18. jednání Poradního sboru

Orgán
Poradní sbor
Číslo jednání
18
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni za MČ Praha 17
starostka Mgr. Jitka Synková, místostarosta Jaroslav Bíro, místostarosta Ing. arch. Michal Štěpař, tajemník úřadu Bc. Petr Loučka, vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy Mgr. David Zlatý, vedoucí Kanceláře starostky Radka Khollová, redaktorka časopisu Řepská 17 Bc. Michaela Linhartová

Přítomni za Poradní sbor
Ing. Jaroslav Andrle, Miloš Háša, Jana Richterová, Martin Kubeš, Ing. Zdeněk Blahovec, Ing. Michal Bureš, Ph.D.

Omluveni
místostarosta Martin Marek, Ing. Jan Řežábek, Ing. Vanda Horná

 

Mgr. Synková
- zahájila 18. jednání Poradního sboru, přivítala přítomné a představila nové místostarosty pana Jaroslava Bíra a Ing. arch. Michala Štěpaře
- informuje o trvání Poradního sboru v tomto složení do konce r. 2019

Sportovní centrum Řepy
Mgr. Synková
- informuje o aktuálním stavu výstavby Sportovního centra Řepy
- jak je již známo, z minulého zasedání PS, stavba se pozdržela z důvodu podání podnětu na výběr provozovatele, kdy ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) napadl řízení a kvůli podezření z konkurenčního boje bylo MČ Praha 17 doporučeno, aby si zřídila s.r.o. a Sportovní centrum Řepy řídila sama
- dokončení stavby nyní vypadá na 4/2019

p. Bíro
- doplňuje informace o průběhu založení s.r.o. Na překlenovací období je potřeba součinnosti s profesionály, kteří mají zkušenosti s provozem bazénu
- po předání stavby (4/2019) bude zahájen zkušební provoz

Mgr. Synková
- podotýká, že základní školy již poptávají možnost plavání pro žáky ZŠ, proto doufáme v zahájení provozu bazénu v září 2019

Dům s pečovatelskou službou
Mgr. Synková
- informuje o výstavbě DPS, MČ Praha 17 obdržela dotaci z MHMP, Fondu pro rozvoj dostupného bydlení a zavázala se ponechat MHMP 29 bytů
- v současné době dochází k přepracování projektu

Dotazy členů Poradního sboru
p. Kubeš
- se dotazuje, jaká je nyní situace se společností Augmentum?

Mgr. Synková
- momentálně probíhá soudní spor se společností Augmentum, další nařízený soud proběhne v březnu 2019

pí Richterová
- se dotazuje, zda by mohlo být otevírání obálek při přidělování bytů veřejné?
- informuje, že proběhl pokus o opravu kanálu ve Španielově ulici a situace je stále nevyhovující
- diskuze na téma jednosměrný provoz ve Španielově ulici

Ing. arch. Štěpař
- informuje, že otevírání obálek provádí Majetková a bytová komise, jejímiž členy jsou zástupci jednotlivých politických stran. Majetková a bytová komise zároveň projednává řadu citlivých témat a informací, a proto její zasedání nemohou být veřejná.
- diskuze na toto téma
- navrhuje, aby se v budoucnu v rámci usnesení RMČ zveřejňovala i výše nabídnutých částek jednotlivých účastníků výběrových řízení na nájem obecních bytů

Mgr. Zlatý
- informuje, že proběhla další urgence TSK ohledně špatně opraveného kanálu

p. Kubeš
- se dotazuje Ing. arch. Štěpaře, zda proběhlo připomínkové řízení k Metropolitnímu plánu?
- myslíte si, že po volbách a celkové výměně vedení na MHMP dojde ke změně názoru na celkové pojetí Metropolitního plánu?

