2. jednání Zdravotní komise

Orgán
Zdravotní komise
Číslo jednání
2
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Předseda komise: MUDr. Antoine Katra

Přítomni – členové komise:
Mgr. Monika Čermáková, Mgr. Bořek Černovský, MUDr. Milan Karpíšek, MUDr. Jiří Nedělka, MUDr. Kateřina Pekárková, PhDr. Jitka Synková

Další účastníci – hosté:
Mgr. Alena Kopejtková, Bc. Václav Dbalý

Program:

 1. Odběrové místo – AeskuLab a. s. – výběrové řízení
 2. Informace o specializacích ve správním obvodu MČ Praha 17
 3. Zubní ordinace
 4. Různé
 5. Volba ověřovatele zápisu
 6. Zakončení, stanovení termínu dalšího zasedání

Průběh jednání:

Zahájení jednání a přivítání. Předseda komise MUDr. Antoine Katra přivítal všechny přítomné členy komise a seznámil je s programem jednání.

 1. Předseda komise MUDr. Katra sdělil, že komise byla požádána RMČ Praha 17, o diskuzi ohledně výběrového řízení na odběrové místo, kde je aktuálně firma AeskuLab a. s., které RMČ odsouhlasila na svém zasedání. Předseda komise požádal jednoho z hostů pana Dbalého, aby komisi ve stručnosti vysvětlil důvod jeho návrhu v radě, vyhlásit na toto odběrové místo výběrové řízení. Bc. Dbalý sdělil, že tento návrh vznikl z jeho strany, a to z toho důvodu, aby bylo zajištěno následující: co nejširší rozsah poskytovaných služeb, co nejdelší otevírací doba, tedy alespoň do 13:00 hod., současně je otevírací doba do 12:00 hod., zastupitelnost, tedy aby se nestalo, že bude odběrové místo nedostupné, zavřené apod., a rozhodující je také cena za kterou tyto prostory městská část pronajme. Pan Bc. Dbalý dále sdělil, že rada ohledně této věci vyčká na usnesení zdravotní komise a bude na něj brán zřetel a současně se domnívá, že pokud bude toto výběrové řízení uskutečněno, jistě bude vybrána ta nejvýhodnější nabídka.
  Předseda komise MUDr. Katra dále seznámil členy komise s informacemi ohledně odběrového místa AeskuLab a. s. Sdělil, že toto odběrové místo funguje od 6:45 do 12:00 hodin, denně odebírají cca 90 lidí. Doptával se na to, zda a jak dlouho měli zavřeno, když začala pandemie Covid-19. Měli zavřeno 14 dní, v návaznosti na nařízení vlády, kdy v začátku pandemie neměli pracovníci tohoto odběrového místa k dispozici ochranné prostředky a nemohli se tak chránit. Dále pan předseda uvedl na pravou míru informaci, která zazněla v zastupitelstvu, že na tomto odběrovém místě neprovádí testy na tuberkulózu, ale pan předseda se informoval, že tuto službu poskytují. Dále pan předseda předal slovo člence komise MUDr. Pekárkové, která sdělila, že je se službami AeskuLab spokojena a je otázka, zda se podaří najít někoho lepšího. Ona osobně má zkušenosti i s firmou SynLab, kde se materiál odváží jen jednou za den a to má v té oblasti větší spádovou oblast cca 500.000,- lidí, takže se domnívá, že zde firma AeskuLab funguje dobře, jen by mohli tedy prodloužit odběrnou dobu do cca 13 hodin, což ale také zaleží na jejich organizaci odvozu materiálu atd. Dále se k věci vyjádřil MUDr. Nedělka, který sdělil, že jako předseda sdružení lékařů musí sdělit důležitý argument, kterým je: „Když něco funguje, tak se to nemá rušit“. To je základní poslání, které by měli všichni