15. jednání komise pro strategické plánování a územní rozvoj

Orgán
Komise pro strategické plánování a územní rozvoj
Číslo jednání
15
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

PŘÍTOMNI:

ČLENOVÉ KOMISE:
Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Jiří Masopust, Bc. Jan Růžička, Pavla Janecká, Vladimír Slíž

DALŠÍ ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ:
Ing. arch. Eva Rokosová (tajemnice komise), Jaroslav Bíro (místostarosta).

OMLUVENI:
Mgr. Martin Benkovič, Martin Marek
(Prezenční listina je archivována u tajemníka komise)

PRUBĚH JEDNÁNÍ:

Předseda komise doc. Farkač přivítal přítomné a zahájil jednání. K předchozímu zápisu ze 14. zasedání Komise nebyly vzneseny žádné připomínky, takže zápis byl schválen. K předloženému programu nebyly žádné připomínky.

Byly projednány tyto body programu:

1. Shrnutí stanovisek sdělovaných písemně (per rollam) za červen 2020:
1.1 Akce HFC Řepy - Bělohorské zahrady I. — multifunkční kabelová síť - vyjádření k PD pro územní řízení

Členové komise vyjádřili z hlediska územního rozvoje souhlas - PRO 5x, PROTI-0, ZDRŽEL SE-2x. Dále byla připojena poznámka, že pro účely územního a stavebního řízení je potřeba doplnit PD o část, týkající se informace o tom, jakým způsobem jsou v návrhu dodržena ustanovení Pražských stavebních předpisů, zejména ust. §19, odst. 3), týkající se minimální přípustné vzdálenosti sítí od paty kmene stromu podle bodu 1, přílohy č.1. Jedná se zejména o stromy na parc.č.1378/24 a 1381/1, k.ú. Řepy, a také o vzrostlé stromy na sousedních pozemcích, k jejímž hranicím jsou SEK přivedeny.

1.2 SUPTel – akce firmy CETIN k akci „RDVDSL1710_A_A_DEBN214-DEBH1HR_MET“ na pozemku parc. č. 1387, k.ú. Řepy ve správě MČ Praha 17, ul. K Mohyle.
vyjádření ke stavebnímu záměru (podklad pro koordinované stanovisko pro územní řízení). Členové komise vyjádřili z hlediska územního rozvoje s navrženým řešením podle předložené PD souhlas. PRO-4x, PROTI-0, ZDRŽEL SE-3x.

1.3 Elektrifikace linky 119 - výstavba měnírny v areálu Garáže Řepy
vyjádření k oznámení o zahájení zjišťovacího řízení podle zák. 100/2001 Sb. Členové komise neměli z hlediska územního rozvoje k danému záměru námitky.

1.4 Akce „0085 TV Řepy“ – etapa 0006 Řepy - dostavba v části ul. Čistovická a Hořovského, Praha 17 (jedná se o novou dešťovou kanalizaci)
vyjádření pro územní řízení. Členové komise vyjádřili z hlediska územního rozvoje s navrhovaným záměrem podle předložené PD souhlas. PRO-5x, PROTI-0, ZDRŽEL SE-2x.

1.5 Prodejna LIDL – Slánská - zjišťovací řízení podle zák. 100/2001 Sb.
Jedná se o vybudování nové 2- podlažní prodejny na stávajících pozemcích stavebníka namísto stávající prodejny. Zároveň bude zřízen odpovídající vyšší počet parkovacích míst. Členové komise nevyjádřili z hlediska územního rozvoje s předloženým záměrem žádné námitky.

2. Nový RD manželů Mischiels, Na Fialce II, Praha – Řepy - žádost o vyjádření pro společné řízení
Jedná se o novostavbu rodinného domu o 2 nadz. podlažích na pozemku parc. č. 1142/748, k.ú. Řepy, který je ve vlastnictví stavebníka, využití dle KN jako ostatní plocha. Umístění RD je v souladu s územním plánem pro Hl. m. Prahu, nachází se v zóně funkčního využití území OB-B – čistě obytné.
Členové komise vyjádřili z hlediska územního rozvoje s předloženým stavebním záměrem jednomyslně souhlas.

3. Rekonstrukce kanalizace ul. Doubravínova a okolí, Praha – Řepy - žádost o vyjádření
Členové komise vyjádřili s předloženým záměrem jednomyslně souhlas.

4. Urbanistická studie okolí OC Řepy – Slánská (rozpracovaná) – k vyjádření
Členové komise obdrželi rozpracovanou urbanistickou studii na úpravu okolí Obchodního centra Řepy. Pořizovatelem studie je IPR Praha, zpracovatelem City Upgrade, s.r.o.
Jedná se o návrh výstavby ve dvou časově nedefinovaných etapách. Ve studii jsou navržena dvě náměstí – Horní náměstí za OC Řepy směrem k čerpadlu OMV a Hlavní náměstí mezi OC Řepy a prodejnou Billa. Podle studie mají obě náměstí být vytvořena (aby to byla “náměstí“) výstavbou více vysokopodlažních domů (!) smíšeného funkčního využití, částečně bytových, a to na pozemcích ve vlastnictví Hl. m. Prahy a vlastníků stávajících prodejen Billa a McDonald's, a také přeložením (?!) části ulice Skuteckého. Parkování automobilů je řešeno buď v podzemí u nově navrhovaných objektů (pro tyto objekty) nebo na povrchu podél ulic Makovského, Bazovského a Skuteckého, a to pro MČ zcela nepřijatelným způsobem. Absence podrobné znalosti území zpracovatelem studie je alarmující.
Členové komise po dlouhé diskuzi dospěli k následujícím závěrům:

  • návrh je sice v souladu s územním plánem SÚ Hl. m. Praha, ale není v souladu s aktuálním Strategickým plánem MČ Praha 17;
  • návrh neodpovídá původnímu záměru ÚMČ Praha 17 ani představám o životě v Řepích dlouhodobě prosazovaných ÚMČ Praha 17;
  • v zájmu MČ Praha 17 není zahušťování výstavby vysokopodlažními domy a jejich koncentrací na relativně malém území;
  • v zájmu MČ Praha 17 není budování dalších parkovací ploch na úkor stávající zeleně ve velkém rozsahu;

Vzhledem k výše uvedenému doporučuje komise ukončit práce na uvedené (pro MČ Praha 17 nepotřebné) Urbanistické studii centra sídliště Řepy.
Jednáním s IPR Praha (Ing. arch. Jebavý) je pověřen místostarosta Jaroslav Bíro a předseda Komise pro strategické plánování a územní rozvoj doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.

Vyhotovila: Ing. arch. Eva Rokosová, tajemnice komise
Schválil: doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., předseda komise

Stáhněte si Zápis ze 15. jednání komise pro strategické plánování a územní rozvoj