Ing. arch. Štěpař
- zastupitelstvo naší městské části schválilo připomínky k návrhu územního plánu (Metropolitního plánu) na svém zasedání dne 27. 6. 2018, jednalo se o návrh konkrétních úprav na území městské části, celkové pojetí Metropolitního plánu nebylo zastupitelstvem zpochybněno
- diskuze
- domnívám se, že k zásadní změně názoru na celkové pojetí Metropolitního plánu nedojde, neboť se 1. náměstkem primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu stal doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, který byl v minulosti ředitelem Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, a má tedy velmi dobré znalosti a povědomí o celém procesu tvorby Metropolitního plánu

Ing. Andrle
- se ptá, zda se bude letos konat Společenský večer?
- zda proběhne v novém Sportovním centru Řepy přes den více hodin pro veřejnost? (jako např. v bazénu na Homolce)
- se dotazuje, zda jsou k dispozici nějaké zahrádky, které vlastní MČ Praha 17?
- se zajímá, co bude s prázdným prostorem u hřbitova?

Mgr. Synková
- ano, Společenský večer by měl být, ale ještě neproběhlo jednání s Kulturním centrem, tudíž není znám termín

p. Bíro
- podotýká, že bazén na Homolce je určen především na jiné účely, jako jsou např. rehabilitace a zdravotní cvičení. Pro veřejnost je doba vyhrazena minimálně.
- ve Sportovním centru Řepy bude pro veřejnost určeno rozhodně více hodin

Ing. arch. Štěpař
- informuje o uzavření lávky na Zličíně
- investorem je MČ Zličín, byl zde předpoklad, že lávka zůstane průchozí přes zimu, nakonec se MČ Zličín rozhodla  ponechat z bezpečnostních důvodů lávku uzavřenou
- reaguje na dotaz ohledně volných zahrádek: momentálně nejsou žádné volné zahrádky k dispozici
- diskuze na téma zahrádky v Řepích
- odpovídá na dotaz týkající se prázdného prostoru u hřbitova: nejedná se o prázdný prostor, ale o řepský vězeňský hřbitov z let 1886–1948, který vlastní Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

p. Kubeš
- se zajímá, zda se budou nahrazovat pokácené lípy u hřbitova?
- diskuze na toto téma

Ing. arch. Štěpař
-
informuje, že v listopadu byl proveden bezpečnostní řez u čtyř stromů a z důvodu špatného zdravotního stavu byla pokácena jedna lípa srdčitá, nezávisle na tom probíhal prořez stromů na části hřbitova, která je ve vlastnictví Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Mgr. Synková
- zda dojde k nahrazení pokácené lípy prověří Ing. arch. Štěpař

Ing. Andrle
- se dotazuje, zda má MČ Praha 17 své vysílání na TV Praha?

Mgr. Synková
- konstatuje, že MČ Praha 17 má zaplacené čtyři reportáže za měsíc (odkazy jsou umístěny na webu MČ Praha 17)

Ing. Bureš, Ph.D.
- se zajímá, zda MČ Praha 17 pronajímá část garáží pod Kulturáčkem?

Mgr. Synková
- sděluje, že garáže v této lokalitě nejsou v majetku MČ Praha 17

p. Háša
- se dotazuje, jak to vypadá s výstavbou protihlukové stěny a zda bude její podoba stejná nebo jiná?

p. Bíro
- sděluje, že v březnu tohoto roku by se měla zahájit stavba, která má trvat cca 8 měsíců
- protihluková stěna bude porostlá zelení z vnější strany
- diskuze na toto téma

Ing. Bureš, Ph.D.
- nabízí možnost spolupráce ČVUT s MČ Praha 17 při výstavbě domu s pečovatelskou službou
- diskuze na toto téma

Mgr. Synková
- děkuje za účast a ukončuje jednání Poradního sboru

jednání začalo: v 17 hodin
jednání bylo ukončeno: v 17:40h
zapsala: L. Marcová

doplněn termín dalšího zasedání Poradního sboru na: 1. dubna 2019