadní otázky ke koncesi:

  • můžeme využít koncesi bez vlivu na odpočet DPH?
  • najdeme zájemce o koncesi?
  • bude koncese pro MČ výhodná?

Masopust – domluvme se na termínu k zaslání otázek k vytvoření koncese
PhDr. Synková – zásadních otázek k tvorbě koncese je více např. nabídneme celé SC Řepy nebo jen část, jaká bude povinná investice (může jí být gastro vybavení?) a jaká nepovinná (zastřešení venkovních kurtů nafukovací halou, pátá sauna)
Bartoš – může být koncese na delší dobu než pět let (původní problém), aby bylo pro vítěze reálné vrácení investic?
PhDr. Synková – právnička předpokládá, že koncese bude v souvislosti s investicemi nastavena na delší dobu
Otázky ke koncesi dodají členové komise do pátku 18. 12. tajemnici komise nebo Mgr. Kopejtkové a výsledek bude připojen k zápisu. Zároveň budou předány vedení MČ Praha 17.


Předsedkyně Mgr. Kopejtková poděkovala přítomným za účast, rozloučila se a ukončila jednání komise.

Praha 15. 12. 2020                    
Zapsala: Zemanová
Schválila: Mgr. Alena Kopejtková
Ověřil: Mgr. Miroslav Šoukal