23.zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17-6.1.2005

Orgán
Zastupitelstvo
Číslo jednání
23
Datum jednání
Volební období
2002-2006
Zápis

Zápis

z 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 17, konaného dne 6.1.2005

 

Přítomno: 23 členů ZMČ

Ověřovatelé: Ing.Černý, p.Kryl, p.Urban

Program:

 • Slib člena ZMČ
 • Návrhy na doplnění a změny ve výborech Zastupitelstva MČ Praha 17
 • Kontrola zápisu č. 22
 • Záležitosti ekonomické
 • Záležitosti majetkové
 • Náměty a připomínky členů ZMČ

Zasedání ZMČ zahájil starosta. Přivítal přítomné a seznámil je s navrženým programem.

Hlasování o programu předloženém RMČ.15,0,3-návrh byl přijat

Na zasedání ZMČ se dostavil senátor pan Karel Schwarzenberg. Přivítal ho starosta MČ a udělil panu senátorovi slovo. Pan senátor pozdravil přítomné zastupitele a občany a popřál jim úspěšné jednání.

1.) Slib člena ZMČ Praha 17

V ZMČ došlo k uvolnění mandátu člena ZMČ za ČSSD. Rada MČ prohlásila mandát za uvolněný a uložila KZ vyzvat k obsazení mandátu náhradníka. Náhradník, pan David Maršík, na uprázdněný mandát rezignoval. Následně byl vyzván Ing. Vladimír Osoba, který výzvu rady přijal a dostavil se na dnešní zasedání složit zákonem stanovený slib zastupitele MČ. Ing. Vladimír Osoba složil slib zastupitele.

2.) Návrhy na doplnění a změny ve výborech Zastupitelstva MČ Praha 17

Vzhledem k tomu, že došlo k poklesu počtu členů kontrolního a finančního výboru, je nutné výbory doplnit. Zároveň rezignovala předsedkyně KV na funkci.Vzhledem k tomu, že žádné návrhy na doplnění nedošly, požádal starosta o návrhy z pléna.

Ing. Černý Apeloval u navrhovaných členů výboru na odbornou znalost ekonomických záležitostí, s tím , že nemusí se nutně jednat o člena ZMČ.

J.Kryl

Navrhuje Ing. Soňu Böhnelovou , která vyjádřila svůj souhlas s členstvím v FV. Ing. Böhnelová je profesí auditorka.

Hlasování:

ZMČ souhlasí, aby se Ing. Soňa Böhnelová stala členkou FV.

22,0,0

3.) Kontrola zápisu č.22

Starosta provedl kontrolu zápisu č. 22.

Hlasování o kontrole zápisu č. 22.

20,0,1-zápis byl odsouhlasen

4.) Záležitosti ekonomické

4.1.) Návrh rozpočtu Městské části Praha 17 na rok 2005

Ing. Květoň přednesl návrh rozpočtu Městské části Praha 17 na rok 2005. Návrh byl projednán ve FV.

hlasování o protinávrhu dr. Žežulkové

ZMČ vypouští z návrhu rozpočtu MČ na r. 2005 bod II,2 .

6,12,4-návrh nebyl přijat.

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje

 • finanční zdroje rozpočtu Městské části Praha 17 dle tabulky č. 1 Bilance návrhu rozpočtu na rok 2005
 • návrh rozpočtu Městské části Praha 17 na rok 2005
 1. úhrn příjmů ve výši 129 552,8 tis. Kč
 2. úhrn výdajů ve výši 145 969,1 tis. Kč
 3. plánovaný schodek ve výši 16 416,3 tis. Kč

který je krytý třídou 8-financování-použitím úspor z minulých let, dle tabulky č. 1 Bilance návrhu rozpočtu na rok 2005

 • návrh limitu počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby na rok 2005 v Úřadu městské části dle tabulky č. 3. Návrh na limit počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby na rok 2005
 • návrh limitu počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby na rok 2005 v příspěvkových organizacích (Centrum sociálně zdravotních služeb, Kulturní středisko, Průhon) dle tabulky č. 3. Návrh na limit počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby na rok 2005
 • návrh rozpočtu hospodářské činnosti Městské části Praha 17 na rok 2005 dle tabulky č. 4 Návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2005
 • ostatní ustanovení k návrhu rozpočtu na rok 2005 tak, jak jsou uvedeny pod bodem I.-V.