ctít a vyjít lékařům vstříc, jelikož ta změna je pro lékaře chaotická. Mají napojené systémy, komunikaci, výsledky, laboratoře a vše funguje stoprocentně. MUDr. Nedělka nevidí důvod, proč by se mělo cokoliv měnit a trvá na tom, jménem lékařů, aby zůstalo odběrové místo zachováno AeskuLabu. Pokud bude možnost prodloužit otevírací dobu o hodinu, může o to být požádán přímo AeskuLab. Dále se vyjádřil MUDr. Karpíšek, který sdělil, že naprosto souhlasí s kolegou Nedělkou, kdy se domnívá, že služba AeskuLab je naprosto perfektní, nehledě na to, že tato firma funguje po celé Praze a lidi si mohou dojít kamkoliv a zhruba do dvou dnů jsou výsledky. Dle něj není podstatné, zda odebírají do 13 hod. či do 12 hod, jelikož občani jsou zvyklí chodit na lačno, takže v ranních či dopoledních hodinách. Dále dostala slovo Mgr. Čermáková, která sdělila, že se doptávala několika lékařů, se kterými v rámci pečovatelské služby spolupracují a ti sdělili, že také nechtějí nic měnit, když vše funguje, a to i s ohledem na IT techniku a podporu nastavenou s touto firmou, která je bezproblémová. Sdělila, že opravdu na začátku pandemie došlo k dvoutýdennímu výpadku, tohoto odběrového místa, což zapříčinilo komplikace s ohledem na klienty v seniorském věku, a klienty s omezenou hybností, které bylo třeba na odběry dovážet na vzdálenější odběrová místa. Dále sdělila, že u AeskuLab jsou výsledky do druhého dne, kdy u konkurenčních firem jsou i v den odběru. Otázka je, jak moc je toto pro práci lékařů významné. Na to oponovali přítomní lékaři, že je možné obdržet od firmy AeskuLab a. s. výsledky formou statim, tedy telefonická informace v den, kdy došlo k odběru. Mgr. Čermáková sdělila, že po konzultaci s klienty se domnívá, že by bylo v zájmu občanů prodloužit otevírací dobu a dále by občané uvítali zlepšení kvality prostředí odběrového místa, což je detail. Mgr. Čermáková by do kritérií pro případné výběrové řízení zahrnula garantování zajištění kontinuální služby, garance proti přerušení služby (léto, svátky). Dále se vyjádřil Mgr. Černovský, který sdělil, že souhlasí s tím, že by poskytovatele neměnil. Jedná se o službu pro lékaře i pro občany, a pokud je tendence vpustit na MČ konkurenci spíše by navrhoval nové místo, aby vznikla dvě odběrová místa a uživatelé těchto služeb by měli na výběr, než měnit stávající. Dále dostala slovo PhDr. Synková, která sdělila, že jí zajímá názor lékařů a je pro ní zásadní, aby nebyla přerušena kontinuita této služby. K výběrovému řízení se přiklonila na základě požadavků většiny radních, kteří navrhují kritérium výběrového řízení v poměru 70% cena 30% služba. Domnívá se, že tento typ služby nelze o moc rozšířit a v návaznosti na to se dotázala přítomných lékařů. Odpověděl MUDr. Katra, který sdělil, že nabídka poskytovaných služeb je všude totožná a rozšíření by bylo možné pouze ve větších prostorech. Jako poslední dostala slovo Mgr. Kopejtková, která sdělila, že v diskusi zaznívá neustále slovo změna, ale RMČ očekává, že když bude vyhlášeno výběrové řízení, přihlásí se i AeskuLab. Pokud bude mít srovnatelnou nabídku s konkurencí, pravděpodobně by měl přednost. Poté proběhla další diskuse.

