6. zasedání Komise pro sport a volný čas

Orgán
Komise pro sport a volný čas
Číslo jednání
6
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni: Mgr. Bořek Černovský, Mgr. Václav Soukup, Jaroslav Bíro, Ing. Jan Stupka, PhDr. Jitka Synková, Ing. David Števík, Josef Dirbák, Ing. Marek Francl

Omluveni: Jiří Masopust, Tomáš Linhart, Martin Jaroš

Hosté: Mgr. Alena Kopejtková – starostka MČ Praha 17; Ing. Jitka Křížková – zástupce Junáka; Paní Eva Kopečná – zástupce SDH

Usnášeníschopnost: ano

Program jednání:

  1. Úvod, kontrola zápisu
  2. Nabídka volnočasových aktivit – Junák a Sbor dobrovolných hasičů
  3. Zpráva o realizaci projektu „Aktivní město“
  4. TJ Sokol Řepy z.s. – žádost o dofinancování rekonstrukce volejbalových kurtů
  5. Informace o hospodaření Zdravé Sedmnáctky s. r.o.
  6. Různé

Ad1.)
Předseda komise přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Následně požádal členy komise, zda je možno předřadit bod programu Volnočasové aktivity, neboť zástupkyně Junáka Ing. Křížková a zástupkyně Sboru dobrovolných hasičů paní Kopečná byly již přítomny. Po souhlasu přítomných členů komise pozval hosty k jednání.
Komise souhlasila s kontrolou zápisu bez připomínek a schválila program jednání.

Ad 2.)
Volnočasové aktivity
a) Junák – český skaut, 10. středisko Bílá Hora, má téměř osmdesátiletou tradici.

Klubovnu mají v Opukové ulici, ve středisku je registrováno 180 členů všech věkových kategorií, asi 80 členů má trvalé bydliště v Řepích. Oddíly světlušek, vlčat, skautů, skautek a roverů se scházejí pravidelně jednou týdně na schůzkách, nejméně jednou měsíčně vyjíždějí na výpravy do přírody. Pravidelně jezdí na podzimní tábory v době podzimních prázdnin.
Každoročně pořádají 3 letní stanové tábory, je to vyvrcholení jejich činnosti, účastní se téměř všichni členové. V klubovně také pořádají každoročně několik akcí, které jsou otevřené i pro veřejnost, tradiční a oblíbené jsou velikonoční rukodělky a vánoční rukodělky.
Všichni vedoucí i činovníci pracují s dětmi zdarma ve svém volném čase formou dobrovolnické činnosti. Na akcích a táborech i vedoucí platí táborové poplatky. Díky tomu jsou jejich aktivity pro členy výrazně levnější oproti jiným kroužkům nebo komerčním táborům. Všichni vedoucí oddílů a zástupci vedoucích mají skautskou kvalifikaci, minimálně čekatelské zkoušky, většinou vůdcovské zkoušky. Všichni vedoucí mají kvalifikaci zdravotníka zotavovacích akcí. Jsou zapojeni do projektu Aktivní město, ve kterém mohou žádat rodiče z Prahy 17, Prahy 6 a Prahy 5 o příspěvek na volnočasové aktivity dětí, případně na tábory.
Jsou rádi za finanční podporu Prahy 17, díky které můžou doplnit táborové vybavení, aniž by zatěžovali vyššími poplatky členy střediska. V současné době jsou všechny dětské oddíly naplněny, na členství v oddílech mají pořadníky i na několik let dopředu.

b) Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů v Praze – Řepích děkuje za pozvání na komisi pro sport a volný čas a zároveň děkuje za finanční podporu řepské mládeže. Vzhledem k tomu, že činnost mládeže je financována jen z vybraných členských příspěvků, které činí 500 Kč za kalendářní rok, jsou rádi, že můžou využívat dotací Městské části Praha 17, aby pokryli veškeré výdaje, které hradí sbor mládeži za výlety, soustředění, pronájem tělocvičny, drobné upomínkové předměty, a především na sportovní materiál, který je využíván k celorepublikové soutěži Hry Plamen a požárního sportu.
Dále sbor využívá i vyhlášené dotace Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a v současné době Národní sportovní agentury, jelikož dobrovolní hasiči byli v rámci hry Plamen a požárního sportu zařazeny mezi sportovce.
Rádi by propagovali Městskou část Praha 17 na okolních memoriálech a soutěžích, na které vyjíždějí nejen s dětmi mimo Prahu a to např. prostřednictvím sportovního oblečení, vlajky nebo stanu, kde bude uvedeno logo či nápis Městské části Praha 17. Tato propagace je ale pro SDH finančně náročná, a proto budou rádi za další spolupráci.
Projekt Aktivní město – v letošním roce je pro SDH zapojení se do daného projektu bezpředmětné (členské příspěvky jsou nižší než příspěvek z Aktivního města). Ale vzhledem k tomu, že členské příspěvky budou muset navýšit, protože odvody na Městské sdružení hasičů hl. m. Prahy budou vyšší o 50 nebo 100 Kč, tak se do tohoto projektu zapojí nejspíše až v roce 2023. Výbor řepského sboru bude teprve tuto věc projednávat.

Ad3.) Zpráva o realizaci projektu „Aktivní město“
Projekt aktivní město je zaměřen na větší zapojení občanů Prahy 17 do života v jejich městské části. Cílem je finančně podpořit aktivní trávení volného času dětí a mládeže a přispět na činnost subjektům, které takové aktivity nabízejí. Podmínkou pro čerpání (uplatnění) příspěvku u konkrétního poskytovatele aktivity je skutečnost, že je schválen MČ Praha 17 a registrován v informačním systému.
K tomuto projektu probíhala diskuse a bylo konstatováno, že projekt je plně funkční.

Ad4.) TJ Sokol Řepy z.s.
Žádost o dofinancování projektu na rekonstrukci antukových kurtů, na adrese Na chobotě, Praha 17 – Řepy.
Usnesení komise:
Komise doporučuje Radě městské části schválit dofinancování projektu. Komise doporučuje Radě městské části, aby projednala s vedením volejbalového oddílu TJ Sokol možnosti zlepšení koordinace jeho akcí a komunikace s ostatními spolky, institucemi a veřejností tak, aby bylo dosaženo většího využití zrekonstruovaných kurtů.
Hlasování:
pro 8, proti 0, zdržel se 0

Ad5.) Informace o hospodaření Zdravé Sedmnáctky s.r.o.
Komise byla seznámena a vzala na vědomí zprávu o činnosti Zdravé Sedmnáctky s.r.o.

Ad6.) Různé
Pan předseda se rozloučil se všemi členy a poděkoval za spolupráci v tomto volebním období.

Zapsala: Martina Šnoblová
V Praze 9. 9. 2022
Schválil: Mgr. Bořek Černovský, předseda Komise pro sport a volný čas
Zápis ověřil: Josef Dirbák