4. jednání Výboru pro energetiku, inovace a mimořádné události

Orgán
Výbor pro energetiku, inovace a mimořádné události
Číslo jednání
4
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Zápis

Přítomní členové výboru: Mgr. Štefan Klučka, Ing. Lenka Malinkovičová, Mgr. Jaromír Hanzal, Ing. David Števík, Mgr. Petr Filipi
Omluveni:
Další účastníci jednání: Vladimír Mareš – vedoucí odboru správy obecního majetku, Josef Dirbák – jednatel Sportovního centra Řepy, Mgr. Eliška Kaňoková – vedoucí kanceláře Sportovního centra Řepy, Ing. arch. Michal Štěpař – zastupitel MČ Praha 17

Program jednání:

 1. Schválení programu
 2. Informace o projektu „Inspirativní region 2023“
 3. Odbor správy obecního majetku – pan Vladimír Mareš – seznámení se zprávou o vypracování PENB pro Sportovní centrum Řepy, Kulturní centrum Průhon a hasičské zbrojnice
 4. Volba místopředsedy výboru
 5. Sportovní centrum Řepy – pan Josef Dirbák – seznámení s fungováním centra
 6. Možnost využití „šedé vody“
 7. Možnost regulace odběru elektrické energie
 8. Informace o grantovém projektu „Elena“
 9. Krizové řízení v praxi zastupitelů, měkké cíle, shrnutí informací
 10. Různé
 11. Diskuze
 12. Závěr

Jednání:
1. Schválení programu:

 • Mgr. Klučka:
  • Přivítal členy výbory a po odsouhlasení programu zahájil samotné jednání.

2. Informace o projektu „Inspirativní region 2023“:

 • Mgr. Klučka:
  • Projekt a následně soutěž se netýkala městské části, neboť městská část neměla žádný projekt, který by mohla do soutěže přihlásit. Na základě zjištění se o tématu dále nehovořilo.

3. Odbor správy obecního majetku – pan Vladimír Mareš – seznámení se zprávou o vypracování PENB pro Sportovní centrum Řepy, Kulturní centrum Průhon
a hasičskou zbrojnici:

 • p. Mareš:
  • Na základě žádosti výboru zadal a poptal odbor správy obecního majetku žádost o vypracování PENB pro Sportovní centrum Řepy, Kulturní centrum Průhon a hasičskou zbrojnici.
  • Svou cenovou nabídku na vypracování PENB zaslaly dvě soukromé firmy „Dr. Ing. Veneta Zlatareva“ a „Ing. Plamen Damjanov Penkov, CSc“. Odbor v konečné fázi přijal nabídku a vypracování PENB objednal od firmy „Ing. Plamen Damjanov Penkov, CSc.“.
  • Spolu s paní Ing. Malinkovičovou připomněl změnu týkající se zpracování PENB. Jedná se zejména o vyhlášku Ministerstva průmyslu a obchodu č.264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, kde od 1. ledna 2023 nabyl účinnost § 4 odst. 1, věta třetí, týkající se výpočtu celkové dodané energie a dílčích dodaných energií, kde se mění interval výpočtu z měsíčního na hodinový.
  • Dále pan Mareš konstatoval, že energetický specialista požádal o prodloužení termínu pro zpracování PENB, a to právě z důvodu změny výpočtu a obav o správnost výsledků a následné kontroly Státní energetické inspekce. Ing. Malinkovičová doplnila informace o výpočtových programech pro zpracování PENB (Energie, Protech) a ohledně stanoviska Asociace energetických specialistů. PENB budou zpracovány do srpna 2023.
 • Ing. Malinkovičová:
  • Požádala pana Mareše o PENB na budovu ÚMČ Praha 17. Výboru byl dodán jen energetický audit.
  • Dotazovala se, zda je PENB Sportovního centra Řepy aktuální. Bylo zjištěno, že současně dostupný PENB byl součástí projektové dokumentace, respektive dokumentace skutečného provedení stavby (stavebního povolení) a byl zpracován v roce 2014. Dále zopakovala informace uvedené již ve druhém zápisu výboru, kde informace uvedené v PENB neodpovídají realitě, což bylo potvrzeno i jednatelem Zdravé sedmnáctky, panem Dirbákem.  Ten neví o tepelném čerpadlu, který je v PENB. Tepelné čerpadlo podle všeho není součásti stavby, přestože je v PENB uvedeno. Průkaz je tedy v současné neplatný a stavba neměla být zkolaudována, protože konečné provedení stavby neodpovídá údajům v PENB obsažených.

