8. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 17 (2020)

Orgán
Kontrolní výbor
Číslo jednání
8
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni:
Miroslav Bartoš, Mgr. Monika Čermáková, Mgr. Martin Benkovič, Petr Mrázek (3 členové)

Omluveni:
Jiří Masopust, Bc. Iveta Kočová, DiS. (tajemnice výboru)

Program:

 1. Kontrola a schválení zápisu z minulého jednání Kontrolního výboru
 2. Volba ověřovatele zápisu
 3. Seznámení s průběhem kontrol
 4. Plán činnosti Kontrolního výboru na III. Q/2020
 5. Různé

Předseda Kontrolního výboru přivítal přítomné a zahájil 8. jednání KV.

Průběh jednání:

K bodu 1
Kontrolní výbor schválil zápis z minulého jednání KV. 

Hlasování:
Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 1

K bodu 2
Volba ověřovatele zápisu byl navržen pan Martin Benkovič.

Hlasování:
Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 1

K bodu 3

Kontrolní výbor byl seznámen s níže uvedeným výsledkem kontroly:
Ve dnech 21.2. - 5.6. 2020 byla provedena kontrola investičních akci - „Poliklinika Řepy". Tento úkol vyplývá ze zápisu Kontrolního výboru ZMČ Praha 17 ze dne 12. 2. 2020. Kontrola byla provedena kontrolní skupinou ve složení Mgr. Martin Benkovič a Mgr. Monika Čermáková.

Zjištěné skutečnosti:

 • Minimálně od roku 2011 trvají aktivity směrem k zapojení polikliniky na EPS.
 • Finanční prostředky vyčleněné na toto připojení se od roku 2018 převádí.
 • V roce 2019 byly alokovány 2 000 000 Kč na investiční akce určené k rekonstrukci bytových jader v poliklinice. Tato částka nebyla proinvestována.
 • V návrhu Střednědobého plánu na roky 2021 - 2025 je předpokládaná investice na rekonstrukci bytových jader v poliklinice v celkové částce 5 000 000 Kč.

Členové kontrolní skupiny navrhují tato opatření:

 • KV doporučuje v rámci investičních akcí konzultace s Majetkovou a bytovou komisí RMČ Prahy 17, a to včetně např. místního šetření. Toto doporučení je platné i pro všechny následné investiční akce.
 • Doporučujeme urychlenou realizaci investiční akce „Poliklinika Řepy", která jednoznačně vede ke zlepšení služeb pro poskytování zdravotních služeb pro občany.

Hlasování:
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

22. 2. 2020 proběhla kontrola vyřizování stížností a petic. Kontrolu provedla kontrolní skupina ve složení Miroslav Bartoš a Petr Mrázek. Při kontrole bylo zkontrolováno náhodně vybraných 30 % petic a stížností. V průběhu kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Hlasování:
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

K bodu 4

Kontrolní výbor projednal a schválil plánu činnosti Kontrolního výboru na III.Q/2020.

 • Kontrola plnění lhůt podaných dotazů ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze.
 • Kontrola zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek Prahy 17.

Hlasování:
Pro: Proti: Zdržel se: 

K bodu 5

Kontrolní výbor považuje za netransparentní, že stále nejsou zveřejňovány podklady k jednotlivým projednávaným bodům RMČ Prahy 17, ke kterým nemají přístup ani zastupitelé (podklady, důvodové zprávy, stanoviska apod.).
Kontrolní výbor opakovaně upozorňuje, že nadále není umožněn přístup na jednání RMČ Prahy 17 pro předsedy Kontrolního výboru a Finančního výboru Prahy 17. Toto je běžnou praxí např. na MČ Praha 6, Praha 5, Praha 13 a MHMP.

Schválil: M. Bartoš

Ověřil: Mgr. Benkovič

Zapsala: M. Čermáková

V Praze 10.6.2020

Stáhněte si Zápis z 8. jednání KV 2020