25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17-23.3.2005

Orgán
Zastupitelstvo
Číslo jednání
25
Datum jednání
Volební období
2002-2006
Zápis

 

Z á p i s

z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 23.3.2005

 

Přítomno: 22 členů ZMČ

Omluven: Ing. Černý

 

 

Návrh na doplnění

dr. Malý-z usnesení ZMČ vyplývá, že na dnešním zasedání měla být předložena zpráva KV.

Bylo navrženo zařazení bodu Zpráva KV-bod 6

Hlasování 22,0,0

 

Hlasování o doplněném programu jednání-22,0,0

Program byl jednomyslně schválen.

 

1) Kontrola zápisu

2) Záležitosti majetkové

3) Záležitosti ekonomické

4) Koncepce prevence kriminality a spoluúčast na projektu PARTNERSTVÍ

5) Informace o zák. č. 96/2005 Sb. o některých opatření souvisejících s ochranou veřejného zájmu a neslučitelnosti funkcí

6) Zpráva KV

7) Náměty a připomínky členů ZMČ

 

Průběh jednání:

 

1) Kontrola zápisu

Byla provedena kontrola zápisu a bylo konstatováno, že k zápisu z minulého zasedání ZMČ nedošla žádná námitka.ZMČ souhlasí s kontrolou zápisu č. 24.

22,0,0

 

 

2) Záležitosti majetkové

2.1) Návrh úplatného převodu nemovitostí-prodej panelového bytového objektu Vondroušova ul. č.pop. 1154-1160

Zastupitelstvo MČ projednalo

1) návrh úplatného převodu nemovitosti-prodej bytových panelových domů v ulici Vondroušova včetně pozemků pod stavbami č.pop 1154-pozemek č.parc. 1293/68 o výměře 224m2

č.pop.1155-pozemek č.parc. 1293/69 o výměře 218m2

č.pop.1156-pozemek č..parc.1293/70 o výměře 216m2

č.pop.1157-pozemek č.parc 1293/71 o výměře 313m2

č.pop.1158-pozemek č.parc. 1293/72 o výměře 220m2

č.pop.1159-pozemek č.parc. 1293/73 o výměře 218 m2

č.pop.1160-pozemek č.parc. 1293/74 o výměře 222 m2

jako jednoho celého stavebního objektu z majetku obce hl.m. Prahy-Mariánské náměstí 2, Praha 1-IČO 000 64581, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce městské části Praha 17, Řepy, Žalanského 291, Praha 6, IČO 00231223, do vlastnictví právnické osoby (družstva), které vznikne z nájemců obecních bytů v objektu po schválení záměru městské části orgány hl.m. Prahy dle obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb.hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

 

2)návrh smluvní kupní ceny za celý stavební bytový objekt včetně pozemků dle důvodové zprávy, která činí 55 897 350,-Kč,

 

3) návrh způsobu prodeje a úhradu kupní ceny nemovitostí.Smluvní cena dle bodu I/2 tohoto usnesení je konečná a úhrada kupní ceny bude provedena kupujícími následně :

60% ceny t.j. 33 538 410,-Kč uhradí kupující při podpisu kupní smlouvy ( a zápisu do KN )

40% ceny t.j. 22 358 940,-Kč uhradí kupující (právnická osoba) v měsíčních splátkách po dobu deseti let ( 120 splátek )

Proběhla diskuse k předloženému návrhu, které zúčastnili zastupitelé Krása, Žežulková, Neužilová, Hanušová.

Návrh usnesení, které předložil p. Krása:

ZMČ odkládá prodej bytového domu Vondroušova 1154-1160 do doby, kdy bude znám zájem občanů o prodej bytů v bytovém domě Španielova 1270-1276 schválený v lednu 2005.

7,15,0-návrh nebyl přijat

 

Dále byl přistoupeno k hlasování o původním návrhu:

ZMČ schvaluje návrh kupní ceny a prodeje nemovitostí a způsob prodeje a úhradu kupní ceny dle bodu 2-3 výše uvedeného předkladu.

ZMČ potvrzuje podmínku prodeje ze strany prodávajícího dle usnesení Zastupitelstva městské části č. 1/III/16 ze dne 28.4.2004.Podmínkou je aktivní účast 70% oprávněných nájemníků bytových jednotek v celém stavebním bytovém objektu dle bodu I/1 tohoto usnesení v kupující právnické osobě, kterou kupující doloží ověřenými podpisy oprávněných osob v prohlášení k zakladatelské listině právnické osoby.

