14. jednání komise pro strategické plánování a územní rozvoj

Orgán
Komise pro strategické plánování a územní rozvoj
Číslo jednání
14
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

PŘÍTOMNI:
ČLENOVÉ KOMISE:

Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Martin Marek, Mgr. Martin Benkovič, Bc. Jan Růžička, Pavla Janecká, Jiří Masopust, Vladimír Slíž.

DALŠÍ ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ:

Ing. arch. Eva Rokosová (tajemnice komise), Jaroslav Bíro (místostarosta

OMLUVENI:

----

(Prezenční listina je archivována u tajemníka komise)

PRUBĚH JEDNÁNÍ:

Předseda komise doc. Farkač přivítal přítomné a upozornil, že dnešní jednání Komise je v pořadí již 14., poněvadž 13. zasedání komise plánované na 17.3.2020 bylo kvůli nařízeným opatření v nouzovém stavu zrušeno. K předchozímu zápisu z 12. zasedání Komise nebyly vzneseny žádné připomínky, takže zápis byl schválen.

Byly projednány tyto body programu: 

1.      Shrnutí stanovisek sdělovaných písemně (per rollam) za březen 2020:

 • Stanovisko ke stavebnímu záměru na stavební úpravy RD Slánská čp. 269/4, Praha – Řepy na parc. č. 365,366/1, k.ú. Řepy a na parc. č. 366/2 k.ú. Řepy ve správě ÚMČ Praha 17. Pro souhlas se stavebním záměrem se vyslovila většina členů komise: 4x PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE.
 • Stanovisko k žádosti o prodej pozemku parc. č. 265, k.ú. Řepy, o výměře 42m2, ve správě MČ Praha 17 firmě AMO, spol. s.r.o. Pro souhlas se vyslovila většina členů komise: 4x PRO, 3x PROTI, 0 ZDRŽEL SE.

2.      Zájem o koupi pozemků na území Praha – Řepy firmě Space8,s.r.o.

 • Firma Space8, s.r.o. projevila zájem o koupi pozemků parc. č. 1241/14, 1241/15, 1241/16, 1241/17 a 1241/19, k.ú. Řepy za účelem vybudování zařízení pro seniory. Komise s prodejem uvedených pozemků jednomyslně nesouhlasí. 

3.      Strategický plán rozvoje Městské části Praha 17

 • Komise se seznámila s vybranými částmi Strategického plánu rozvoje MČ Praha 17 (SP) - Analýza SWOT, návrhová část, zásobník projektů. Aktualizace SP probíhá po dvou letech, příští se bude konat cca v květnu 2021. Členové komise si připraví náměty na případné doplnění nebo úpravu SP.

4.      Různé

 • Členové komise byli seznámeni s vícepodlažním parkovacím systémem- viz www.smart-parking.cz; byly také diskutovány i další možnosti navýšení počtu parkovacích míst, jako např. velkoplošné dvoupodlažní parkování.
 • Proběhly veřejné debaty k návrhům okolí OC Řepy, členové komise by se rádi seznámili s novou podobou OC Řepy, které má být rekonstruováno.
 • Žádost Jaroslavy a Milana Kuglerových o zřízení placených parkovacích stání
  Členové komise vzali na vědomí žádost Kuglerových ze dne 12.5.2020 doručenou pod čj. ÚMČ 17 007351/2020. V rámci diskuze vyjádřili nesouhlas se záborem stávajících parkovacích míst pro placené parkovací zóny.

 • Členové komise se seznámili s Podáním vysvětlení ze dne 7.5.2020 čj.ÚMČ P17 003929/2020 advokátní kanceláře Bříza & Trubač, která zastupuje paní B. A. Litterovou, ve věci nepovoleného kácení dřevin na pozemku parc. č. 1337/77, k.ú. Řepy a k nepovoleným terénním úpravám Řepského potoka na pozemcích  parc. č. 1353, 1338/1, 1338/8, 1338/7 k.ú. Řepy, navíc na pozemcích, z nichž některé má svěřené do správy ÚMČ Praha 17 (!). Komise konstatuje, že podané vysvětlení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a zapojených porostů křovin a významnosti úprav toku Řepského potoka je v řadě bodů zavádějící, odborně nedostatečné a především neodpovídá skutečnosti. Prokazatelně bylo odstraněno násobně více než 40m2 zapojených porostů křovin. Zároveň došlo k závažným zásahům do funkce významného krajinného prvku, kterým bezesporu Řepský potok je (viz také bod ad 4.3. zápisu z 12. zasedání komise ze dne 17.2.2020). Komise vyzývá kompetentní orgány MČ k podání podnětu České inspekci životního prostředí pro závažný zásah do zákonem chráněných zájmů ochrany přírody.
 • Členové komise nesouhlasí s případným dodatečným stavebním povolením na výstavbu vjezdové brány a oplocením podél pozemku parc. č.1337/77, k.ú. Řepy, svěřeného do správy ÚMČ Praha 17.

Vyhotovila: Ing. arch. Eva Rokosová, tajemnice komise
Schválil: doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., předseda komise

Stáhněte si Zápis ze 14. jednání komise pro strategické plánování a územní rozvoj