16. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 17 (2021)

Orgán
Kontrolní výbor
Číslo jednání
16
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni: Mgr. Benkovič, p. Bartoš, Ing. Vlach, p. Mrázek, Mgr. Čermáková,
Ing. Konopasková (tajemnice výboru)

Předseda KV pan Mgr. Benkovič zahájil jednání a přivítal přítomné.

Program:

  1. Schválení programu a zapisovatele
  2. Vyhodnocení kontrolních činností
  3. Různé

1) Schválení programu a zapisovatele

1.1. Navržený program byl schválen v původním znění:
Hlasování: 5x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

1.2 Jako zapisovatelka byla navržena tajemnice Ing. Konopasková:
Hlasování: 5x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE


2) Vyhodnocení kontrolních činností
2.1. Kontrola sporu s AK Jakub Šauer
Kontrolní skupina zřízená pro kontrolu problematiky sporu s AK Jakub Šauer předložila kontrolnímu výboru závěrečnou zprávu. Kontrolní výbor se s ní seznámil a souhlasil.
Usnesení:
„Kontrolní výbor schvaluje závěrečnou zprávu kontrolní skupiny k problematice vztahu MČ Praha 17 a AK Šauer.“
Hlasování: 5x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

2.2. Plnění termínů usnesení RMČ a ZMČ
Kontrolní skupina provedla kontrolu termínu plnění ZMČ a RMČ se zaměřením na tuto skutečnost
a konstatuje, že stanovování termínů pro plnění úkolů je minimální, a tudíž tato skutečnost značně komplikuje kontrolu jejich plnění.
Usnesení:
„Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Prahy 17 uvádět v předkládaných tiscích RMČ a ZMČ závazné termíny plnění usnesení.“
Hlasování: 5x PRO, 0x PROTI, 0x ZDRŽEL SE

3) Různé
Další termín jednání bude upřesněn s dostatečným předstihem.
Jednání bylo ukončeno v 16 hodin.

V Praze dne 8. 12. 2021
Zapsala: Ing. Michaela Konopasková, tajemnice Kontrolního výboru ZMČ Praha 17
Ověřil: Mgr. Martin Benkovič, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 17