Zastupitelstvo ukládá RMČ

 1. provádět průběžnou kontrolu plnění rozpočtových příjmů a výdajů
 2. provádět průběžnou kontrolu plnění výnosů a nákladů hospodářské činnosti
 3. pravidelně seznamovat členy Zastupitelstva městské části Praha 17 o plnění bodu 1. a 2. tohoto usnesení

Hlasování: 16,3,4-návrh rozpočtu byl přijat

T: průběžně

Z: EO

4.2) Úprava rozpočtu k 31.12.2004

ZMČ projednalo a odsouhlasilo předloženou úpravu rozpočtu k 31.12.2004

Hlasování: 17,0,2

T: ihned

Z: EO

4.3.) Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva městské části

Nařízením vlády č. 697 ze dne 31. 12. 2004 se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb.Podle § 89 odst. c) Zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, je zastupitelstvu městské části vyhrazeno “stanovit výši odměn členům zastupitelstva městské části”.Měsíční odměna neuvolněných členů zastupitelstva se skládá z odměny za výkon funkce a z příplatku podle počtu obyvatel. Zastupitelstvo MČ stanovuje výši odměn zastupitelům městské části od ledna 2005 a ukládá předkladateli zajistit přes personální oddělení výplatu odměn.

Hlasování: 18,0,0

5.) Záležitosti majetkové

5.1.)Návrh úplatného převodu nemovitostí-prodej bytových panelových domů Španielova ul. č.pop. 1270-1276 včetně pozemků.

Zastupitelstvo projednalo

1) Návrh úplatného převodu nemovitosti-prodej bytových panelových domů v ulici Španielova včetně pozemků pod stavbami

 • č.pop 1270-pozemek č.parc. 1238/14 o výměře 212m2
 • č.pop.1271-pozemek č.parc. 1238/13 o výměře 208m2
 • č.pop.1272-pozemek č..parc.1238/12 o výměře 215m2
 • č.pop.1273-pozemek č.parc 1238/11 o výměře 302m2
 • č.pop.1274-pozemek č.parc. 1238/10 o výměře 220m2
 • č.pop.1275-pozemek č.parc. 1238/ 9 o výměře 210 m2
 • č.pop.1276-pozemek č.parc. 1238/ 8 o výměře 216 m2

jako jednoho celého stavebního objektu z majetku obce hl.m. Prahy-Mariánské náměstí 2, Praha 1-IČO 000 64581, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce městské části Praha 17, Řepy, Žalanského 291, Praha 6, IČO 00231223, do vlastnictví právnické osoby (družstva), které vznikne z nájemců obecních bytů v objektu po schválení záměru městské části orgány hl.m. Prahy dle obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb.hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů

2) Návrh smluvní kupní ceny za celý stavební bytový objekt včetně pozemků dle důvodové zprávy, která činí 59 020 800,-Kč, slovy : padesátdevětmilionůdvacettisícosmset korun českých

3) Návrh způsobu prodeje a úhradu kupní ceny nemovitostí.Smluvní cena dle bodu I/2 tohoto usnesení je konečná a úhrada kupní ceny bude provedena kupujícími následně :60% ceny tj.35 412 480,-Kč uhradí kupující při podpisu kupní smlouvy ( a zápisu do KN )40% ceny tj. 23 608 320,-Kč uhradí kupující (právnická osoba) v měsíčních splátkách po dobu deseti let ( 120 splátek )

Diskuse

Návrh usnesení V.Krásy:

ZMČ Praha 17 zamítá návrh RMČ Praha 17 na prodej domu Španielova ul. č.p. 1270-1276 včetně pozemků. Ukládá RMČ Praha 17 do jednání ZMČ Praha 17 v únoru 2005 připravit obecná pravidla odprodeje bytových domů s ohledem na stáří domů.

5,16,1-návrh nebyl přijat

Následně byl přednesen návrh původně předloženého usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje návrh kupní ceny a prodeje nemovitostí a způsob prodeje a úhradu kupní ceny dle bodu 3.

Zastupitelstvo potvrzuje podmínku prodeje ze strany prodávajícího dle usnesení Zastupitelstva městské části č. 1/III/16 ze dne 28.4.2004.Podmínkou je aktivní účast 70% oprávněných nájemníků bytových jednotek v celém stavebním bytovém objektu dle bodu I/1 tohoto usnesení v kupující právnické osobě, kterou kupující doloží ověřenými podpisy oprávněných osob v prohlášení k zakladatelské listině právnické osoby Zastupitelstvo ukládá radě realizovat prodej dle platných právních předpisů

16,6,0-návrh byl přijat

Zastupitelé dále projednali a odsouhlasili návrhy na pronájem obecních bytů a odsouhlasili návrhy na pronájem obecních bytů ve výběrovém řízení:

5.2.) Návrh na pronájem volného obecního bytu 1+k.k. s přísl., I. kat., byt č. 43 v 7. patře, Nevanova č. pop. 1052, Praha-Řepy

5.3.)Návrh na pronájem volného obecního bytu 2+k.k. s přísl., I. kat., byt č. 6 ve 2. podlaží, Jiránkova č. pop. 1135, Praha-Řepy

5.4.) Návrh na pronájem volného obecního bytu 2+k.k. s přísl., I. kat., byt č. 7 ve 2. patře, Makovského čp. 1222, Praha-Řepy