ZMČ ukládá RMČ realizovat prodej dle platných právních předpisů. 15,7,0

 

2.2) Návrh na pronájem volného obecního bytu č. 15 o vel. 1+k.k. s přísl., I. kat., ve 3. podlaží domu čp. 1095 v Žufanově ulici

 

2.3) Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 12 o velikosti 3+1/L s příslušenstvím, I. kategorie, 4. patro, Vondroušova 1170/20, Praha 6-Řepy

 

2.4) Převedení movitého majetku Městské části Praha 17 na Městskou policii hlavního města Prahy ( dále jen MP HMP), obvodní ředitelství Prahy 13.

Zastupitelstvo MČ Praha 17 projednalo na převod majetku v celkové hodnotě 134.535,70 Kč na obvodní ředitelství Prahy 13 MP HMP.

ZMČ schvaluje převod majetku v celkové hodnotě 134.535,70 Kč na obvodní ředitelství Prahy 13 MP HMP a ukládá tajemníkovi připravit Darovací smlouvu a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy a odboru správy obecního majetku po uzavření Darovací smlouvy movitý majetek vyřadit z evidence majetku Městské části Praha 17.

T: ihned

Z: tajemník 20,0,0

 

 

3) Záležitosti ekonomické

3.1) Finanční vypořádání u příspěvkových organizací za rok 2004

Zastupitelstvo městské části Praha 17 bere na vědomí finanční vypořádání u příspěvkových organizací za rok 2004.

ZMČ schvaluje:

1. příděly do fondů (odměn, rezervních) u jednotlivých příspěvkových organizací tak,jak byly navrženy v předloženém materiálu

2. odvody nevyčerpané dotace od zřizovatele za rok 2004 na účet zřizovatele v termínudo 31.3. 2005 tak, jak vyplývají z přiložené tabulky: Přehled závazků příspěvkovýchorganizací za rok 2004 za zřizovatelem a MHMP

3. odvody za prodej majetku na účet zřizovatele v termínu do 31.3. 2005 tak, jak vyplývají z přiložené tabulky: Přehled závazků příspěvkových organizací za rok 2004 za zřizovatelem a MHMP

4. odvody nevyčerpané dotace v roce 2004 na mzdy na účet zřizovatele v termínu do30.4. 2005 tak, jak vyplývají z přiložené tabulky: Přehled závazků příspěvkových organizací za rok 2004 za zřizovatelem a MHMP.

5. ponechat hospodářský výsledek ve výši 140 108,22 Kč u příspěvkové organizace ZŠJ. Wericha na účtu 932-nerozdělený zisk, který příspěvková organizace případněpoužije na částečné pokrytí pohledávky vůči Union bance.

ZMČ ukládá ekonomickému odboru a odboru školství a kultury postupovat dle bodu II. a podat písemnou zprávu jednotlivým příspěvkovým organizacím

20,1,0

 

 

4) Koncepce prevence kriminality a spoluúčast na projektu PARTNERSTVÍ-prevence kriminality koordinovaného Ministerstvem vnitra České republiky a Republikovým výborem pro prevenci kriminality

ZMČ projednalo Koncepci prevence kriminalistiky Městské části Praha 17 a projednalo spoluúčast ve výši 47.500,00 Kč na projektu PARTNERSTVÍ.

Usnesení:

ZMČ projednalo předložený obecný návrh „Koncepce prevence kriminality MČ Praha 17“. ZMČ schvaluje spoluúčast MČ Praha 17 ve výši 10%, tj. 47,5 tis. Kč na projekt PARTNERSTVÍ přidělený na letošní rok MV ČR na vybavení nízkoprahového klubu. ZMČ ukládá RMČ dopracovat „Koncepci prevence kriminality MČ Praha 17“ a předložit ji do dubnovém zasedání ZMČ.

20,1,0

 

 

5) Informace o zák. č. 96/2005 Sb. o některých opatření souvisejících s ochranou veřejného zájmu a neslučitelnosti funkcí (zákon o střetu zájmů)

Bod byl stažen, starosta požádal zastupitele o vyplnění a odevzdání čestného prohlášení do 30.3.2005 do Kanceláře zastupitelstva, která je souhrnně předá předsedovi KV.

T: předání do 30.3.2005

 

 

6) Zpráva KV

Předseda KV Ing. Osoba požádal Zastupitelstvo, z důvodu personálních změn ve výboru, o posunutí termínu předložení Zprávy KV na duben 2005.

ZMČ souhlasí.

20,0,0

T: 20.4.2005

Z: KV

 

 

7) Náměty a připomínky členů ZMČ

 

 

 

V Praze dne 23.3.2005

 

Schválil a ověřil:

Vlastislav Fencl

Jaroslav Hájek

Josef Kryl

Václav Urban