4. Volba místopředsedy výboru:

 • Mgr. Klučka:
  • Předseda výboru navrhuje místopředsedou Ing. Davida Števíka.
  • Výbor jednohlasně odsouhlasil návrh pana předsedy a místopředsedou Výboru pro energetiku, inovace a mimořádné události se stal pan Ing. David Števík.

5. Sportovní centrum Řepy – pan Josef Dirbák – seznámení s fungováním centra:

 • Mgr. Klučka:
  • Požádal pana Dirbáka o ujasnění informací týkající se zaslaných podkladů.
 • Ing. Števík:
  • Dotázal se na spotřebu elektrické energie, plynu a vody za uplynulé roky.
 • p. Dirbák:
  • Odpověděl a všem upřesnil informace týkající se dotazu pana Ing. Števíka.
  • Sportovní centrum je vytápěno pouze plynem. Elektrickou energii využívá SC na další technologie, kterými je upravováno vnitřní prostředí budov – vzduchotechnické jednotky, osvětlení, samotná technologie pro wellness a bazén. Zdravá sedmnáctka vyvíjí snahy o efektivní využívání elektrické energie v souvislosti s ročními obdobími.
  • V rámci úspor byl uzavřen provoz wellness (PO a ST). Následně jedním z negativních důsledků tohoto kroku bylo vyskytující se rosení na stropě bazénu, jenž je následně potřeba regulovat teplotou a větráním tak, aby ke vzniku rosy nedocházelo.
  • Na základě vysokých nákladů (elektřina a zejména voda) došlo ke zrušení provozu ochlazovacího bazénku. Denně se spotřebuje zhruba 32 m3 vody. Voda v ochlazovacím bazénku je neustále doplňována vodou z vodovodního řádu, a to z důvodu dodržení požadované teploty (cca 15 °C). Voda neprochází žádným filtračním zařízením a po ztrátě požadované teploty je vypuštěna do kanalizace. Dále je energeticky náročné vodu neustále čerpat do výše horního patra wellness (cca 12 výškových metrů). V současné době neexistuje žádná jiná možnost, jak vodu v ochlazovacím bazénku udržet na požadované teplotě, a to z důvodu záruky na technologickém zařízení, které je 5 let od spuštění provozu.
  • Pan Mgr. Klučka se dotazuje, zda by se problematika ochlazovacího bazénku dala vyřešit samostatným projektem, jehož součástí by bylo řešení individuální filtrace a ochlazování v uzavřeném okruhu umístěném ideálně v prostoru bazénku.
  • Veškerá použitá voda z wellness provozu a bazénu odtéká bez dalšího využití (např. tepla) do kanalizace. Pan Mgr. Klučka se dále dotazuje, zda by nebylo možné řešit tyto ztráty retenční nádrží, která by umožnila odtékající vodu následně využívat.
  • Členové výboru se pozastavili nad informací pana Dirbáka a paní Kaňokové, že problematika protékání a nevyužívání vody je zásadním problémem, se kterým se Sportovní centrum Řepy potýká. Pan Mgr. Klučka se dotázal, zda se hledalo nějaké řešení tohoto problému a odpovědí mu bylo, že problém v současné době nelze řešit, protože technologie jsou ještě v záruce. Úzce s touto problematikou souvisí i problematika týkající se elektrické energie pro technologické procesy (čerpadla, ohřívače, VZT).
