19. jednání Poradního sboru

Orgán
Poradní sbor
Číslo jednání
19
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni za MČ Praha 17
Starostka Mgr. Jitka Synková, místostarosta Ing. arch. Michal Štěpař, místostarosta Martin Marek, tajemník úřadu Bc. Petr Loučka, vedoucí Kanceláře starostky Bc. Iveta Kočová, Dis.,

Přítomni za Poradní sbor
Miloš Háša, Jana Richterová, Ing. Zdeněk Blahovec, Ing. Michal Bureš, Ph.D., Ing. Vanda Horná, Ing. Jan Řežábek

Omluveni
Ing. Jaroslav Andrle, Martin Kubeš

Mgr. Synková
- zahájila 19. jednání Poradního sboru a přivítala přítomné

Téma: Úklid v lokalitě Bílá Hora
Ing. Řežábek
- námitka proti kvalitě a četnosti zimního úklidu v lokalitě Bílá Hora a okolí DDM
- upozornění na zneužívání květinových truhlíků místo odpadkových košů
- domněnka, že je tato lokalita opomíjená a žádost o zvýšení četnosti kontrol
- upozornění na stálé parkování velkých dodávek před hotelem a u DDM na Bílé Hoře

p. Marek
- rozvinul diskusi na téma zimního úklidu, seznámil přítomné s fakty o průběhu zimních prací

Mgr. Synková
- návrh na předání podnětu Odboru životního prostředí a dopravy k prošetření celé situace
- sdělení, že neoprávněné parkování v této oblasti se pravidelně projednává na poradách vedení se zástupci policie
- diskuze

Ing. Blahovec
- domněnka, že zimní úklid probíhal pozdě

p. Marek
- upozornil, že stížnosti ohledně zimního úklidu se nedají řešit zpětně po několika měsících
- pokud je nedostatek hlášen, když je aktuální, zaměstnanci OŽPD se ho snaží vyřešit

Téma: Sportovní centrum Řepy
Ing. Blahovec
- dotaz na termín dokončení stavby a bazénu

Mgr. Synková
- sdělení, že zahájení zkušebního provozu je plánováno na letní prázdniny
- je zde zájem, aby řepské školy mohly od podzimu navštěvovat pravidelné kurzy plavání v centru

Téma: Rekonstrukce OC Řepy
Ing. Blahovec
- dotaz na plánovanou rekonstrukci „Ovusu“

Mgr. Synková
- proběhlo jednání se společností Trikaya, která obchodní centrum provozuje. Tato společnost plánuje začít s rekonstrukcí na jaře 2020.

Ing. arch. Štěpař
- se společností Trikaya proběhlo předběžné jednání na stavebním úřadě
- společnost v současnosti zpracovává dokumentaci pro společné územní a stavební řízení
- městská část se bude následně k projektu rekonstrukce v rámci těchto řízení vyjadřovat

p. Marek
- sdělení, že rekonstrukce probíhá za běžného provozu
- dle prvotní informace od vlastníka budovy by rekonstrukce prostor pošty měla trvat cca 5 měsíců a nabídnuté náhradní prostory zatím pošta odmítla.

Téma: Různé
pí Richterová
- podezření, že dochází k podnajímání přidělených bytů. Informovala se ve společnosti Optimis, zda je tento podnájem možný a bylo jí sděleno, že podnájem možný není
- stížnost na občany vyhazující odpadky z balkónu
- stížnost na vzhled provizorního zimního kluziště na louce před úřadem. Návrh na stavbu umělého kluziště jako např. v Berouně

Mgr. Synková
- konstatování, že podnájem přiděleného bytu není možný
- podnět umělého kluziště je k zamyšlení do budoucna, například v okolí Sportovního centra Řepy

Ing. arch. Štěpař
- podnájem bytů, které pronajímá městská část, je možný pouze se souhlasem Rady
- Rada v minulosti v ojedinělých a důvodných případech s podnájmem bytu na určitou dobu souhlasila, např. z důvodu půlroční pracovní stáže nájemce v zahraničí
- pokud ovšem nájemcem podnajímá byt bez souhlasu a vědomí městské části, jedná se o hrubé porušení nájemní smlouvy a důvod k okamžité výpovědi z nájmu
- podněty ze strany občanů na neoprávněné podnajímání bytů jsou Odborem správy obecního majetku prověřovány

pí Richterová
- stížnost na „ošklivou“ plochu za úřadem. Návrh na zakrytí nebo jiné vylepšení. Také upozornění na navezenou hromadu zeminy

Mgr. Synková
- požadavek na uklizení celé plochy
- informace o sdíleném užívání plochy. Část spadá pod MČ, část pod řepské hasiče
- příslib k upravení této lokality

p. Háša
- upozornění na neřešitelnou situaci průjezdu podél Plzeňské ulice. Informoval o rozhovoru s policií na toto téma
- diskuze

Ing. Blahovec
- navazuje na dotaz týkající se odstraňování grafitti, který byl poslán emailem od tazatele z obvodu, který Ing. Blahovec zastupuje, ještě před zasedáním Poradního sboru. Tazatel zde posílal tip, jak tuto problematiku řeší MČ Praha 6

p. Marek
- informuje, že vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy Mgr. Zlatý  jednal s pověřenou pracovnicí, která má toto v gesci na ÚMČ Praha 6. MČ Praha 6 vložila nemalou částku na tuto problematiku, ovšem MČ Praha 17 tyto prostředky v rozpočtu nemá.
- diskuze na toto téma

Ing. Blahovec
- zmiňuje, že nemá funkční email zřízený pro účely Poradního sboru

p. Marek
- sděluje, že toto prověří na oddělení IT

Mgr. Synková
- doplňuje, že bude všem členům zaslán manuál na nastavení automatického přeposílání emailů zřízených pro Poradní sbor do soukromé schránky

Téma: Dům s pečovatelskou službou
Ing. Blahovec
- dotaz na stav realizace Domu s pečovatelkou službou

Ing. arch. Štěpař
- zastupitelstvo odsouhlasilo na prosincovém jednání návrh změn na úpravu stávající projektové dokumentace
- v současnosti probíhají jednání s projektantem a řeší se možnosti, jak tyto změny do projektové dokumentace zapracovat

Ing. Řežábek
- dotaz, zda se neplánuje kácení stromů v oblasti kolem ulice U Boroviček

p. Marek
- sděluje, že nemá žádné informace o jakémkoli plánování kácení

Téma: Různé
Ing. Bureš, Ph.D.
- dotaz, zda je v plánu oprava ul. Šedivého a U Boroviček

 p. Marek
- potvrzuje. Již existují projekty na rekonstrukce těchto ulic.
- v plánu je i veřejná diskuse s občany na toto téma, která proběhne v KD Bílá Hora, o termínu bude MČ informovat

Téma: Parkování v ulici Mrkvičkova
Ing. Horná
- dotaz, zda se v okolí ulice Mrkvičkova plánuje rekonstrukce chodníků
- pokud ano, bude konec tolerance parkování na chodnících?
- podnět k řešení: V ulici Mrkvičkova chybí místo pro průjezd záchranných složek. Situace je kritická

p. Marek
- upozorňuje, že je zde snaha o řešení krizové situace výstavbou nového parkoviště
- po dostavbě parkoviště bude nulová tolerance k parkování na chodnících
- diskuze na toto téma

Mgr. Synková
- ukončuje jednání Poradního sboru a děkuje všem přítomným za účast

Začátek jednání: 17 hodin
Konec jednání: 17:30 hodin
Zapsala: L. Marcová