3. jednání Komise pro využití pozemků a rozvoj MČ

Orgán
Komise pro využití pozemků a rozvoj MČ
Číslo jednání
3
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Zápis

Přítomní členové komise: Ing. Marek Francl, Martin Marek, Mgr. Monika Čermáková, Ing. arch. Michal Štěpař   

Omluven: Ing. Ivo Jebousek

Další účastníci jednání: Mgr. Martin Benkovič - místostarosta, Radim Drmola - vedoucí OÚRI, Vladimír Mareš - vedoucí OSOM – k bodu 1), Ing. arch. Jan Rudolf - projektant – k bodu 2), Ing. Miloslav Tlustý, tajemník komise

Předseda komise Ing. Marek Francl přivítal účastníky a v 17:03 zahájil jednání komise.

Schválení programu:

  1. Pozemky č.parc. 1319/1, 1462, 1463, 1745 k.ú. Řepy (stavba „Přemostění Zličín – Řepy“)
  2. Stavební úpravy a změna užívání RD č.p. 102/17 na pozemcích č.parc. 309/1, 309/2, 310 k.ú.
  3. Řepy při ul. Žalanského, Hekova
  4. Novostavba RD na pozemku č.parc. 260/21 k.ú. Řepy při ul. Jesenského, U Kaménky
  5. Novostavba RD na pozemku č.parc. 1083/1 k.ú. Řepy při ul. Otlíkovská
  6. Nová vodovodní přípojka pro BD č.p. 1294 a 1295 při ul. Španielova
  7. Stavební úpravy STL plynovodu Opuková, Ke Kulturnímu domu, U Boroviček
  8. Různé

Byly projednány tyto body dle schváleného programu:


1)  Pozemky č.parc. 1319/1, 1462, 1463, 1745 k.ú. Řepy (stavba „Přemostění Zličín – Řepy“)  
Zástupce OSOM představil záměr na odejmutí stavby „Přemostění Zličín – Řepy“ (lávka pro pěší), včetně zastavěných pozemků v k.ú. Řepy oddělených dle GOP č. 1736-20/2020, ze správy MČ Praha 17 a předání Hl. m. Praze. Společným záměrem MČ Praha 17 a MČ Praha – Zličín je podání žádosti Hl. m. Praze o odejmutí stavby „Přemostění Zličín – Řepy“ včetně souvisejících přilehlých pozemků u přístupové cesty ze svěřené správy těchto městských částí z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů a jednotné údržby stavby.     

Přílohy: důvodová zpráva, GOP č. 1736-20/2020, informace o parcelách z KN

Usnesení: Komise doporučuje souhlasit s odejmutím pozemků situovaných od přístupové cesty až ke hranici katastrálního území Řepy ze správy MČ Praha 17, oddělených dle GOP č. 1736-20/2020.   

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

2)  Stavební úpravy a změna užívání RD č.p. 102/17 na pozemcích č.parc. 309/1, 309/2, 310 k.ú. Řepy při ul. Žalanského, Hekova
Tato záležitost byla již v komisi projednána dne 16.1.2023, nově projektant seznámil členy komise s upraveným řešením dopravy v klidu navrhujícím na vlastním pozemku stavby 6 parkovacích stání.
Cílem navržených stavebních úprav je i nadále zřízení 7 nových menších bytů v původním RD (3 byty v přízemí namísto chirurgické ambulance, po 2 bytech ve 2. NP. a ve 3.NP. – podkroví) a dále 1 bytu ve stávající jednopodlažní přístavbě na jihozápadní straně v souvislosti s navrhovanou změnou účelu užívání objektu z rodinného na bytový dům. Rekonstrukce zachovává v plném rozsahu hmotu i tvar stávajícího objektu včetně střechy, na fasádě budou osazeny nové okenní a dveřní otvory. Celkem se tedy jedná o zřízení 8 nových bytových jednotek.

