5. jednání Komise pro „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“

Orgán
Komise pro "Dům s pečovatelskou službou v Praze-Řepích"
Číslo jednání
5
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni:
PhDr. Jitka Synková, Ing. Jaroslava Šimonová, JUDr. Věra Havlíčková, MUDr. Kateřina Pekárková, Yweta Kvasnicová, Miroslav Bartoš, Petr Čermák, Jiří Svoboda, prom. mat.

Omluven:
p. Jiří Masopust

Hosté:
Mgr. Monika Čermáková, Jaroslav Bíro

Program jednání:

  1. úvod, hlasování o hostech
  2. schválení programu
  3. volba místopředsedy komise a ověřovatele zápisu
  4. plán práce komise
  5. návrh organizačně správního řešení provozu DPS v Řepích
  6. informace o aktuální situaci ve věci výstavby DPS
  7. Různé

Ad. 1.
Předsedkyně komise Ing. Šimonová zahájila 5. jednání Komise pro „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“ (dále jen Komise, dále jen DPS), konstatovala, že Komise je usnášeníschopná. Proběhlo hlasování o přizvaných hostech:
Hlasování Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Komise schválila přítomnost hostů.

Ad. 2.
Proběhlo hlasování o programu jednání:
Hlasování Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Komise schválila program jednání komise.

Ad. 3.
Volba místopředsedy: jako jediný kandidát byl navržen pan Bartoš, který s kandidaturou souhlasil:
Hlasování Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 2
Komise schválila jako místopředsedu komise pana Miroslava Bartoše.

Proběhlo hlasování o ověřovateli zápisu:
Hlasování Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Komise schválila jako stálého ověřovatele zápisu pan Jiřího Svobodu, prom.mat.

Ad. 4.
Ing. Šimonová představila plán práce Komise, který byl předem všem členům komise zaslán a je přílohou č. 1 tohoto zápisu. K plánu nebyly žádné připomínky.
Proběhlo hlasování o plánu práce Komise:
Hlasování Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Komise schválila plán práce Komise v předloženém znění.

Ad. 5.
Ing. Šimonová krátce zrekapitulovala časový průběh schvalování projektu DPS a seznámila členy Komise s návrhem organizačně správního řešení provozu DPS. K jednotlivým bodům návrhu proběhla diskuse, na základě které byl návrh upraven.

Návrh usnesení č. 1:
Komise doporučuje RMČ Praha 17 schválit návrh organizačně správního řešení provozu DPS v Řepích, který je přílohou č. 2 zápisu z jednání Komise dne 22.4.2021, po předchozím schválení případně doplnění příslušnými odbory ÚMČ.
Proběhlo hlasování o návrhu usnesení č. 1:
Hlasování Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení bylo přijato.

Návrh usnesení č. 2:
Komise doporučuje, aby vedení MČ Praha 17 jednalo s MHMP na možnosti podílet se na přidělování ubytovacích jednotek dostupného bydlení v DPS z důvodu prevence narušování sousedských vztahů.
Proběhlo hlasování o návrhu usnesení č.2:

Hlasování Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Ad. 6.
Pan místostarosta Bíro informoval o postupu prací ve věci výstavby DPS v Řepích. Dle předpokladů by měla být zahájena výstavba DPS v 2. polovině roku 2021. Předpokládaná doba výstavby je 23 měsíců, spolu s kolaudací domu by měla trvat výstavba 25 měsíců.

Zapsala: Ing. Naděžda Balázsová, tajemnice Komise

Ing. Jaroslava Šimonová, předsedkyně Komise

Jiří Svoboda, prom. mat., ověřovatel zápisu

Přílohy
1. Příloha č. 1 - Plán práce Komise pro „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“
2. Příloha č. 2 - Organizačně správní řešení provozu „Domu s pečovatelskou službou v Praze Řepích“ - návrh