1. zasedání Komise pro kulturu, sport a volný čas

Orgán
Komise pro kulturu, sport a volný čas
Číslo jednání
1
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Zápis

Přítomni: MUDr. Antoine Katra, Martin Jaroš, Mgr. Bořek Černovský, Jaroslav Bíro, Mgr. Štefan Klučka

Program jednání:

  1. Úvod a představení členů komise
  2. Volba místopředsedy komise a ověřovatele zápisu
  3. Stručné seznámení s jednacím řádem komise
  4. Návrh činnosti komise – krátkodobý, střednědobý, a dlouhodobý plán
  5. Různé

Ad1.) Úvod a představení členů komise
Předseda komise MUDr. Antoine Katra přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Každý člen komise se v krátkosti představil.

Ad 2.) Volba místopředsedy komise a ověřovatele zápisu
Na post místopředsedy komise byl navržen pan Martin Jaroš, s kandidaturou souhlasil a v následné volbě byl jednomyslně zvolen.
Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Na post ověřovatele zápisu byl navržen pan Mgr. Bořek Černovský, s kandidaturou souhlasil a v následné volbě byl jednomyslně zvolen.
Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

Ad3.) Stručné seznámení s jednacím řádem komise
Pan předseda MUDr. Antoine Katra seznámil přítomné s jednacím řádem komise. Komise Rady městské části Praha 17 je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části dle § 101 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze. Komise předkládá RMČ P17 návrhy, stanoviska a náměty týkající se rozvoje oblasti své působnosti a řešení problémů v ní a vyjadřuje se k návrhům, které jí byly předloženy. Komise je ze své činnosti odpovědná RMČ Praha 17. Hosté se mohou účastnit komise, ale nemají hlasovací právo. Všichni členové komise musí zachovávat mlčenlivost a případný střet zájmů nahlásit.

Ad4.) Návrh činnosti komise – krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý plán
Pan předseda MUDr. Antoine Katra navrhl svolávat komisi v dvouměsíčním intervalu a případně svolávat komisi operativně dle potřeby.

Plány komise pro oblast kultury:

  • Kulturní centrum Průhon, Kulturní dům Bílá Hora a další.

Plány komise v oblasti sportu:

  • inventura hřišť a sportovišť
  • zaměřit se na obezitu dětí a jejich zapojení do sportovních činností
  • požádat pana ředitele Josefa Dirbáka, aby pravidelně seznamoval komisi s činností SC Řepy
  • nadále oslovovat jednotlivé kluby a spolky, aby komisi seznámili s jejich činností a potřebami

Formou dotačního řízení pro rok 2023 se bude zabývat v nejbližší době Rada městské části a včas bude oznámen plán pro letošní rok.

Ad5.) Různé
Pan předseda navrhl příští zasedání Komise pro kulturu, sport a volný čas uskutečnit 20. března v 17:00 hod v zasedací místnosti ÚMČ Praha 17.

V Praze 6. 2. 2023

Zapsala: Martina Šnoblová
Schválil: MUDr. Antoine Katra, předseda Komise pro kulturu, sport a volný čas
Zápis ověřil: Mgr. Bořek Černovský