25. jednání komise pro strategické plánování a územní rozvoj

Orgán
Komise pro strategické plánování a územní rozvoj
Číslo jednání
25
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomní členové komise: Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Mgr. Martin Benkovič, Pavla Janecká, Ing. Michal Bureš, PhD., Vladimír Slíž

Omluveni: Martin Marek, Ing. Marek Francl

Další účastníci jednání: Radim Drmola, vedoucí OÚRI; Ing. Miloslav Tlustý, tajemník komise

Předseda komise doc. Farkač přivítal účastníky a zahájil jednání komise.

Schválení programu:

  1. Žádost o svěření pozemků č.parc. 1293/805, 1293/806 k.ú. Řepy do správy MČ Praha 17
  2. Ideová urbanistická studie „Praha 17 – Řepy – Slánská“
  3. Architektonická studie „Polyfunkční dům Hofbauerova“
  4. Různé

Byly projednány tyto body dle schváleného programu:

1) Žádost o svěření pozemků č.parc. 1293/805, 1293/806 k.ú. Řepy do správy MČ Praha 17
Komise projednala záměr městské části požádat vlastníka pozemků č.parc. 1293/805 a 1293/806 k.ú. Řepy při ul. Slánská Hl. m. Praha o jejich svěření do své správy. Tyto pozemky jsou dlouhodobě pronajaty společnosti OMV Česká republika, která zde jako dočasnou stavbu provozuje čerpací stanici pohonných hmot s příslušenstvím. Bylo konstatováno, že dle platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy jsou předmětné pozemky součástí zastavitelného území s funkčním využitím „smíšené městského jádra se stanoveným kódem míry využití plochy F (SMJ-F)“ sloužící pro smíšené (kombinované) využití ploch v centrální části města a centrech městských čtvrtí, zejména občanské vybavení a bydlení. V této funkční ploše jsou čerpací stanice pohonných hmot podmíněně přípustné pouze jako nedílná součást garáží a polyfunkčních objektů a provozovaná stavba ČS PHM tedy není v souladu s funkčním využitím stanoveným územním plánem.

Usnesení: Komise doporučuje zahájit jednání s Hlavním městem Praha o svěření pozemků č.parc. 1293/805 a 1293/806 k.ú. Řepy do své správy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

2) Ideová urbanistická studie „Praha 17 – Řepy – Slánská“
Studie řeší nové uspořádání veřejného prostoru v okolí OC Řepy, které by se tak mohlo stát centrálním místem společenského dění v Řepích. Namísto stávající čerpací stanice pohonných hmot je navržen polyfunkční objekt s dvoupodlažním podzemním parkingem (88 parkovacích míst), stávající venkovní parkoviště na jižní straně zůstává zachováno.

Usnesení: Komise doporučuje dopracovat studii o variantu s náměstím coby přirozeným centrem Řep a s navýšením kapacity podzemních parkovacích stání.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

3) Architektonická studie „Polyfunkční dům Hofbauerova“
Komise obdržela žádost o projednání investičního záměru „Polyfunkční dům Hofbauerova“ na základě předložené architektonické studie. Jedná se o novostavbu polyfunkčního objektu na pozemcích č.parc. 1234/3, 1234/4, 1234/5, 1234/123, 1234/124, 1234/125 k.ú. Řepy mezi ulicemi Hofbauerova, Španielova, Na moklině namísto stávajícího přízemního objektu občanské vybavenosti se supermarketem Norma, čínskou restaurací a dalšími provozovnami. Objekt ve tvaru „L“ je navržen se 3 podzemními (parking) a 8 nadzemními podlažími s plochou, zelenou střechou. V přízemí se nacházejí prostory pro supermarket, restauraci nebo kavárnu a obchodní jednotky, ve 2. – 8. NP. je situováno celkem 159 bytů.

Usnesení: Komise s takto předloženou architektonickou studií nesouhlasí a doporučuje navrhovaný objekt upravit tak, aby přiměřeně korespondoval se stávající zástavbou v bezprostředním okolí, tedy se ZŠ J. Wericha, ZUŠ Blatiny, zástavbou jižně ul. Kolínova a také zástavbou západně od ul. Hofbauerova včetně vznikající zástavby – tedy max. 3 NP.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

4) Různé

Bez námětů

Zapsal: Ing. Miloslav Tlustý, tajemník komise
Za správnost: doc. PaedDr. Jan Farkač, předseda komise.