2. jednání Komise pro využití pozemků a rozvoj MČ

Orgán
Komise pro využití pozemků a rozvoj MČ
Číslo jednání
2
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Zápis

Přítomní členové komise: Ing. Marek Francl, Martin Marek, Mgr. Monika Čermáková, Ing. arch. Michal Štěpař, Ing. Ivo Jebousek  

Další účastníci jednání:
Radim Drmola, vedoucí OÚRI
Ing. arch. Andrej Fencl – k bodu 1)
Vladimír Mareš, vedoucí OSOM – k bodu 2) a 3)
Ing. Miloslav Tlustý, tajemník komise

Předseda komise Ing. Marek Francl přivítal účastníky a v 17:03 zahájil jednání komise.

Schválení programu:

  1. Novostavba bytového domu na pozemcích č.parc. 580, 581 k.ú. Řepy při ul. Karlovarská
  2. Pozemky č.parc. 1352/178, 1362 k.ú. Řepy při ul. Karlovarská
  3. Pozemky č.parc.1293/205, 1293/780 k.ú. Řepy při ul. Drahoňovského
  4. Revitalizace bytového domu Laudova č.p. 1001 a 1002
  5. Různé 

Byly projednány tyto body dle schváleného programu:

1)  Novostavba bytového domu na pozemcích č.parc. 580, 581 k.ú. Řepy při ul. Karlovarská
Projektant seznámil komisi s návrhem novostavby bytového domu a zodpověděl dotazy členů komise.
Novostavba bytového domu půdorysných rozměrů nadzemní části 14,1 x 16,6 m přímo navazuje štítovou stěnou na sousední dům č.p. 380 na východní straně při dodržení stavební čáry na jižní straně ulice Karlovarské. Objekt má 1 podzemní podlaží, 3 nadzemní podlaží a využité podkroví ve dvou úrovních. Zastřešen je valbovou střechou s výškou hřebene +15,550 m (+0,000 = podlaha 1.NP.) s hlavní římsou v úrovni +9,490 m a navazuje tak plynule na sousední dům.
V suterénu jsou situována garážová stání, sklady a technické místnosti, v přízemí nebytové prostory – prodejní plochy se zázemím pro zaměstnance a vstupní prostory bytového domu, ve 2. a 3.NP. se v každém patře nacházejí 4 bytové jednotky, v podkroví jsou umístěny 3 bytové jednotky, z nichž jedna z nich je mezonetová a pokračuje samostatným schodištěm do 2. úrovně podkroví (5.NP.). Celkem se tedy jedná o 11 bytových jednotek.  Dvorní (jižní) fasáda je rozčleněna balkóny, na úrovni 5.NP je situována terasa.
Hlavní vstup do obytné části objektu stejně jako do nebytových prostor je situován v úrovni 1.NP. z ulice Karlovarské, suterén je kromě vnitřního schodiště s výtahem přístupný rovněž z venkovního dvora autovýtahem. Napojení podzemních garáží s kapacitou 9 stání na komunikaci v ulici Karlovarská je řešeno pomocí již zmiňovaného autovýtahu situovaného v jihozápadním rohu dvora. Na povrchu je k dispozici 5 stání, z toho 2 stání vzadu ve dvoře a 3 stání před hlavním vstupem do budovy při ulici Karlovarské. Vjezd do dvora z ulice Karlovarské je situován při západní straně objektu.                        

Přílohy: žádost, projektová dokumentace     

Usnesení: Komise doporučuje se stavbou bytového domu souhlasit s tím, že při zajíždění/vyjíždění parkujících vozidel nebude docházet k jejich otáčení přes chodník.       

Výsledek hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 2.

Pozn.: pan Marek odchod v 17:45.

2)  Pozemky č.parc. 1352/178, 1362 k.ú. Řepy při ul. Karlovarská
Pan Mareš (OSOM) shrnul nedávnou historii záměru nabídnout výše uvedené pozemky, nacházející se dle platného ÚP SÚ HMP ve funkční ploše IZ – izolační zeleň, k pronájmu. Na základě znaleckého posudku bylo vyhlášeno výběrové řízení na pronájem těchto pozemků na dobu určitou 20 let s možností prodloužení nájmu. Ve stanoveném termínu neobdržel OSOM žádnou nabídku.     

Přílohy: důvodová zpráva, mapové podklady, informace o parcelách z KN

Usnesení: Komise bere předloženou zprávu na vědomí.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

3) Pozemky č.parc. 1293/205, 1293/780 k.ú. Řepy při ul. Drahoňovského
Vlastník výše uvedených pozemků Hl. m. Praha požádal městskou část o vyjádření k záměru prodeje částí těchto pozemků zastavěných stávajícím objektem č.p. 810/1 za účelem narovnání majetkoprávních vztahů a sjednocení vlastnictví se sousedními pozemky č.parc. 1316/5, 1316/8 k.ú. Řepy.  

Přílohy: žádost, mapové podklady, výpisy z KN

Usnesení: Komise doporučuje s prodejem částí pozemků č.parc. 1293/205, 1293/780 k.ú. Řepy souhlasit.  

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

4) Revitalizace bytového domu Laudova č.p. 1001 a 1002
Jedná se o stávající panelový dům s 8. NP. + 1 částečné podzemní podlaží. V rámci revitalizace bude provedeno dle předložené PD zateplení obvodových stěn objektu, výměna původních výplní otvorů, rekonstrukce vstupů, vyzdívky meziokenních vložek, výměna klempířských prvků, oprava okapového chodníku, oprava bleskosvodné soustavy.

Přílohy: žádost, projektová dokumentace

Usnesení: Komise doporučuje s revitalizací BD Laudova č.p. 1001 a 1002 souhlasit.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

5) Různé
Pan Mareš (OSOM) navázal na minulé jednání komise ze dne 16.1.2023 ohledně poptání znaleckého posudku na pozemek č.parc. 45/10 k.ú. Řepy z důvodu jeho možného odkoupení městskou částí.

Usnesení: Komise doporučuje souhlasit s vypracováním znaleckého posudku.

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Zapsal: Ing. Miloslav Tlustý, tajemník komise
Za správnost: Ing. Marek Francl, předseda komise