5. jednání Zdravotní komise

Orgán
Zdravotní komise
Číslo jednání
5
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Předseda komise: MUDr. Antoine Katra
Přítomni – členové komise: Mgr. Bořek Černovský, MUDr. Kateřina Pekárková
Další účastníci – hosté: Zuzana Kratochvílová, Josef Miškovský

Program:

  1. Volba ověřovatele zápisu
  2. Volba místopředsedy komise
  3. Zhodnocení aktuální situace – Covid 19
  4. Prezentace aktualizace Strategického plánu rozvoje
  5. Různé
  6. Zakončení, stanovení termínu dalšího zasedání

Průběh jednání:
Zahájení jednání a přivítání. Předseda komise MUDr. Antoine Katra přivítal všechny přítomné členy komise a seznámil je s programem jednání. Dále předseda přivítal přítomné hosty paní Kratochvílovou a pana Miškovského.

1. Volba ověřovatele zápisu
Předseda komise MUDr. Antoine Katra požádal přítomné o volbu ověřovatele zápisu Zdravotní komise. Navržen na ověřovatele zápisu byl Mgr. Bořek Černovský, který návrh přijal.

Průběh hlasování:
Pro: 3
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
Ověřovatelem zápisu Zdravotní komise byl zvolen Mgr. Bořek Černovský

2. Volba místopředsedy komise
Předseda komise MUDr. Antoine Katra požádal přítomné o volbu místopředsedy Zdravotní komise. Navržena na místopředsedkyni komise byla MUDr. Kateřina Pekárková, která návrh přijala.
Průběh hlasování:
Pro: 3
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
Místopředsedkyní Zdravotní komise byla zvolena MUDr. Kateřina Pekárková.

3. Zhodnocení aktuální situace – Covid 19
Předseda komise MUDr. Antoine Katra sdělil, aktuální situace ohledně Covid-19 v obecné rovině je příznivá. Počet nakažených stále přiměřeně klesá. Aktuálně vydal státní zdravotní ústav informace, že se objevila nová mutace. Dále předseda sděluje, že tyto různé mutace nejsou u těchto virových onemocněních nic neobvyklého, stejně tak mutují chřipkové viry. Tato nová mutace je dle těchto informací o něco více nakažlivá, ale projevy nejsou tak agresivní. Počet hospitalizovaných klesá stejně tak počet úmrtí. Dále dodává, že většina těchto úmrtí jsou spojena s dalšími nemocemi a obtížemi daných pacientů. Rozvolňovaní pokračuje a stejně tak rozvolňují mnohé ordinace na Řepích pan doktor Katra osobně ještě některá opatření dodržuje. Preferuje telefonickou komunikaci a objednávání pacientů, tak, aby se nesetkávali v čekárně ve větším počtu, čekání na chodbě, dle situace. Dále sdělil, že začínají ordinace plnit občané z Ukrajiny, zejména dětský pacienti.

4. Prezentace aktualizace Strategického plánu rozvoje
Předseda komise předal slovo externímu zpracovateli aktualizace SPR panu Miškovskému, který členům prezentoval, jakým způsobem strategický plán vznikal, a co je třeba do jeho aktualizace. V této aktualizaci nejde jen o to, aby se zhodnotilo, co se z plánu podařilo splnit a co nikoliv, ale objevit i nová témata na která je třeba se zaměřit. Právě oblasti zdravotnictví se v předchozím plánu a jeho aktualizacích věnovalo velice málo. V té době ještě neexistovala Zdravotní komise. Po skončení prezentace předseda zpracovatelům sdělil, že o tomto již komise ví a posledních pár měsíců na tomto pracovala a vytvořila podklady pro tvorbu nového SPR či do jeho aktualizace. Tyto podklady byly radě MČ poskytnuty. Zpracovatelé SPR tyto podklady však neobdrželi. Tajemnice komise tak na místě předala tištěnou verzi těchto podkladů a přislíbila dodání i v elektronické formě. Pan Miškovský sdělil, že jsou podklady kvalitní a budou zaneseny do nové aktualizace. Zpracovatelé se domnívali, že komisi představí, jakým způsobem mají podklady vytvořit a netušili, že komise je už s tímto úkolem obeznámena a již ho splnila. Došlo nejspíše k nějakému komunikačnímu nedorozumění. Předseda oslovil přítomné členy, zda chtějí něco doplnit. Ti se shodli, že jsou dle nich podklady takto kompletní. Dále na toto téma přítomní diskutovali a usnesli se, že takto podklady předávají kompletně na další zpracování a mrzí je, že nebyly tyto podklady předány dříve i přesto, že již existovaly. Se zpracovateli SPR bude Zdravotní komise nadále v kontaktu. Předseda poděkoval hostům a rozloučil se s nimi.

5. Různé
Předseda oslovil přítomné členy, zda se objevila nějaká nová témata k zpracování. Zatím se žádná neobjevila.

6. Zakončení, stanovení termínu dalšího zasedání
Závěrem předseda komise MUDr. Antoine Katra poděkoval přítomným za účast a popřál jim krásné prožití velikonočních svátků. Další termín jednání byl stanoven na 09.06.2022 od 17:00, místo konání bude opět v zasedací místnosti MČ Praha 17 v budově úřadu. V případě plné obsazenosti místnosti bude místo jednání upřesněno v pozvánce.

Vyhotovila: Mgr. Marcela Bezdomniková, dne 08.04.2022
Schválil: MUDr. Antoine Katra, předseda komise, dne 11.04.2022
Ověřila: Mgr. Bořek Černovský, dne 11.04.2022