7. jednání Komise pro Sportovní centrum Řepy

Orgán
Komise pro Sportovní centrum Řepy
Číslo jednání
7
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni:

Mgr. Alena Kopejtková, PhDr. Jitka Synková, Jaroslav Bíro, Miroslav Bartoš, Josef Dirbák, Mgr Miroslav Šoukal, Jiří Masopust, Mgr. Václav Soukup, Tomáš Linhart, Mgr. Daniel Černý

Omluven:
--------------

Jako host:

byl přizván ředitel SC Řepy Ing. Roman Štěrba a Mgr. Monika Čermáková

Prezenční listina je k dispozici u tajemníka komise

Program:

 1. Představení ředitele SC Řepy
 2. Aktuální situace SC Řepy
 3. Stav odstraňování vad díla (SC Řepy)
 4. Nároky MČ v souvislosti s realizací SC Řepy
 5. Vybavení restaurace

Průběh jednání:

Předsedkyně komise Mgr. Kopejtková přivítala členy komise a seznámila je s body programu. 

1. Ředitel SC Řepy Ing. Roman Štěrba je absolventem VŠ ekonomické se zaměřením na zahraniční obchod. V tomto oboru také působil. Od roku 2006 působil jako ředitel největšího volnočasového centra s ubytováním v Centru Babylon v Liberci, následně ředitel Aquapalace Čestlice. Je členem odborných asociací a publikuje na toto téma. Poptávka Prahy 17 ho zaujala a byl vybrán mezi vícero kandidáty. 

2. Seznámení s aktuálním stavem sportovního centra provedl pan J. Bíro

 • Zhotovitelem bylo dílo částečně předáno k 31.3.2020 městské části.
 • 1. 4. podepsána nájemní smlouva SC Řepy.
 • 4.5. předávací protokol mezi městskou částí a Zdravou 17. Součástí byly i dílčí protokoly.
 • Od zhotovitele nebyly předány tenisové kurty, protože jsou na nich vady bránící provozu. Firma Geosan zaslala 29.5. technologický postup k odstranění vad.
 • Aktuálně nemohla být otevřena restaurace, ubytování a tenisové kurty.
 • Ač mělo být SC Řepy otevřeno pro veřejnost včetně plánovaných akcí již dříve, Ministerstvo zdravotnictví a Vláda ČR však rozhodly o uzavření.
 • Následné otevírání probíhalo zároveň s uvolňováním nařízení v tomto pořadí – kurty pro plážový volejbal, sportovní hala, bazén + welness, sál pro cvičení s instruktory.
 • V době plánovaného otevření mělo SC Řepy 12 stálých zaměstnanců a další budou nastupovat k plánovanému datu otevření.

Ing. Štěrba doplnil informace:

 • plný stav předpokládá 20 zaměstnanců, jen na recepci musí být 24 hodin denně 2 zaměstnanci
 • postupně přicházejí návštěvníci převážně z Řep a blízkého okolí, 35% jsou rodiny, 15 – 20% senioři.
 • je možné zakoupit předplacené karty a nabít je podle potřeby, výše dobitého kreditu určuje slevu pro aktivity ve SC Řepy, platnost 1 rok
 • reklama proběhla v místním a okolním tisku a na sociálních sítích
 • byla vyčleněna doba pro plavání seniorů nad 60 let – pondělí od 10:30 do 12:00, malý zájem

Paní Čermáková (přizvaný host) vysvětlila, že senioři mají zatím ještě obavy z coronaviru, ale požádala o zachování této možnosti, protože situace se mění a zájem určitě bude

Pan Bíro ještě doplnil informace

 • negativní dopad má výpadek tržeb za období, kdy nemohlo být otevřeno
 • Zdravá 17 se snaží tyto ztráty zmenšit a přihlásila se do programu Covid, aby získala náhrady mezd, požádala o odpuštění nájmu městskou část a hledá další možnosti např. možnost náhrad za sociální pojištění 

3. O stavu odstraňování vad díla informoval opět pan Bíro

 • první skupina jsou vady bránící provozu, což se týká tenisových kurtů. U nich bylo zjištěno špatné položení finální vrstvy MAPEI COMFORT a nedodržení skladby spodních vrstev. Další závažnou vadou bylo špatné odvodnění, které vzniklo změnou spádování a odvodňovacích kanálků
 • další závady jejichž výčet zabral dvě stránky formátu A4, byly dle posledních informací již odstraněny

 

4. Potenciální nároky městské části vzniklé v souvislosti s realizací SC Řepy shrnula předsedkyně Mgr. Alena Kopejtková:

 • je třeba se zejména zabývat možností uplatněním nároků v souvislosti s chybami v projektové dokumentaci
 • je třeba se rovněž zabývat uplatněním smluvních pokut ze smluv souvisejících s výstavbou SC Řepy
 • a dále případnou náhradou škody zejména v souvislosti s tenisovými kurty
 • příp. jakýmikoliv dalšími nároky, které v souvislosti s výstavbou SC Řepy vznikly

Nároky vyplývají ze smluvních vztahů a je naše povinnost jako dobrého hospodáře vymáhat náhradu za situace, kdy na ní vznikne nárok.

