1. jednání Komise sociální a zdravotní

Orgán
Komise sociální a zdravotní
Číslo jednání
1
Datum jednání
Volební období
2022-2026
Zápis

Přítomni – členové komise: Mgr. Monika Čermáková, Mgr. Mahulena Vodárková, MUDr. Antoine Katra
Omluveni: JUDr. Věra Havlíčková, Peter Mrázek
Další účastníci – hosté: Pavel Maxa

Průběh jednání:

1. Předsedkyně komise Mgr. Monika Čermáková přivítala všechny přítomné a požádala přítomné o krátké představení.

2. Mgr. Monika Čermáková vyzvala členy Komise sociální a zdravotní k volbě místopředsedy komise a současně k volbě stálého ověřovatele zápisu. Mgr. Monika Čermáková navrhla místopředsedou komise a stálým ověřovatelem zápisu MUDr. Antoine Katru. Požádala přítomné o hlasování.

Průběh hlasování:
pro 3
proti 0
zdržel se hlasování 0
Přítomní členové Komise sociální a zdravotní souhlasí, že místopředsedou a stálým ověřovatelem zápisu byl zvolen MUDr. Antoine Katra.

3. Mgr. Monika Čermáková seznámila přítomné s Jednacím řádem komisí RMČ Praha 17 a současně předala Jednací řád komisí RMČ P17 všem přítomným. Současně předala členům Komise sociální a zdravotní Prahy 17 k podpisu sdělení ohledně povinnosti zachovávat mlčenlivost.

4. Mgr. Čermáková vyzvala přítomné členy komise o stanovení návrhu činnosti komise:

 • podílet se na řešení problematiky ekonomické situace občanů,
 • jakým způsobem by se dalo podílet na pomoci lidem s handicapem (veřejné prostranství, doprava aj.),
 • do příštího jednání komise vytipovat seznam překážek ohledně bezbariérovosti,
 • navštívit poskytovatele sociálních služeb na území MČ Praha 17 – Centrum sociálních a zdravotních služeb, Domov sv. Karla Boromejského, Klub občanů bezbariérového domu, odbor sociálních věcí,
 • Mgr. Monika Čermáková na příští jednání komise pozvala členy komise do Centra sociálně zdravotních služeb, Bendova 5, kde poskytne prezentaci o činnosti Centra sociálně zdravotních služeb,
 • spolupráce mezi zdravotní a sociální sférou - společná setkávání i s vedením ÚMČ Praha 17,
 • jakým způsobem zlepšit obsazenost jednotlivých zdravotních oborů.

5. Mgr. Monika Čermáková sdělila termíny příštích jednání Komise sociální a zdravotní:

 • 22.2.2023
 • 22.3.2023
 • 26.4.2023
 • 17.5.2023
 • 21.6.2023

Závěrem předsedkyně komise poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

Vyhotovil: Bc. Jana Císařová, tajemnice komise, dne 25.1.2023
Schválila: Mgr. Monika Čermáková, předsedkyně komise, dne 31.1.2023
Ověřil: MUDr. Antoine Katra, dne 1.2.2023