24. jednání komise pro strategické plánování a územní rozvoj

Orgán
Komise pro strategické plánování a územní rozvoj
Číslo jednání
24
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomní členové komise: Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Mgr. Martin Benkovič, Pavla Janecká, Ing. Michal Bureš, PhD., Vladimír Slíž
Omluveni: Martin Marek, Ing. Marek Francl
Další účastníci jednání: Jaroslav Bíro, místostarosta; Ing. Miloslav Tlustý, tajemník komise

Místopředseda komise Mgr. Benkovič přivítal účastníky a zahájil jednání. K předchozímu zápisu z 23. jednání komise nebyly žádné připomínky.

Byly projednány tyto body programu:
1) Stavba sauny, kůlny a přístřešku na pozemku č.parc. 1005/3 k.ú. Řepy u RD Čp. 1423 při ul. Kartounářů
Komise projednala záměr výstavby 3 doplňkových staveb na pozemku č.parc. 1005/3 k.ú. Řepy u rodinného domu čp, 1423 při ulici Kartounářů. Jedná se o saunu půdorysných rozměrů cca 5,6 x 2,3 m zakončenou pultovou střechou situovanou v zadní (západní) části zahrady při hranici s pozemkem č.parc.1008/1 k.ú. Repy, dále pako sklad zahradního nářadí půdorysných rozměrů cca 6,0 x 2,9 m s plochou střechou s mírným sklonem v severovýchodním rohu pozemku a dřevěný přístřešek půdorysných rozměrů cca 5,0 x 3,5 m překrývající prostor mezi RD a plotem při ulici Kartounářů. Komise vyslovila s předloženým stavebním záměrem jednomyslně souhlas.

2) Zjišt‘ovací studie/studie proveditelnosti „Stavba č. 0085 TV Řepy, etapa 0006 Řepy — dostavba, část severovýchodní“
Studie se zabývá pasportem stávajících komunikací, tj. zatříděním povrchů vozovek a chodníků dle materiálu a kvality, samostatnou kapitolou je pak zpracování koncepce odvádění dešt‘ových vod z komunikací v celé oblasti při zvážení možných variant. Předpokládá se kombinace částečného vsaku do přilehlé zeleně, odvádění vody pomocí nově vybudované dešťové kanalizace do DUN či do vodotečí, případně do nově vybudovaných poldrů. Dále byl v rámci studie v rozsahu řešeného území proveden průzkum stávajících inženýrských sítí a byly zapracovány digitální podklady správců poduličních inženýrských sítí. Na základě těchto podkladů byli kontaktováni správci vybraných inženýrských sítí pro zjištění jejich záměrů v předmětné lokalitě. Z tohoto průzkumu bylo zpracováno grafické vyhodnocení těchto záměrů. Komise bere předloženou zjišt‘ovací studii na vědomí.

3) Ideová urbanistická studie „Praha 17 — Řepy — Slánská“
Hlavním záměrem je nové řešení veřejného prostoru v okolí Obchodního centra Řepy. Studie má rovněž sloužit jako jeden z podkladů pro jednání s vlastníkem předmětných pozemků Hlavním městem Praha o jejím budoucím možném svěření do správy MČ Praha 17. Namísto čerpací stanice pohonných hmot je navržen polyfunkční objekt s dvoupodlažním podzemním parkingem, stávající venkovní parkoviště na jižní straně zůstává zachováno. Dále studie navrhuje oddělit a „zneviditelnit“ zásobovací dvůr OC Repy předsazenou konstrukcí — signifikantní kulisou, na kterou lze umĺstit loga, nápisy, plakáty, světla, umělecké prvky, popínavou zeleň. Přerušeno do příštího jednání komise.

4) Návrh nového Územního plánu hl. m. Prahy — Metropolitního plánu k veřejnému projednání
Komise se seznámila s návrhem Metropolitního plánu k veřejnému projednánĺ a bere ho na vědomí. Po zevrubnějším prostudování tohoto dokumentu navrhnou členové komise na příštím jednání případné uplatnění připomínek k návrhu Metropolitního plánu ve stanoveném termínu.

Zapsal: Ing. Miloslav Tlustý, tajemnĺk komise
Za správnost: Mgr. Martin Benkovič, místopředseda komise