11. zasedání Komise kultury a vzdělávání

Orgán
Komise pro kulturu a vzdělávání
Číslo jednání
11
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Přítomni: Josef Dirbák, Mgr. Petr Gruber, Pavel Maxa, Ing. arch. Michal Štěpař, Mgr. Olga Ryšavá,Mgr. Miroslav Šoukal

Omluveni: JUDr. Věra Havlíčková – pro nemoc omluvena

Hosté: Mgr. Alena Kopejtková, Zuzana Kratochvílová, Nela Hrušková z SPF Group

Program:

 1. Zahájení
 2. Představení vedoucí odboru školství a kultury
 3. Výročí 400 let od bitvy na Bílé Hoře – informace a shrnutí
 4. Kulturní a společenské akce v Řepích (podněty a návrhy, diskuze)
 5. Řepská 17 (zařazení pravidelných informací – program akcí na každý měsíc, spolupráce se sousedními MČ a obcemi)
 6. Pravidla pro vyplácení odměn ředitelům příspěvkových organizací (návrhy na zlepšení, zjednodušení)
 7. Mateřská škola Laudova
 8. Začlenění ukrajinských dětí – volnočasové aktivity, dětské adaptační skupiny, příměstské tábory
 9. Různé

Průběh jednání:

 1. Předseda Komise pan Josef Dirbák přivítal přítomné. Jako ověřovatel zápisu byl zvolen Ing. arch. Michal Štěpař. Z důvodu Aktualizace strategického plánu se na jednání dostavily paní Zuzana Kratochvílová, Dis. a paní Nela Hrušková z SPF Group. Komise byla požádána o zpracování podkladů k aktualizaci Strategického plánu (hlavní potřeby v oblasti kultury a vzdělávání, SWOT analýza, konkrétní projektové náměty, jednotlivé kroky a aktivity). Veřejné projednávání Strategického plánu proběhne dne 23.5.2022 v KC Průhon.

 2. Byla představena vedoucí odboru školství a kultury, paní Zemanová odešla do starobního důchodu.

 3. Výročí 400 let od bitvy na Bílé Hoře – pan Dirbák přiblížil situaci, došlo k odhalování mohyly, proběhlo pásmo akcí. Díky podpoře MČ bylo možné nechat zhotovit brožury a uspořádat výstavu.

 4. Kulturní a společenské akce v Řepích – občané si vyberou většinou jednu z pořádaných akcí, které jsou krátce za sebou (Silvestr, Karneval…).
  Evidence spolků – pí Konopasková vyhotoví seznam spolků včetně kontaktů v MČ a zašle paní Kratochvílové.

 5. Řepská 17 – předseda redakční rady informoval, že plánované akce se zveřejňují v periodiku Ř17. Spolupráce se Zdravou 17 v rámci propagace bazénu (propojení s redakční radou). Podpora projektů SC. Cílem, aby v časopisech okolních obcí byly zveřejňovány informace o akcích (například Hostivice).

 6. Pravidla pro vyplácení odměn ředitelům příspěvkových organizací – dle paní starostky jsou tyto pravidla neobjektivní. Panu Mgr. Šoukalovi chybí informace o úspěších dětí v soutěžích. Navrhnul promítnout i do ekonomické stránky MČ. Je třeba provést aktualizaci současného systému.

 7. Mateřská škola Laudova – paní starostka obchází jednotlivé budovy MŠ Laudova a zjišťuje si názory rodičů. Požádala paní ředitelku Lucovou o schůzku.

 8. Začlenění ukrajinských dětí – v rámci Klubu 17 každé úterý, středa, pátek od 15,00 do 20,00 hodin. Rovněž zde probíhá výuka češtiny pro zájemce z Ukrajiny. Součástí je i poradenství a psychologická podpora. V rámci SC je možné docházet na tréninky fotbalu každý čtvrtek od 15,30 do 16,30 hodin. Týká se dětí ve věku 6-12 let.

Termín příští setkání Komise kultury a vzdělávání bude upřesněn.

V Praze dne: 19.4.2022
Zapsala: Konopasková M.
Schválil: J. Dirbák
Ověřil: Ing. arch. Michal Štěpař