4. jednání Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City

Orgán
Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City
Číslo jednání
4
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Předseda komise: Ing. arch. Michal Štěpař

Přítomni: doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Ing. Mária Szitányiová, Ing. Ingrid Růžičková – členové komise, Ing. Vladimíra Šrámková – tajemnice komise, Mgr. David Zlatý – vedoucí odboru životního prostředí a dopravy, p. Martin Marek – místostarosta MČ Praha 17, Ing. Lenka Vyhnálková – zástupkyně spol. Living in green s.r.o., veřejnost

Omluvena: Mgr. Lukáš Pokorný, Mgr. Silvie Malíková, Oldřich Staněk

Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City Rady městské části Praha 17 je usnášení schopná.

Program:

 1. Kontrola zápisu, schválení programu a ověřovatele zápisu
 2. Průběžné informace k probíhajícím projektům
  • urbanistická studie na území v lokalitě Slánská a Makovského
  • úprava prostranství před Kulturním centrem Průhon
  • zkapacitnění parkovacích míst v ulici Drahoňovského
  • úprava webových stránek městské části
 3. Seč a údržba městských trávníků
  • metodické doporučení Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy: Management travnatých ploch v období dlouhodobého sucha a horka
 4. Komunitní zahrada
  • žádost o výpůjčku části pozemku za účelem zřízení a provozování komunitní zahrady
 5. Úprava a budoucí rozvoj hřbitova
 6. Různé

1. Kontrola zápisu, schválení programu a ověřovatele zápisu

V 17:30 Ing. arch. M. Štěpař přivítal všechny přítomné, zahájil 4. jednání Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City Rady městské části Praha 17 (dále jen „komise“).

Proběhlo schválení programu jednání a odsouhlasení zápisu z 3. jednání komise ze dne 15. 5. 2019.

Do funkce ověřovatele zápisu byl zvolen doc. PaedDr. J. Farkač, CSc.

2. Průběžné informace k probíhajícím projektům

2.1. Urbanistická studie na území v lokalitě Slánská a Makovského

Ing. arch. M. Štěpař informoval přítomné o dalším vývoji ve zpracování územní studie na území nacházející se v centrální časti Řep v oblasti mezi čerpací stanicí při ulici Slánská, obchodním centrem a zastávkou MHD Slánská.

2.2. Úprava prostranství před Kulturním centrem Průhon

Pozvání na komisi přijala Ing. Lenka Vyhnálková, zástupkyně ateliéru zahradní a krajinářské architektury Living in green, který zpracoval projekt sadových úprav předprostoru Kulturního centra Průhon, aby představila tři navržené varianty výsadeb a řešení odpočinkových míst před kulturním centrem.

 Komise s Ing. L. Vyhnálkovou prodiskutovala jednotlivé návrhy a doporučuje do projektu sadových úprav zapracovat následující:

 • upřednostnit bylinnou výsadbu v kombinaci s lučním kvítím (traviny, trvalky a cibuloviny),
 • v případě umístění laviček zohlednit možnosti pohodlného sezení a zároveň zvolit takovou konstrukci, která zamezí bezdomovectví na veřejnosti,
 • navrhnout materiálové varianty vyvýšených záhonů a porovnat náklady na jejich realizaci,
 • při zachování stávajícího umístění knihobudky řešit umístění laviček v její blízkosti,
 • v rámci řešeného prostoru navrhnout vhodné umístění vodního prvku – pítka s pitnou vodou.

Vzhledem k přítomnosti Ing. L. Vyhnálkové požádal místostarosta Marek o její vyjádření a dovysvětlení koncepčního návrhu veřejného prostranství pod areálem BMX na Bílé Hoře (pozemek parc. č. 1504/21), který komise projednávala na svém 3. jednání.

2.3. Zkapacitnění parkovacích míst v ulici Drahoňovského

Ing. arch. M. Štěpař představil studii zkapacitnění parkovacích míst v ulici Drahoňovského na pozemcích parc. č. 1745, 1870, 1871 v k.ú. Řepy. Pozemky tvoří podlouhlý pás šířky cca 11,5 a délky 187 metrů přilehlý k ulici Drahoňovského. Studie byla zpracována v souladu s Akčním plánem, který je součástí Návrhové části Strategického plánu rozvoje městské části Praha 17. Navrhovaný záměr navýší počet parkovacích stání celkem o 41 míst. Projekt je ve fázi studie, pro záměr umístění parkovacích míst bude vyžadováno rozhodnutí stavebního úřadu. Komise bude seznámena s projektovou dokumentací, která se pro tento účel zpracovává.

