19. jednání komise pro strategické plánování a územní rozvoj

Orgán
Komise pro strategické plánování a územní rozvoj
Číslo jednání
19
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomní členové komise:
Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Martin Marek, Pavla Janecká, Ing. Michal Bureš, Ph.D., Vladimír Slíž

Omluveni:
Mgr. Martin Benkovič, Jiří Masopust

Další účastníci jednání:
Ing. arch. Eva Rokosová, tajemnice komise

Hosté: k bodu 1):
Ing. Zdeněk Sita (Glera 69, s.r.o.), Ing. arch. Hlaváček, projektant

Předseda komise doc. Farkač zahájil jednání a přivítal účastníky. K předchozímu zápisu z 18. jednání komise nebyly žádné připomínky, zápis byl schválen.

Byly projednány tyto body programu:

1) Žádost o prodej pozemků parc.č. 1501, 1497/2 a 1498/3, k.ú. Řepy při ul. Plzeňská
Investor firma Glera 69, s.r.o. požádala MČ Praha 17 o odprodej pozemků parc. č. 1501, 1497/2 a 1498/3, k.ú. Řepy parc.č. 1501, 1497/2 a 1498/3, k.ú. o celkové výměrem 2 201 m2 Řepy ve správě MČ P17 resp. Jejich části o výměře cca 700 m2 za účelem vybudování čerpací stanice pohonných hmot a jejího zázemí (ČSPH). Pozemky se nacházejí mezi ulicí Plzeňskou a retenčními nádržemi ve vlastnictví Magistrátu HMP. Jsou podle územního plánu pro HMP zařazeny do funkčního využití IZ – izolační zeleň, podle KN jsou zařazeny do kategorie ostatní plochy a zamokřené plochy. Hosté představili studii výstavby ĆSPH, vizualizaci a zodpověděli otázky členů komise. V rámci výstavby budou nutné přeložky vodovodů a kanalizace.

Po odchodu hostů proběhla diskuze. Bylo konstatováno, že MČ P17 v současné době nemá zájem prodávat pozemky ve své správě, a proto komise nedoporučuje prodej uvedených pozemků žadateli. V dané lokalitě by bylo možné pozemky k uvedenému záměru dlouhodobě pronajmout (cca 20 let), aby MČ P17 neztratila kontrolu nad skutečným využitím pozemků. Případný prodej by připadal v úvahu pouze pod zastavěnými částmi pozemku budovami. Souhlas s případným stavebním záměrem by byl možný za předpokladu splnění následujících podmínek: ČSPH bude obsahovat max. 2 čerpací stojany, resp. 4 výdejní místa, samoobslužná myčka bude mít max. 4 mycí boxy, budou vysázeny keře a stromy na zbytku pozemku č. 1501, a podél Plzeňské, bude doložen max. počet vjezdů a výjezdů osobních automobilů za hodinu a kapacita rychlého občerstvení. Po předložení dalších dvou verzí komise věc znovu projedná.

2) Žádost o stanovisko – RD Severýnova 69/10, Praha – Řepy
Manželé Jakub a Lucie Rybovi předložili projekt přestavby a nástavby stávajícího rodinného domu na adrese Severýnova 69/10. Jedná se o území s funkčním využitím OB – čistě obytné bez uvedení koeficientu využití ploch, tedy se jedná o stabilizované území. Podle PD dojde ke zvětšení půdorysu a ke zvýšení podkroví, ve kterém vzniknou obytné místnosti. Celkem vzniknou v RD dva byty. Na dvorku je navržen přístřešek pro dva automobily, vjezd je navržen z komunikace Severýnova, avšak v současné době není zřízen. Komise požaduje vizualizaci domu po přestavbě v souvislosti se sousední zástavbou, stavebník bude pozván na příští jednání komise.

3) Převod pozemku 1502/166, k.ú. Řepy – Mrkvičkova
Vlastník pozemku Ministerstvo národní obrany je ochotno jednat o bezúplatném převodu pozemku parc.č.1502/166, k.ú. Řepy, který se nachází při ul. Mrkvičkova. Jedná se o svažitý pozemek nevhodný k zástavbě, kterým vede plynovod. Komise doporučuje, aby MČ Praha 17 požádala o bezúplatný převod pozemku za čelem využití ve veřejném zájmu (dětské hřiště, výsadba rostlin za účelem dosažení vhodné biodiverzity porostů v dané lokalitě atp.).

4) Systém celoměstských cyklotras pro hl.m. Prahu
Komise vzala na vědomí předloženou informaci Magistrátu hl. Prahy.

5) Odvolání proti územnímu rozhodnutí pro BD Mrkvičkova 1091/2 – přestavba hotelu
Komise vzala na vědomí text odvolání proti ÚR.

6) Stanovisko IPR Praha k výstavbě dvou hal na pozemku parc.č. 1702, k.ú. Řepy
Komise vzala na vědomí předložené stanovisko.

Zapsala: Ing. arch. Eva Rokosová, tajemnice komise
Za správnost: Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., předseda komise