Pan Bartoš upozornil na fakt, že největší škodu způsobil svým rozhodnutí ÚOHS. Pan Černý vysvětlil, že byla podána žaloba proti rozhodnutí u Krajského soudu v Brně.

Starostka Jitka Synková seznámila členy komise s tím, že oslovila Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři s.r.o., která zpracovávala pro městskou část smlouvu o dílo na výstavbu SC Řepy, o komplexní stanovisko k uplatnění našich nároků v této záležitosti.

Následná diskuse se zabývala otázkou, zda nepožádat o stanovisko ke smlouvě o dílo jinou advokátní kancelář. Bylo vysvětleno, že zpracovatelská advokátní kancelář nese odpovědnost a posudek by proto měla vypracovat tatáž advokátní kancelář s tím, že předsedkyně Mgr. Kopejtková uvedla, že  samozřejmě předpokládá, že právní oddělní MČ podrobí toto stanovisko zhodnocení a případně vznese doplňující dotazy.

Navržené usnesení:

Komise doporučuje Radě MČ Praha 17, aby pověřila právní oddělení vypracováním stanovisek k jednotlivým nárokům MČ spojených s výstavbou SC Řepy a monitorováním lhůt pro uplatnění našich nároků, přičemž souhlasí s tím, že komplexní stanovisko ke smlouvě o dílo vypracuje advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři s.r.o.

 Schváleno všemi hlasy

5. Vybavení a pronájem restaurace a hotelu

K této otázce vystoupila starostka Jitka Synková, která přítomné seznámila se třemi variantami řešení:

 • pronajmout jen restauraci Zdravou 17
 • pronajmout restauraci i hotel Zdravou 17
 • odebrat restauraci a hotel Zdravé 17 a pronajmout je jako městská část

Upozornila všechny přítomné, že je nutné co nejrychleji rozhodnout, aby mohly být učiněny další kroky k uvedení do provozu, omluvila se a odešla v 17.55.

Následná diskuse se věnoval komplexnosti centra, sdílení služeb v jeho rámci, reálným možnostem pronájmu jednotlivých částí a řešení pomoci SC Řepy. Pan ředitel konstatoval, že největší pomocí by bylo odložení plateb za energie, které mělo být zahájeno od 1.6. Dále doplnil, že vybavení hotelu, které ještě chybí, by bylo třeba doplnit, protože výnosy získané z jeho provozování prostředky vrátí velmi rychle, oproti tomu náklady na provoz restaurace oproti hotelu jsou mnohem vyšší a výnosnost  (minimálně v počátcích) předpokládá spíše zápornou. V této diskusi ještě vznikla čtvrtá varianta řešení pronájmu restaurace a hotelu – odebrání restaurace Zdravé 17 a její pronájem městskou částí. Bylo však konstatováno, že odebrání provozu Zdravé 17 proces zahájení provozu zpozdí.

Předsedkyně Kopejtková navrhla členům komise, aby si prostudovali materiál zpracovaný ředitelem SC Řepy a do pondělí se korespondenčně vyjádřili k těmto navrženým možnostem:

 • pronajmout pouze restauraci
 • pronajmout restauraci společně s hotelem
 • odebrat SC Řepy restauraci i hotel a pronajmout ji jako městská část
 • odebrat SC Řepy pouze restauraci a pronajmout ji jako městská část 

V průběhu diskuze vznesl Mgr. Šoukal návrh, aby komise rovněž doporučila RMČ jmenování členů dozorčí rady společnosti Zdravá 17. Předsedkyně Kopejtková přislíbila, že situaci kolem dozorčí rady prověří a tento návrh bude rovněž dořešen korespondenčně.

Poděkovala přítomným za účast, rozloučila se a ukončila jednání komise.

Praha 04.06.2020

Zapsala: Mgr. Naděžda Zemanová

Schválila: Mgr. Alena Kopejtková

Ověřil: Mgr. Daniel Černý

Stáhněte si Zápis z 7. jednání Komise pro Sportovní centrum Řepy

Příloha č. 1 Výsledek korespondenčního hlasování komise pro Sportovní centrum Řepy