2.4. Úprava webových stránek městské části

Ing. arch. M. Štěpař informoval o průběhu druhého workshopu k úpravě webových stránek městské části, který se uskutečnil dne 11. 6. 2019 v zasedací místnosti radnice, a jehož tématem byly projekty a kalendář. Dále informoval o dalším předpokládaném postupu, kdy budou v průběhu léta zpracovány dosavadní výstupy z analýz a workshopů. Zároveň se zvažuje otestování vzniklých návrhů formou uživatelského testování. Poznatky následně poslouží jako zadání pro externího dodavatele, jehož výstupem bude především nová grafická podoba webu. Tím ovšem úpravy nekončí. Stále je mnoho témat, kterým je potřeba se věnovat, namátkou: přehlednější sekce doktorů a ordinací, chytré stránky k jednáním zastupitelstva nebo jednoduché on-line formuláře a průvodci. Proto je v plánu pokračovat ve workshopech i na podzim.

3. Seč a údržba městských trávníků

3.1. Metodické doporučení Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy: Management travnatých ploch v období dlouhodobého sucha a horka

Ing. arch. M. Štěpař seznámil přítomné s metodickým doporučením Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy – Management travnatých ploch v období dlouhodobého sucha a horka.

Komise doporučuje ve spolupráci s doc. PaedDr. J. Farkačem, CSc. zapracovat toto metodické doporučení do smlouvy o údržbě zeleně na městské části.

4. Komunitní zahrada

4.1. Žádost o výpůjčku části pozemku za účelem zřízení a provozování komunitní zahrady

Ing. arch. M. Štěpař informoval o podání žádosti Komunitního spolku Řepy o výpůjčku části pozemku svěřeného do správy městské části Praha 17, a to za účelem zřízení a provozování komunitní zahrady. Jedná se o severozápadní část pozemku parc. č. 1142/88 v k.ú. Řepy u základní školy genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Laudova, o výměře cca 2 200 m2.

Komise doporučuje vyhovět žádosti o výpůjčku části pozemku parc. č. 1142/88 za podmínky, že bude žádost doplněna především o:

 • situační plánek zobrazující předpokládané rozmístění záhonů, nádrží na zachytávání dešťové vody z dešťových svodů, toalet, altánu apod.,
 • řešení přívodu vody a elektřiny po zahájení činnosti,
 • informaci o způsobu řešení toalet (v závislosti na počtu přítomných),
 • informaci o zajištění odstraňování odpadu, včetně přebytečné srážkové vody,
 • upřesnění rozsahu plochy (a její umístění) pro propagaci,
 • informaci o předpokládané únosné kapacitě daného prostoru.

5. Úprava a budoucí rozvoj hřbitova

Ing. arch. M. Štěpař informoval o výsledcích studentského workshopu, který proběhl v rámci předmětu Krajinářská architektura II na fakultě architektury ČVUT. Do workshopu se zapojilo celkem 19 studentů, kteří v rámci týmů vytvořili 6 různých návrhů. Studentské práce nejsou hotové projekty určené k následné realizaci, zpracovávají je studenti, nikoli profesionálové. Jejich smyslem je přinést penzum podnětů s cílem usnadnit městské části otevření konkrétního tématu a napomoci jí utřídit si vlastní myšlenky a základní potřeby a požadavky.

Komise doporučuje vypracování projektového architektonicko – urbanistického návrhu budoucího rozvoje řepského hřbitova včetně úprav přilehlých veřejných prostranství.

6. Různé

Ing. I. Růžičková dala podnět k dalšímu studentskému workshopu a navrhla jako téma nakládání a hospodaření s dešťovou vodou v rámci veřejných prostranství.

Další jednání komise se uskuteční dne 11. 9. 2019 od 17:30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 17, Žalanského 291/12b. Podklady k jednání budou členům komise zaslány s týdenním předstihem. Jednání bude veřejné.

Předseda komise poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil ve 20:00 hodin.

V Praze dne 25. 6. 2019

Předseda komise: Ing. arch. Michal Štěpař          
Ověřovatelka zápisu: doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.
Zapsala: Ing. Vladimíra Šrámková

Stáhněte si Zápis z 4. jednání Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City