6. jednání Komise pro „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“

Orgán
Komise pro "Dům s pečovatelskou službou v Praze-Řepích"
Číslo jednání
6
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni: JUDr. Věra Havlíčková, Yweta Kvasnicová, Ing. Jaroslava Šimonová, PhDr. Jindřich Kadlec, Miroslav Bartoš, Petr Čermák, Jiří Svoboda, prom. mat.

Omluven: PhDr. Jitka Synková, MUDr. Kateřina Pekárková

Hosté: Mgr. Alena Kopejtková, Mgr. Monika Čermáková

Program jednání:

  1. Úvod, hlasování o hostech
  2. Schválení programu
  3. Volba ověřovatele zápisu
  4. Informace o změnách projektu DPS
  5. Informace o výběrovém řízení na zhotovitele stavby DPS a o zajištění financování stavby
  6. Různé

Ad. 1.
Předseda komise PhDr. Kadlec zahájil 6. jednání Komise pro „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“ (dále jen Komise), konstatoval, že Komise je usnášeníschopná. Proběhlo hlasování o přizvaných hostech:

Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Komise schválila účast hostů na jednání komise.

Ad. 2.
Proběhlo hlasování o navrženém programu jednání:

Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Komise schválila program jednání.

Ad. 3.
Proběhlo hlasování o ověřovateli zápisu. Byla navržena Ing. Šimonová

Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Komise schválila navrženého ověřovatele zápisu.

Ad. 4.
PhDr. Kadlec vybídl paní starostku Mgr. Kopejtkovou o informování průběhu prací na DPS. Mgr. Kopejtková informovala o změnách, které se udály od minulého setkání Komise. Dále informovala o tom, že se na městskou část obrátil developer s tím, že by rád postavil na své náklady vedle plánované stavby DPS pobytové zařízení sociálních služeb – Domov pro seniory. Komisi bylo přečteno Memorandum o spolupráci, které bude předloženo na příštím jednání Zastupitelstva MČ Praha 17 ke schválení. Paní starostka se obrátila na Komisi s žádostí o podporu tohoto Memoranda.

Předseda Komise nechal hlasovat a dodatečném zařazení tohoto bodu do programu:

Hlasování Pro: 5 Proti: 2 Zdržel se: 0
Komise schválila zařazení dalšího bodu – jednání o podpoře výše uvedeného Memoranda do programu jako bod č. 5.

Ad. 5.
Po krátké diskuzi bylo navrženo usnesení:

Komise doporučuje Radě MČ Praha 17 zabývat se všemi možnostmi zajištění výstavby DPS.

Proběhlo hlasování o usnesení:

Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

Ad. 6.
Mgr. Kopejtková informovala o záměru vypsat v červnu 2022 výběrové řízení na zhotovitele stavby DPS a o zajištění financování stavby.

Ad. 7.
Proběhla diskuse k výstavbě a případným změnám.

Zapsala: Ing. Balázsová
PhDr. Jindřich Kadlec předseda komise
Ing. Jaroslava Šimonová ověřovatelka zápisu