21. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 17 (2022)

Orgán
Kontrolní výbor
Číslo jednání
21
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni: Mgr. Benkovič, p. Bartoš, Mgr. Čermáková, p. Mrázek; Ing. Konopasková (tajemnice výboru)

Omluven: Ing. Vlach

Program:

  1. Schválení programu
  2. Vyhodnocení kontrolních činností
  3. Různé

1) Schválení programu
Předseda KV pan Mgr. Benkovič zahájil jednání, přivítal přítomné a dotázal se, zda má někdo něco k doplnění na program jednání. Nikdo z přítomných neprojevil vůli doplnit program.

1.1. Navržený program byl schválen v původním znění:

Hlasování: 4x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

2) Vyhodnocení kontrolních činností
2.1. Vrácení dotace z projektu vytvoření prostor pro dětskou skupinu

Přílohou zápisu z jednání KV jsou obecná zjištění uvedená v Protokolu o kontrole projektu z MHMP. Tato příloha je určena zastupitelům MČ Praha 17.

Usnesení

„Kontrolní výbor doporučuje ZMČ P17, aby si v budoucích případech žádostí o podporu z dotačních titulů vždy vyžádalo nezávislé právní stanovisko k projektové žádosti obdobného charakteru a tím, z důvodu předběžné opatrnosti, předcházelo podobným okolnostem jako v případě projektu „Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém centru“.

Hlasování: 4x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

3) Různé
3.1. Předseda Kontrolního výboru poděkoval členům KV za dosavadní spolupráci.

3.2. Kontrola petic a stížností proběhne v následujícím týdnu.

V Praze dne 5.9.2022
Zapsala: Ing. Michaela Konopasková, tajemnice Kontrolního výboru ZMČ Praha 17
Ověřil: Mgr. Martin Benkovič, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 17