2. jednání Komise pro životní prostředí a dopravu

Orgán
Komise pro životní prostředí a dopravu
Číslo jednání
2
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Zápis

Předseda komise: Peter Mrázek

Přítomni: Bc. Václav Dbalý, Ing. Marek Francl, Mgr. Lukáš Pokorný, Martin Čechlovský – členové, Ing. Nikola Klečanská – tajemnice

Komise pro životní prostředí a dopravu Rady městské části Praha 17 je usnášení schopná.

V 17:00 pan Peter Mrázek přivítal všechny přítomné, zahájil 2. jednání Komise pro životní prostředí a dopravu Rady městské části Praha 17 (dále jen „komise“).

Program:

 1. Zahájení a volba ověřovatele zápisu
 2. Volba místopředsedy komise
 3. Stanovisko ke zrušení podchodů
 4. Různé a diskuse
 5. Závěr

1. Zahájení a volba ověřovatele zápisu
Předseda komise pan Peter Mrázek navrhl do funkce ověřovatele zápisu pana Mgr. Lukáše Pokorného. Členové komise s volbou souhlasili.

2. Volba místopředsedy komise

Předseda komise pan Peter Mrázek navrhl do funkce místopředsedy komise pana Bc. Václava Dbalého. Členové komise s volbou souhlasili.

3. Stanovisko ke zrušení podchodů
Komisi byl předložen panem Ing. arch. Jakubem Zuzulou k projednání dokument Podchody ve správě TSK – analýza a plán rozvoje od Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Městské části se týkají 2 podchody – v ulicích Bazovského a Slánská. U těchto podchodů bylo navrženo jejich zrušení a nahrazení přechodem.
Usnesení: Komise se shodla na zachování podchodu ve Slánské ulici a souhlasila se zrušením podchodu v ulici Bazovského za předpokladu komplexního řešení pro bezpečnost chodců. Bylo navrženo přizvat pana Ing. arch. Zuzulu, pana místostarostu Martina Marka a člena odboru správy obecního majetku na další zasedání komise k prodiskutování plánu.

4. Různé

 • Žádost o vytvoření parkovacích míst pro zaměstnance polikliniky
  Komise projednala žádost občana ohledně vytvoření parkovacích povolenek pro zaměstnance polikliniky.
  Usnesení: Komise souhlasí s požadavkem, ale doporučuje žadateli konkretizovat požadavek, a to ve smyslu jmenného seznamu žadatelů o povolenky.
 • Rozšíření chodníku podél sportovního centra (ulice Na Chobotě, viz foto)
  Komise probrala žádost člena komise, pana Mgr. Pokorného, o rozšíření chodníku podél sportovního centra z důvodu špatné bezpečnosti.
  Usnesení: Komise souhlasí s rozšířením chodníku a předkládá tento bod odboru životního prostředí a dopravy ke zvážení.
 • Studie spojené s parkováním
  Usnesení: Komise žádá odbor dopravy o poskytnutí již vypracovaných studií spojených s parkováním za posledních 7 let a informaci, zda existuje výhledová koncepce parkování v Řepích.
 • Zvážení možnosti parkování jednostopých vozidel (viz. bod č. 3 z 1. jednání komise 8.února 2023)
  Člen komise, pan Čechlovský, nabídl vypracovat jednoduché podklady ohledně možnosti parkování jednostopých vozidel po Řepích, které se poté proberou s komisí a odborem životního prostředí a dopravy.
  Usnesení: Komise souhlasí.

Předseda komise poděkoval přítomným za účast a jednání komise ukončil v 18:00 hodin.

V Praze dne 5. 4. 2023

Zápis provedla: Ing. Nikola Klečanská
Předseda komise: Peter Mrázek
Ověřovatel zápisu: Mgr. Lukáš Pokorný

 Chodník - SC Řepy