3. jednání Komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost

Orgán
Komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost
Číslo jednání
3
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Předseda komise: Bc. Václav Dbalý

Přítomni: doc. PaeDr. Jan Farkač CSc., Ing. Marek Francl, Miroslav Bartoš, Mgr. Bořek Černovský – členové, Ing. Nikola Klečanská – tajemnice, Martin Marek, Mgr. David Zlatý, Jaroslav Bíro, Mgr. Nela Hrušková, Radim Drmola – hosté

Omluveni: Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Mária Szitányiová

Komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost Rady městské části Praha 17 je usnášení schopná.

V 17:06 Bc. Václav Dbalý přivítal všechny přítomné, zahájil 3. jednání Komise pro životní prostředí, dopravy a bezpečnost Rady městské části Praha 17 (dále jen „komise“).

Program:

 1. Volba ověřovatele zápisu
 2. Místní úprava komunikace Na Fialce II
 3. Žádost o zjednosměrnění ulice Šimonova
 4. Žádost hlavního města Prahy o projednání Zásad pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, dopravní změny a dopravní omezení mezi hl. m. Prahou, Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. a městskými částmi
 5. Možnosti využití pozemků, které plánuje odkoupit Městská část Praha 17 (parc. č. 45/10, 45/14 a 45/15 v ulici Engelmüllerova)
 6. Žádost o zřízení přechodu v blízkosti autobusové zastávky v ulici Bazovského
 7. Návrh na vytvoření šikmých parkovacích stání v ulicích Laudova a Nevanova
 8. Žádost o stanovisko k bytovému domu na parc. č. 580 a 581, ul. Karlovarská
 9. Projednání aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Prahy 17
 10. Žádost o směnu pozemků parc. č. 1492, 1493/1, 1497/3 a 1497/4 za část pozemku parc. č. 1501
 11. Různé

1. Volba ověřovatele zápisu
Předseda komise Bc. Dbalý navrhl do funkce ověřovatele zápisu pana Bartoše.Hlasování: 5-0-0

2. Místní úprava komunikace Na Fialce II
Komise projednala žádost občanů o místní úpravu komunikace Na Fialce II na jednopruhovou, obousměrnou, s podélným stáním.

Usnesení: Komise doporučuje vyhovět žádosti o místní úpravu.
Hlasování: 5-0-0

3. Žádost o zjednosměrnění ulice Šimonova
Komise projednala žádost občana ohledně dopravní situace v ulici Šimonova a jeho návrh, jak danou situaci zlepšit.

Usnesení: Odbor dopravy prověří možnost zjednosměrnění ulice Šimonova od čerpací stanice směrem k ulici Bazovského.
Hlasování: 5-0-0

4. Žádost hlavního města Prahy o projednání Zásad pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, dopravní změny a dopravní omezení mezi hl. m. Prahou, Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. a městskými částmi
Předseda komise požádal členy o názor na Zásady pro koordinaci příprav záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, dopravní změny a omezení na žádost zastupitelstva hlavního města Prahy.

Usnesení: Komise souhlasí s vypracováním Zásad pro koordinaci. Je nutné, aby existovala platná pravidla.
Hlasování: 5-0-0

5. Možnosti využití pozemků, které plánuje odkoupit Městská část Praha 17 (parc. č. 45/10, 45/14 a 45/15 v ulici Engelmüllerova)
Předseda komise přednesl návrh Odboru správy obecního majetku ohledně nabídky advokátní kanceláře Šimberský týkající se odkoupení pozemků městskou částí.

Usnesení: Komise doporučuje v případě prodeje pozemků, koupit pouze pozemek, nacházející se u hřiště.
Hlasování: 5-0-0

6. Žádost o zřízení přechodu v blízkosti autobusové zastávky v ulici Bazovského
Komise projednala žádost občanky ohledně zřízení přechodového místa v ulici Bazovského v blízkosti autobusové zastávky.

Usnesení: Komise doporučuje, aby odbor dopravy odpověděl žadatelce, že přechod není možné zřídit.
Hlasování: 4-0-1

7. Návrh na vytvoření šikmých parkovacích stání v ulicích Laudova a Nevanova
Komise projednala podnět občana ohledně nedostatku parkovacích míst v Řepích a jeho návrh k vytvoření nových míst v ulicích Laudova a Nevanova v podobě šikmých parkovacích stání. V proběhlé diskuzi zazněla obava o bezpečnost v zatáčce při provedení parkování v ulici Nevanova a možný problém s vytvořením stání kvůli existujícím lampám veřejného osvětlení.

Usnesení: Komise nesouhlasí se zavedením šikmého parkovacího stání v ulici Nevanova a zároveň žádá odbor dopravy o prověření obou navržených variant šikmého parkovacího stání a zda je po technické stránce možné jejich provedení.
Hlasování: 5-0-0

V 18:10 odešel pan Francl.

8. Žádost o stanovisko k bytovému domu na parc. č. 580 a 581, ul. Karlovarská
Komise obdržela od Odboru územního rozvoje a investic ÚMČ Praha 17 žádost o projednání návrhu nového bytového domu na pozemcích č. parc. 580, 581 k. ú. Řepy při ulici Karlovarská.

Usnesení: Komise nezaujímá stanovisko, neboť dokument není kompletní (chybí projektová dokumentace a studie TSK).
Hlasování: 4-0-0

9. Projednání aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Prahy 17
Oddělení podpory projektů odprezentovalo Strategický plán rozvoje MČ Praha 17 a požádalo členy komise o jejich zpětnou vazbu na bod Cíl D: Životní prostředí, doprava, technická infrastruktura. Členům komise bude poslán e-mail se vzorovým dokumentem a žádostí o feedback do 13. května.

10. Žádost o směnu pozemků parc. č. 1492, 1493/1, 1497/3 a 1497/4 za část pozemku parc. č. 1501
Odbor správy obecního majetku požádal komisi o projednání žádosti o směnu pozemků (viz. výše). Žadatel nabízí na pozemcích parc. č. 1493/2 a 1498/1 rozšíření stávajícího chodníku.

Usnesení: Komise souhlasí se směnou pozemků.
Hlasování: 3-1-0

V platnosti nadále zůstává usnesení z loňského září, kterým Rada nesouhlasí s umístěním reklamních zařízení společnosti euroAWK na pozemcích městské části.

11. Různé
Pan Bartoš měl dotaz na odbor dopravy, ohledně přenastavení semaforu mezi ulicemi Bazovského – Slánská. Členové komise se shodli, že semafory nejsou v kompetenci odboru dopravy.

Předseda komise poděkoval přítomným za účast a jednání komise ukončil v 18:40 hodin.

V Praze dne 13. 5. 2022
Zápis provedla: Ing. Nikola Klečanská
Předseda komise: Bc. Václav Dbalý
Ověřovatel zápisu: Miroslav Bartoš