5.5.) Návrh na pronájem volného obecního bytu 3+1/L s přísl., I. kat., byt č. 10 ve 4. patře, Španielova čp. 1278, Praha-Řepy

5.6.)Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 35 o vel. 2+kk ve 12. podlaží domu čp. 1234 v Galandově ulici

5.7.) Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 15 o vel. 3+1/L v 8. podlaží domu čp. 1053 v Nevanově ulici

5.8.) Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 6 o vel. 1+kk ve 2. podlaží domu čp. 1094 v Žufanově ulici

5.9.) Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 3 o vel. 3+1/L ve 2. podlaží domu čp. 1198 ve Vondroušově ulici

5.10.) Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 26 o vel. 1+1/L v 9. podlaží domu čp. 1142 v Makovského ulici

5.11.) Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č. 14 o vel. 3+1/L v 8. podlaží domu čp. 1275 ve Španielově ulici

5.12.) Návrh splátkové dohody na úhradu dlužné pohledávky-BBD

ZMČ projednalo doporučení Rady m.č. ve věci návrhu na uzavření splátkové dohody na období se lhůtou splatnosti do 24 měsíců na úhradu dlužné pohledávky za užívání bytu zpracované na základě žádosti-nájemců bytu v bezbariérovém domě Vondroušova 1193.

Zastupitelé byli seznámeni se složitou sociální situací žadatelů a po diskusi byl předložen nový návrh: Usnesení: ZMČ souhlasí s odpuštěním poplatků z prodlení, které ke dni 26.1.2005 činí 40.382,-Kč. ZMČ ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

17,0,0

T: ihned

Z: OSOM

 

5.13.) Návrh záměru MČ Praha 17 na směnu pozemků s panem Bubníkem

Zastupitelstvo MČ projednalo návrh záměru MČ Praha 17 na vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům, které jsou v duplicitním vlastnictví a projednalo směnu pozemků,dle nového geometrického plánu č. 924-34/2004:

obecní pozemky p.č. výměra pozemky p. Bubníka, p.č. výměra
921/8 2352 m2 921/4 208 m2
921/6 13 m2 921/2 452 m2
1409/1 1705 m2
celkem 2365 m2 2365 m2

ZMČ souhlasí se záměrem MČ a ukládá OSOM připravit podklady k uskutečnění směny dle platných Zásad hl.m. Prahy

16,0,0

T: ihned

Z: OSOM

 

5.14.) Návrh záměru na úplatný převod nemovitostí-prodej částí pozemků p.č. 593/2 a 1381/1

Zastupitelstvo projednalo návrh záměru na úplatný převod nemovitostí takto

1) cena 2 190,-Kč/m2:

 • pozemek p.č.1381/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2
 • pozemek p.č. 1381/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2
 • podíl 3/4 pozemek p.č. 593/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m2
 • podíl 3/4 část pozemku p.č. 593/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 53 m2, který je nezastavěn

2) cena pozemku 3 240,-Kč/m2

 • u zastavěné části pozemku p.č.593/8 o výměře 23m2

ZMČ souhlasí se záměrem MČ na úplatný převod nemovitostí za kupní ceny pozemků dle znaleckého posudku č. 4206/2005 a 4207/2005 ze dne 17.1.2005 a ukládá OSOM připravit podklady k uskutečnění úplatného převodu dle platných předpisů

16,0,0

T: ihned

Z: OSOM

5.15.) Projednání žádosti o bezúplatný převod pozemku č. parc. 1142/88 k.ú. Řepy školního hřiště ZŠ Laudova č.p. 1024

Zastupitelstvo MČ projednalo žádost o bezúplatný převod pozemku č. parc. 1142/88 k.ú. Řepy školního hřiště Základní školy Laudova č.p. 1024 z vlastnictví Česká republika , právo hospodaření s majetkem státu Školská správa ONV v Praze 6, Čsl. armády 23 , Praha 6 do vlastnictví Hl.m Praha, svěřená správa Městské části Praha 17

Zastupitelstvo žádá o bezúplatný převod pozemku č. parc. 1142/88 k.ú. Řepy školního hřiště Základní školy Laudova č.p. 1024 z vlastnictví Česká republika , právo hospodaření s majetkem státu Školská správa ONV v Praze 6, Čsl. armády 23 , Praha 6 do vlastnictví Hl.m Praha, svěřená správa Městské části Praha 17 .Zastupitelstvo ukládá OÚRI zaslat usnesení k žádosti o bezúplatný převod pozemku č. parc. 1142/88 k.ú. Řepy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 46, Praha 10

16,0,0

T: ihned

Z: OSOM

 

6.) Náměty a připomínky členů ZMČ

žádné nebyly

V Praze dne 26.1.2005

Schválil a ověřil: Vlastislav Fencl

Ing. Jan Černý

Josef Kryl

Václav Urban