4. jednání Zdravotní komise

Orgán
Zdravotní komise
Číslo jednání
4
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Předseda komise: MUDr. Antoine Katra
Přítomni – členové komise:Mgr. Monika Čermáková, Mgr. Bořek Černovský, MUDr. Kateřina Pekárková

Program:

  1. Volba ověřovatele zápisu
  2. Zhodnocení aktuální situace – Covid 19
  3. Příprava podkladů pro strategický plán rozvoje MČ Praha 17
  4. Různé
  5. Zakončení, stanovení termínu dalšího zasedání

Průběh jednání:
Zahájení jednání a přivítání. Předseda komise MUDr. Antoine Katra přivítal všechny přítomné členy komise a seznámil je s programem jednání. Dále předseda komise seznámil přítomné s tím, že své členství v komisi ukončili MUDr. Karpíšek a MUDr. Nedělka, poděkoval za jejich přínos a spolupráci.

1. Volba ověřovatele
Předseda komise MUDr. Antoine Katra požádal přítomné o volbu ověřovatele zápisu Zdravotní komise. Navržena na ověřovatele zápisu byla Mgr. Monika Čermáková, která návrh přijala.

Průběh hlasování:
Pro: 4
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
Ověřovatelkou zápisu Zdravotní komise byla zvolena Mgr. Monika Čermáková

2. Zhodnocení aktuální situace – Covid 19
Předseda komise MUDr. Antoine Katra sdělil, že ohledně Covid bylo řečeno již dost takže by rád jen stručně shrnul aktuální situaci. Vypadá to, že epidemie je na ústupu a dochází k rozvolňování opatření, což se také projevuje v tom, že začali lidé více docházet osobně k doktorům. Doktoři také ve větším množství pouštějí pacienty do ordinací. Všichni by si přáli vrátit se do normálního života, ale je třeba opatrnosti. Vypadá to tak, že respirátory a roušky se ještě pár měsíců nosit budou, zejména v ordinacích, na poliklinice atd. Uvidí se, co nařídí vláda. Občané už nejsou tak vystrašení jako z počátku, už se pomalu naučili s opatřeními žít. Musíme respektovat ty, kteří se nechtějí očkovat. Není vhodné je nutit, jen vysvětlit. Je to citlivá otázka a mělo by být na každém se rozhodnout, zda se nechá či nenechá očkovat. MUDr. Pekárková souhlasí s panem předsedou, že situace je klidnější a také by rozhodně nenutila do očkování proti Covid19. Dodala, že v nemocnici mají lidi, kteří jsou po třech dávkách očkování a končí v nemocnici s Omicronem. Mgr. Čermáková dodala, že u nich v centru sociálně zdravotních služeb (CSZS) mají 80% proočkovaného personálu a přesto v lednu měli velké množství pracovníků na nemocenské právě ve spojitosti s Covid19. Byli velmi oslabeni, zbývající pracovníci nahrazovali ty nemocné. V CSZS mají teď volnou kapacitu, nabírají nové klienty. Dále sdělila, že v Klubu 17 se počet dětí hodně zmenšil, takže se opět snaží vybudovat základní skupinu dětí, kteří do klubu chodily. Děti jsou trochu zmatené po všech opatření, nejsou si jisté, co mohou a co nemohou. Dále uvedla, že rapidně vzrostla klientela z řad řepských občanů v AT poradně (alkohol a toxikomanie), začali užívat i lidé, kteří již dlouhodobě abstinovali, díky karanténám a různým opatřením, kdy byli odstřiženi od okolního světa, vzrůstali finanční problémy, problémy v rodinách atd. Spoustu AT poraden v rámci Prahy nevydržela, a tak se začali nabalovat do řepské AT poradny i klienti z jiných městských částí.

Ohledně lékařů na území MČ Prahy 17, předseda komise uvedl, že se podařilo na poliklinice a v Socháňově ulici doplnit a nahradit lékaře, kteří své praxe ukončili. Pan předseda se bude snažit v rámci kolegiality sdělit lékařům, aby hlásili svůj blížící se odchod a případný nástup jejich následníků a to, zda nějaké mají. Mgr. Čermáková k tomuto dodala, že skončila kožní doktorka a nemá nástupce a její ordinace nebude již pokračovat. Zbyla tu jedna kožní ordinace, ale je problém se zde objednat vzhledem k vysokému počtu pacientů. Dále uvedla, že pro jejich dospělé klienty často shánějí praktického lékaře a zde na Řepích bez úspěchu, podařilo se pro tyto klienty zajistit lékaře na Zličíně. V závěru Mgr. Čermáková k tomuto tématu sdělila, že tento týden podala žádost na VZP o uzavření smlouvy o spolupráci pro psychologickou poradnu v CSZS.

3. Příprava podkladů pro strategický plán rozvoje MČ Praha 17
V úvodu předseda komise seznamuje členy s harmonogramem aktualizace strategického plánu rozvoje MČ Praha 17 – rok 2022, který byl poskytnut vedením MČ Praha 17, s tím, že se společná schůze komisí plánovaná na prosinec 2021 odsouvá z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, tudíž v tuto chvíli vyčkáme na další pokyny či nový termín. Dále členi komise uvedli své názory na připravené podklady k novému strategickému plánu. K připraveným pokladům se členové postupně vyjádřili, podklady byly upraveny v několika bodech. Podklady jsou v tuto chvíli připraveny na další zpracování dle pokynů Rady MČ Praha 17.

4. Různé
Vzhledem k tomu, že v nedávné době odstoupilo ze zdravotní komise několik členů, žádá komise Radu MČ Praha 17 o doplnění novými členy. Členové komise se shodli, že nevhodnějšími členy by byli lidé z řad odborníků, tedy lékaři. Popřípadě někdo, kdo má zkušenosti s veřejnou správou.

5. Zakončení, stanovení termínu dalšího zasedání
Závěrem předseda komise MUDr. Antoine Katra poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Další termín jednání byl stanoven na 07.04.2022, místo konání bude opět v zasedací místnosti MČ Praha 17 v budově úřadu. V případě plné obsazenosti místnosti bude místo jednání upřesněno v pozvánce.

Vyhotovila: Mgr. Marcela Bezdomniková, dne 28.02.2022
Schválil: MUDr. Antoine Katra, předseda komise, dne 01.03.2022
Ověřila: Mgr. Monika Čermáková, dne 01.03.2022