3. zasedání Komise pro kulturu, sport a volný čas

Orgán
Komise pro kulturu, sport a volný čas
Číslo jednání
3
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Zápis

Přítomni: MUDr. Antoine Katra, Mgr. Bořek Černovský, Jaroslav Bíro, Mgr. Štefan Klučka, Martin Jaroš
Odchod: p. Jaroslav Bíro v 17.45
Hosté: Mgr. Aleš Koutný, MBA – ředitel KC Průhon

Program jednání:

  1. Úvod a kontrola zápisu
  2. Kulturní centrum Průhon – kultura v Řepích
  3. Vybudování dětského hřiště a zvelebení pozemku parc. č. 1293/141 (sousedící s vinotékou Fénix) – zamýšlený projekt
  4. Zásady pro poskytování dotací pro roky 2023 a 2024 – úpravy
  5. Různé

Ad1.) Úvod a kontrola zápisu
Předseda komise MUDr. Antoine Katra přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání.
Schválení programu a zápisu z minulého jednání.

Ad 2.) Kulturní centrum Průhon – kultura v Řepích
Mgr. Aleš Koutný, MBA – ředitel KC Průhon seznámil členy komise s provozem kulturního centra Průhon. V roce 2013 – 2014 proběhla rekonstrukce centra.
KC Průhon v Socháňově ulici zajišťuje kulturní pořady, vzdělávací aktivity, informační centrum a provoz místní knihovny, pořádá kurzy pro děti a dospělé, zpěv, hry na hudební nástroje, dále keramiku, malbu, kresbu a sochařskou tvorbu. Dále pořádají výuku cizích jazyků (angličtina, němčina a francouzština).
Cvičení pro rodiče i děti, balet, tanec, jóga. Nabídka kurzů se bude dále rozšiřovat, ale bohužel chybějí prostory, kdy by byli uspokojeni další klienti, kteří čekají ve frontě.
4x do roka se pořádají vernisáže a v knihovně vystavují místní umělci.
Od července do srpna se mohou předškoláci, mladší školáci i starší školáci těšit na letní zábavu s tábory KC Průhon. Na výběr je více jak 14 druhů táborů příměstských, pobytových a vodáckých.
Od Amazonu mají dva roboty a probíhají zde školení na programování robota.
MČ Praha 17 zde pořádá akce typu Jubilanti, Den učitelů – hradí Průhon.
V době covidu zde probíhaly akce jako rozvoz knih ke čtenářům, dále probíhaly on-line přenosy.
Kromě budovy Socháňova se starají ještě o další pracoviště KD Bílá Hora, Sokolovna Řepy, dvě pobočky Jiránkova ulice. Dále zajišťují techniku a kulturní část na akcích.
Všechny finanční potřeby probírají s místostarostou Mgr. Miroslavem Šoukalem.
Pan ředitel Mgr. Aleš Koutný, MBA upozornil na vzrůstající kriminalitu a ohrožování dětí bezdomovci a jinými nepřizpůsobivými lidmi a jsou zde i různé dětské gangy. Děti se bojí chodit do kroužků sami a doprovázejí je většinou rodiče. Byl najatý i preventista.
Pan Mgr. Aleš Koutný, MBA všechny pozval na vernisáž výstavy Ateliéru radostné tvorby, která proběhne ve čtvrtek 15. 6. 2023 od 18. 00 hod v sále KC Průhon. Zahájení výstavy doprovodí promítání krátkých filmů umělců A.R.T. (kreativní ateliér pro umělce s mentálním handicapem a duševním onemocněním). Výstavu je možno navštívit od 12. 6. do konce srpna 2023.

Usnesení:
Komise dala podnět k vytvoření ochotnického souboru – amatérské divadlo. Dramatický kroužek je již provozován v KD Bílá Hora.
Hlasování: Pro 5    Proti: 0     Omluven: 0

Usnesení:
Komise oceňuje práci vedení kulturního centra. Celková spokojenost s činností. Akce jsou organizované a má to určitou úroveň.
Hlasování: Pro 5    Proti: 0     Omluven: 0

Ad 3.) Vybudování dětského hřiště a zvelebení pozemku parc. č. 1293/141 (sousedící s vinotékou Fénix) – zamýšlený projekt
Pozemek je ve vlastnictví Magistrátu. Hlavním záměrem je přebudovat zanedbanou část přímo sousedící s nově zrekonstruovaným obchodním centrem a přispět k zútulnění dané části. Ta by sloužila jako místo pro setkávání dětí a dospělých, které může být spojeno s menším občerstvením.

Usnesení:
Komise doporučuje schválit vybudování dětského hřiště a zvelebení pozemku č. 1293/141.
Hlasování: Pro 5    Proti: 0     Omluven: 0

Ad4.) Zásady pro poskytování dotací pro roky 2023 a 2024 – úpravy
Komise se seznámila a projednala novou verzi Zásad pro poskytování dotací v oblasti sportu, kultury a ostatních volnočasových aktivit.
Pan Martin Jaroš měl připomínku k čl. VII. odst. 6 na straně 6 - Kritéria při přerozdělování dotací, potřebnost akce projektu, jestli je to pro obyvatele MČ, pro děti a jestli obsah akce MČ podporuje.
Na toto téma probíhala diskuze bez usnesení.

Ad5.) Různé
Pan předseda MUDr. Antoine Katra navrhl pořádat tzv. Kulatý stůl k diskuzi – pravidelně.
Pozvat ředitelky základních škol - jak se podílejí na organizaci volného času, např. pronajímání tělocvičen. Sport patří ke zdraví a zdraví ke sportu, velký problém je s obezitou dětí, mají málo pohybu, každá škola má jiný systém trávení volného času. Návrh byl členy komise schválen.

Hodně organizací ve volném čase, analýza a koncepce. Je to zmapované žádostí o granty.

Pan předseda navrhl příští zasedání Komise pro kulturu, sport a volný čas uskutečnit 28. června v 17:00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 17, kam budeme přizváni na zasedání Výboru pro energetiku, inovace a mimořádné události.

Zapsala: Martina Šnoblová
V Praze 31. 5. 2023
Schválil: MUDr. Antoine Katra, předseda Komise pro kulturu, sport a volný čas
Zápis ověřil: Mgr. Bořek Černovský