  • Dále pan Dirbák poukazuje na energetickou náročnost bazénu, ke které neustále dochází, díky pravidelnému vyměňování vody dle počtu osob v bazénu (25 l/osoba). Dále doplňuje, že se teploty v okolí i uvnitř bazénu a další dodržuje tak, aby byly splněny přísné hygienické požadavky.
 • Ing. Števík:
  • Připomíná, že je špatně vyřešena problematika týkající se projektu Sportovního centra Řepy. Jak už zmiňovaný problém týkající se vody, tak i skladby střechy, která není připravena pro následnou instalaci např. fotovoltaických panelů.
  • Dodává, že v době vytváření projektu nikdo o energetické krizi nevěděl a nemohlo se tak na tyto problémy řádně připravit.
 • Mgr. Kaňoková:
  • Zdůrazňuje, že Sportovní centrum Řepy dodržuje zákonné normy týkající se vyhřívání bazénu a jeho okolí. Ono nelze topit jinak, než zákonné normy dovolují.
  • Dále připomíná, že se vzhledem k počasí a celkově ročním obdobím snaží Sportovní centrum Řepy využívat efektivně energii pro úpravu vnitřního prostředí – s využitím teplovzdušných jednotek.
 • Ing. Malinkovičová:
  • Připojuje názor k využívání energie okolního prostředí. Dle jejího názoru jsou v tomto ohledu možnosti využití pro potřeby SC.
 • Mgr. Klučka:
  • Vznesl dotaz směrem k ochlazovacímu bazénku, zda existuje technologie bez potřeby stavebních úprav, která by řešila ochlazování a filtraci vody. Načež mu bylo odpovězeno p. Dirbákem, že v současné době běží záruka na dílo, avšak dle sdělení pana Dirbáka, veškeré změny v technologickém a technickém řešení je možné provádět pouze se souhlasem zhotovitele = Geosan. V opačném případě, by záruka na dílo přestala platit. Po skončení této záruční doby již přechází všechna práva na majitele díla, což je městská část Praha 17. Dle sdělení pana Dirbáka je tato záruční doba pětiletá.
  • Dále se pan Mgr. Klučka dotázal, zda by se problematika ochlazovacího bazénku dala vyřešit samostatným projektem na technologii jejíž součástí by bylo řešení individuální filtrace a ochlazování ideálně v prostorách bazénku. A následně požádat Geosan o provedení montáže kvůli zachování všech potřebných záruk.
  • Pokračuje dotazem, týkající se ohřevu teplé vody ve sprchách a jejich správného využití při sprchování. Paní Mgr. Kaňoková odpovídá, že nabídka na výměnu stávajících vodovodních baterií za baterie s omezovačem už existuje a cenová nabídka je cca 1 200 000,-. Pan předseda se doptává, zda lze nastavit teplotu sprch rovnou v ohřívači tak, aby mohlo docházet k úsporám elektrické energie, která je zapotřebí pro ohřev teplé vody. Má za to, že voda ve sprchách je zbytečně moc horká. Doplňuje, že by se v budoucnu mohla využít i určitá technologie, pokud existuje, díky které by šlo ohřívat vodu i z teplého vzduch z okolí a dalších alternativ.
 • Mgr. Hanzal:
  • Výbor se snaží hledat režimová opatření i pro další topnou sezónu, a to nejen z pohledu bazénu, ale i sportovní haly a především i hotelu. Hospodárnost týkající se vody je velmi špatná a je zapotřebí, aby se optimalizovala. Připomíná problematiku proudění a vytékání vody ve Sportovním centrum Řepy do kanálů.
 • Ing. Števík:
  • Důraz na řešení problematiky týkající úspor vody i energií. Připomíná pětiletou záruční dobu, jenž je vysvětlena výše.
  • Znovu připomíná problematiku týkající se hlavního energetika. Načež mu pan předseda odpovídá, že tato problematika už je v řešení.
  • Přidal dotaz a otázku k přemýšlení, zda má smysl do budoucna investovat či ne a zda se to vyplatí. Například u otázky týkající se tepelných čerpadel a další technologie připadá v pořádku a bylo by dobré se jí zabývat, avšak je potřeba ji správně uchytit a správně začít řešit.
 • Mgr. Klučka a p. Dirbák:
  • Vznesl dotaz na pana Dirbáka týkající se hotelu. Ten mu vysvětlil, že hotel je především využíván na velké akce jako jsou turnaje a na krátkodobé akce jako jsou např. soustředění a další. Veřejnosti není nabízen z důvodu nefunkčnosti gastro úseku.
 • Mgr. Filipi:
  • Akcentuje, že problematika hospodaření s vodou je velmi důležitá a že není možné, aby voda odtékala do kanálů bez dalšího využití.
 • Ing. Malinkovičová:
  • Dotázala se pana Dirbáka, zda mají provedeny analýzy, jak vysoké by muselo být vstupné do jednotlivých provozů, aby se příjmy rovnaly výdajům. Konstatuje, že vzhledem k cenám energií by pravděpodobně vstupenky musely být několikrát dražší, aby se provoz SC dostal do kladných čísel.
  • Navrhuje zpracovat studii proveditelnosti, která by zdokumentovala současný stav a navrhla energeticky úsporná řešení, která by měla požadovanou návratnost.
 • p. Dirbák:
  • Problematika fotovoltaiky by se dala pomalu začít řešit. Informuje výbor o tom, že mají k dispozici určité podklady týkající se této problematiky. Zdůrazňuje však, že je zapotřebí spolupráce s městskou částí.
  • Dále informuje, že prostor pro režimová opatření je, avšak dle svého názoru si myslí, že by se úspor těžko dosáhlo.
 • Ing. Malinkovičová:
  • Vznesla dotaz na pana Dirbáka týkající se gastroprovozu Sportovního centra Řepy.
 • p. Dirbák:
  • Sportovní centrum Řepy jedná s městskou částí a zhotovitelem = Geosan. Odkoupena je větší část mezi niž zahrnujeme pevná zařízení, avšak není odkoupená ta část, která je potřeba k realizaci a samostatnosti fungování. Viz problematika týkající se záruky na dílo.
  • Sportovní centrum Řepy zajišťuje pro ubytované stravování formou cateringové společnosti, kde si najímá brigádníky, dále by totiž pro ně uplatnění nebylo.
  • Přemýšlení nad celkovém či částečném uzavřením wellness přes léto – hlavní sezónu. Tato otázka se bude dále řešit ve spolupráci s městskou částí.
 • Mgr. Hanzal a Ing. Malinkovičová:
  • Zažádala spolu s dalšími členy výboru o vyzvání městské části ke zpracování energetického  auditu celého energetického hospodářství MČ Prahy 17 – viz dřívější jednání, jenž mají povinnost mít!
 • Mgr. Filipi:
  • Žádost o návštěvu Sportovního centra Řepy, které se bude konat mimo jednání výboru.
 • Ing. Števík:
  • Žádost o zpracování odborného posouzení a vypracování veškerých relativních dostupných informací týkající se Sportovního centra Řepy, především problematiky týkající se tepelných čerpadel a fotovoltaiky.