Přílohy: žádost o znovu projednání, upravená koordinační situace

Usnesení: Komise stále trvá na dodržení počtu parkovacích stání dle Pražských stavebních předpisů, min. však 1 parkovací stání na 1 bytovou jednotku.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

3)  Novostavba RD na pozemku č.parc. 260/21 k.ú. Řepy při ul. Jesenského, U Kaménky
Rodinný dům obdélníkového půdorysu o rozměrech 12,9 x 7,9 m je navržen jako nepodsklepený o dvou nadzemních podlažích, zakončený plochou střechou s atikou v úrovni +6,630 m (+0,000 = úroveň podlahy v přízemí); v RD vznikne 1 bytová jednotka. Objekt bude napojen na technickou infrastrukturu (vodovod, splašková kanalizace, rozvody NN) přípojkami přivedenými v současné době na hranici pozemku. Pozemek RD je dopravně napojen na komunikaci v ul. Jesenského, na pozemku jsou situována 2 parkovací stání. Součástí záměru je rovněž oplocení, opěrné zídky a zpevněné plochy. Stavba nevyžaduje zábor veřejného prostoru ani komunikací. Předmětný záměr – stavba rodinného domu navazuje na nový, již realizovaný soubor rodinných domů v této lokalitě.

Přílohy: žádost, projektová dokumentace     

Usnesení: Komise doporučuje s novostavbou rodinného domu dle předložené PD na pozemku č.parc. 260/21 k.ú. Řepy při ul. Jesenského, U Kaménky souhlasit.       
 
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

4)  Novostavba RD na pozemku č.parc. 1083/1 k.ú. Řepy při ul. Otlíkovská  
Rodinný dům – dvojdům téměř čtvercového půdorysu o rozměrech 12,8 x 13 m, s vnitřní dispozicí symetrickou na osu sever-jih, je navržen jako nepodsklepený o dvou nadzemních podlažích, za-končený sedlovou střechou s mírným sklonem tvořenou dřevěnými příhradovými sbíjenými vazní-ky s hřebenem + 8,755 m (+0,000 = úroveň podlahy v přízemí); v každé sekci RD vznikne 1 bytová jednotka. Objekt bude napojen na technickou infrastrukturu (vodovod, splašková kanalizace, roz-vody NN) přípojkami na veřejné sítě v ul. Otlíkovská, zdrojem vytápění budou dvě tepelná čerpadla.  Rodinný dům bude dopravně napojen na komunikaci v ul. Otlíkovská, na pozemku jsou situována 4 parkovací stání. Novostavba rodinného domu je řešena v návaznosti na stávající zástavbu rodinných domů v lokalitě mající rezidenční charakter.

Přílohy: žádost, projektová dokumentace

Usnesení: Komise doporučuje s novostavbou rodinného domu dle předložené PD na pozemku č.parc. 1083/1 k.ú. Řepy při ul. Otlíkovská souhlasit.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

5)  Nová vodovodní přípojka pro BD č.p. 1294 a 1295 při ul. Španielova
Jedná se o vybudování nové vodovodní přípojky DN 80 pro bytový dům č.p. 1294 a 1295 v ul. Španielova z důvodu kvalitnějšího zásobování jednotlivých domácností vodou. Napojení vodovodní přípojky na stávající vodovodní řad OC 150 v ul. Španielova bude provedeno T-kusem 150/80 v kolektoru, napojení na domovní vodovodní systém s vodoměrnou sestavou bude provedeno ve stávající technické místnosti za obvodovou zdí bytového domu.

Přílohy: žádost, projektová dokumentace

Usnesení: Komise doporučuje s novou vodovodní přípojkou pro bytový dům č.p. 1294 a 1295 při ul. Španielova souhlasit.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

6)  Stavební úpravy STL plynovodu Opuková, Ke Kulturnímu domu, U Boroviček
Jedná se o nahrazení stávajících STL plynovodů novými STL plynovody v oblasti ulic Opuková, Ke Kulturnímu domu, U Boroviček za účelem zvýšení spolehlivé distribuce zemního plynu k jednotlivým odběrným místům. Převážná část stavby je řešena jako výměna technické infrastruktury ve stávající trase, plynovodní přípojky po trase navrhovaných plynovodů budou staveb-ně upraveny až k místu stávajícího HUP.  

Přílohy: žádost, projektová dokumentace

Usnesení: Komise doporučuje se stavebními úpravami STL plynovodu v oblasti ulic Opuková, Ke Kulturnímu domu, U Boroviček souhlasit za podmínky, že povrchy dotčených chodníků a vozovek budou obnoveny v plné šíři.
 
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

7) Různé
Bez námětů.

Zapsal: Ing. Miloslav Tlustý, tajemník komise
Za správnost: Ing. Marek Francl, předseda komise