Zdravotní komise se usnesla:

 • Považujeme služby AeskuLab a. s. za velice kvalitní a bez jakýchkoliv výpadků či poruch. S touto firmou jsou lékaři propojeni systémovými a softwarovými komunikacemi, kdy tyto služby fungují rovněž stoprocentně. Výsledky lékaři dostávají včas a v případě těžkých či závažných diagnóz je možné výsledky dostat formou statim.
 • Zdravotní komise nedoporučuje změnu poskytovatele odběrového místa.
 • V případě, že bude vyhlášeno výběrové řízení na toto odběrové místo, doporučuje Zdravotní komise výběrové řízení adresné, zaměřené na AeskuLab a. s. .

Průběh hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
zdržel se hlasování: 2

 1. Předseda komise MUDr. Antoine Katra poděkoval hostům za účast a přistoupil k dalším bodům programu č. 2 a 3. Specializace lékařů na MČ Praha 17 a zubní ordinace. Sdělil, že naše MČ přišla v poslední době o dva zubní lékaře, což je velká ztráta vzhledem k zbývajícímu počtu zubních lékařů. MUDr. Katra sdělil, že v jiných MČ v Praze i v dalších obcích nabízejí zubařům jisté výhody, aby pro ně bylo lákavé si otevřít v jejich oblasti ordinaci. Nabízejí například finanční podporu či bydlení. Proto předseda komise navrhl, aby až se uvolní prostor, tak by MČ vypsala výběrové řízení pro zubního lékaře a nabídla mu výhody, které by zajistili zájem o toto místo. Dále na tomto území chybí i zubní hygiena.
  Jako další problém uvedl předseda komise, že celkově dochází ke stárnutí lékařů na naší MČ a je třeba hlídat, zda mají za sebe zástupy či nikoliv a v případě potřeby toto začít včas řešit a hledat lékaře, kteří by ordinace převzali.
  Dále předseda uvedl, že jsou v jednom prostoru ordinace ortopedie a ordinace chirurgie, kdy by oba tyto obory potřebovali prostor samostatný. Proto předseda komise klade důraz na to, aby se výběrová řízení ohledně nových ordinací předkládali nejdříve do zdravotní komise, než bude RMČ rozhodnuto.
  K tomu odpověděla PhDr. Synková, že RMČ bude naslouchat názorům členů Zdravotní komise, která za tímto účelem byla i zřízena. RMČ má k dispozici pouze názory občanů a o některých problémech, se kterými se lékaři potýkají, informace nemá. Jako například situace kdy jsou dva velké zdravotní obory v jednom malém prostoru. Ohledně výhod při vytváření nabídky pro zubního lékaře, se PhDr. Synková domnívá, že MČ by nebylo možné z rozpočtu MČ nabídnout peníze. Domnívá se, že by RMČ mohla schválit, že v případě, že bude vyhlášeno výběrové řízení na odbornost, jako je např. zubař, může MČ nabídnout služební byt. Což by nejprve záleželo na ostatních radních, zda by souhlasili. Dále předseda komise doplnil informaci, že v případě výběrového řízení je nejlepší volbou toto řízení ohlásit i přes lékařskou komoru, aby se informace co nejvíce rozšířila. Dále na toto téma proběhla další diskuse.

 2. Předseda komise MUDr. Katra uvedl bod č. 3 programu. Sdělil, že by rád poděkoval MČ za to, že občanům poskytuje ochranné prostředky, jako respirátory a desinfekce. Dále se Zdravotní komise shodla, že došlo k naplnění slibu, aby MČ uskutečnila informační kampaň ohledně dodržování hygienických nařízení spojených s Covid-19 a informovala ohledně možnosti a důležitosti očkování.
  Další námět na jednání sdělil Mgr. Černovský, ohledně informačních cedulí u polikliniky v ulici Žufanova, které jsou pouze v přízemí a ne z venkovní strany budovy, takže když občané využijí výtah zvenku cedule minou. Na toto téma proběhla diskuse, MČ se tímto již zabývá.
  Dále sdělila PhDr. Synková, že by ráda upozornila, že stejně jako u AeskuLab a. s., bude výběrové řízení ohledně lékárny v poliklinice v Žufanově ul.. Postoj členů Zdravotní komise byl v tomto případě stejný jako v případě AeskuLab. Dle nich by i zde mělo proběhnout výběrové řízení adresné na stávající lékárnu. S tím, aby vyrovnala svou nabídkou konkurenci, zejména ve výši nájemného.

 3. Volba ověřovatele a místopředsedy
  Předseda komise MUDr. Antoine Katra požádal přítomné o volbu ověřovatele zápisu Zdravotní komise. Navržený na ověřovatele zápisu byl Mgr. Bořek Černovský, který návrh přijal.

Průběh hlasování:
Pro: 7
proti: 0
zdržel se hlasování: 0

Ověřovatelem zápisu Zdravotní komise byl zvolen Mgr. Bořek Černovský.

 1. Zakončení, stanovení dalšího termínu
  Závěrem předseda komise MUDr. Antoine Katra poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Další termín jednání bude stanoven podle potřeby dané situace. Členové komise budou o termínu dalšího jednání informováni.

Vyhotovila: Mgr. Marcela Bezdomniková, dne 23.4.2021
Schválil: MUDr. Antoine Katra, předseda komise, dne 23.4.2021
Ověřil: Mgr. Bořek Černovský, dne 27.4.2021