6. Možnosti využití „šedé vody“:

 • Mgr. Klučka:
  • Možnost využití cirkulace vody v daném objektu, především Sportovního centra Řepy.
  • Nabídl se oslovit firmu Alkapuri s. r. o. a požádat ji o možnost konzultace. Žádost by se týkala odborného názoru, který by mohl být prezentován na jednom z budoucích jednání výboru. Podrobnější informace o kontaktování firmy a dalším průběhu bude informovat na nejbližším jednání výboru. V rámci žádosti uvede i kontakt na pana Dirbáka – viz bod 5.
  • Informace vztahující se k této problematice jsou k dispozici na internetových stránkách – www.alkapuri.cz.
 • Mgr. Filipi:

7. Možnost regulace odběru elektrické energie:

 • Mgr. Klučka:
  • Nabídl se vzhledem k úsporám elektrické energie, oslovit EGC – EnerGoConsult ČB s. r. o. – dodavatele řešení pro energetiku a požádat je o možnost konzultace a poskytnutí odborného názoru. Náklady vztahující se na problematiku měřidel jsou dle náročnosti, avšak návratnost může být do 3 let. Využití možnosti regulace odběru elektrické energie by znamenala úsporu. V rámci žádosti uvede i kontakt na pana Dirbáka – viz bod 5.
  • Informace vztahující se k této problematice jsou k dispozici na internetových stránkách – Energetika | EnerGoConsult ČB s.r.o. (egc-cb.cz)
 • Ing. Števík:
  • Zmiňuje, že úspora sice nebude taková, kterou očekáváme, avšak se pokusí zjistit více informací týkající se této problematiky.
 • Mgr. Filipi:
  • Přidává se k názoru výboru, že je zapotřebí, aby každé zařízení mělo své měřidlo, z nějž by se za určité období (rok) daly zjistit informace o spotřebě energií. Na základě zjištěných informací by se popřípadě následně problémy mohly řešit určitými opatřeními.

8. Informace o grantovém projektu „Elena“:

 • Mgr. Klučka:
  • Navrhl výboru zabývat se tímto grantovým projektem.
  • Informace vztahující se k této problematice jsou k dispozici na internetových stránkách – MPO Efekt (mpo-efekt.cz)
 • Mgr. Filipi:
  • Do příštího jednání výboru zjistí informace od pí Ing. Julie Čermákové, projektové manažerky tohoto projektu.
  • Připomíná nutnost oživení Modernizačního fondu týkající programu ENERGov (Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře) a potřebu připravit se na něj, a to v co nejbližší době. Předpokládaná alokace výzvy pro energetické úspory v rámci programu ENERGo bude v budovách v Praze 1 mld. Kč a pro památkově chráněné budovy (celá ČR) taktéž 1 mld. Kč.

9. Krizové řízení v praxi zastupitelů, měkké cíle, shrnutí informací:

 • Z důvodu časového vytížení je tato problematika přesunuta na příští jednání výboru.

10. Různé:

 • Nejpalčivějším problémem je stále Sportovní centrum Řepy. Potřeba začít řešit problematiku týkající se spotřeby vody a energií.

11. Diskuze:

 • Připomenutí řešení problematiky IT a digitalizace.

12. Závěr:

 • Návrh na pozvání paní starostky Mgr. Aleny Kopejtkové.
 • Projednání a vyřešení problematiky hlavního energetika.
 • Vyzvat městskou část k auditu celého energetického hospodářství – viz příloha č. 2 „Shrnutí materiálů OSM“. Povinnost plnění zákonné povinnosti.
 • Žádost o dodání aktuálního PENB Sportovního centra Řepy a PENB Úřadu městské části Praha 17.
 • Žádost o zpracování PENB na budovu úřadu MČP17.
 • Řešit problematiku tepelných čerpadel, fotovoltaiky a především hospodaření s vodou u Sportovního centra Řepy.
 • Návrh na zajištění odborného posouzení a vypracování veškerých dostupných relativních informací týkající se Sportovního centra Řepy.
 • Návrh oslovit a požádat o konzultaci a odborný názor firmu Alkapuri s. r. o.
 • Návrh oslovit a požádat o konzultaci a odborný názor firmu EnerGoConsult ČB s. r. o
 • Návrh na zjištění informací od pí Ing. Julie Čermákové, projektové manažerky grantového projektu „Elena“.

Čas ukončení: 19:30 hod.

V Praze dne: 19. února 2023
Mgr. Kateřina Gačová - tajemnice výboru 
Mgr. Štefan Klučka - předseda výboru