1. jednání Komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost

Orgán
Komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost
Číslo jednání
1
Datum jednání
Volební období
2018-2022
Zápis

Předseda komise: Bc. Václav Dbalý

Přítomni: doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Mgr. Lukáš Pokorný, Miroslav Bartoš, Mgr. Bořek Černovský, Ing. Mária Szitányiová, Mgr. Petr Taraba – tajemník komise.

Omluveni: Ing. Marek Francl

Hosté: Martin Marek – zástupce starostky, Mgr. David Zlatý – vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

Komise je usnášeníschopná.

V 17:00 předseda komise Bc. Václav Dbalý přivítal všechny přítomné a zahájil 1. jednání Komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost Rady městské části Praha 17.

Program:

  1. Volba místopředsedy komise
  2. Volba ověřovatele zápisu
  3. Dopravní přestupky v Řepích
  4. Projednání žádosti OSOM o stanovisko k výpůjčce pozemku parc. č. 1293/942, k. ú. Řepy
  5. Projednání přemístění informativního radaru ukazatele rychlosti
  6. Revize výsledku veřejné ankety uspořádané v červnu 2018 o zavedení zón placeného stání
  7. Různé

1. Volba místopředsedy komise

Předseda komise Bc. Václav Dbalý vyzval přítomné členy k volbě místopředsedy Komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost Rady městské části Praha 17. Do funkce místopředsedy komise byl navržen doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., který s návrhem souhlasil.

Hlasování: 5-0-1 (schválen)

2. Volba ověřovatele zápisu

Předseda komise Bc. Václav Dbalý vyzval přítomné členy k volbě ověřovatele zápisu jednání.

Do funkce ověřovatele zápisu komise navrhla pana Miroslava Bartoše, který s návrhem souhlasil.

Hlasování: 5-0-1 (schválen)

3. Dopravní přestupky v Řepích

Místopředseda komise doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc. zařadil tento bod do komise na základě četných stížností občanů a prostřednictvím fotografií poukázal na problematiku velkého množství dopravních přestupků spočívající zejména v bezohledném parkování vozidel na chodnících, přechodech pro chodce nebo jejich těsné blízkosti, ve veřejné zeleni apod. V následné diskusi se členové komise shodli, že se jedná o dlouhodobou záležitost. Byly vzneseny pochybnosti, zdali jsou dopravní přestupky dostatečně kontrolovány a postihovány ze strany Městské policie hl. m. Prahy a také, zdali jsou tyto nahlášené přestupky následně řešeny v přestupkovém řízení. Rovněž bylo poukázáno na legislativní problém s odtahováním špatně zaparkovaných vozidel.

Usnesení: Komise se obrátí na místní oddělení Městské policie hl. m. Prahy o statistiku řešení dopravních přestupků v klidu na území městské části Praha 17, za měsíce březen, duben a květen. Na příští jednání komise bude rovněž pozván zástupce městské policie místního oddělení.

Hlasování: 6-0-0 (schváleno)

4. Projednání žádosti OSOM o stanovisko k výpůjčce pozemku parc. č. 1293/942, k. ú. Řepy

Odbor správy obecního majetku, ÚMČ Praha 17 požádal komisi o stanovisko k výpůjčce pozemku parc. č. 1293/942, k. ú. Řepy, který těsně sousedí se stávající komunitní zahradou v blízkosti konečné stanice tramvajové zastávky Na Chobotě. Jedná se o žádost Komunitního spolku Řepy adresovanou Magistrátu hl. m. Prahy o bezplatnou výpůjčku sousedního pozemku na 5 let a rozšíření komunitní zahrady z důvodu narůstajícího zájmu místních občanů o členství v Komunitním spolku Řepy. Pozemek bude pronajímán jeho členům nejen za účelem pěstování zeleniny, ale také zde budou pořádány sousedské společenské akce či přednášky. Dalším záměrem spolku je na propůjčeném pozemku vysadit sad. Komise podporuje záměr rozšíření komunitní zahrady a podporuje rozvoj Komunitního spolku Řepy a doporučuje, aby zmiňovaný sad uvedený v žádosti byl vysázen o minimálním počtu 9 stromů a v místech dle návrhu doc. PaedDr. Jana Farkače, CSc. (v linii podle ulice Drahoňovského od křižovatky s ul. Na Chobotě).

Usnesení: Komise souhlasí s žádostí Komunitního spolku Řepy o výpůjčku předmětného pozemku a doporučuje v žádosti zmíněný sad umístit v přední části pozemku, který sousedí s ulicí Drahoňovského a vytvoří tak přirozenou bariéru oddělující plochu pro aktivity spolku s touto ulicí.

Hlasování: 6-0-0 (schváleno)

5. Projednání přemístění informativního ukazatele rychlosti

V návaznosti na zasedání členů zastupitelstva městské části Praha 17, místostarosta pan Marek seznámil přítomné členy komise se záměrem přemístit stávající informativní radar rychlosti z ulice Makovského, umístěného v blízkosti restaurace McDonald, více do sídliště. V následné diskuzi bylo navrženo několik lokalit, např. v ulici Na Moklině, Žalanského, Galandova nebo Drahoňovského. Bylo poukázáno na skutečnost, že informativní radary rychlosti zobrazují rovněž statistiku průjezdů vozidel a jejich umístění by mělo být zohledněno také v tomto směru. Komise doporučuje, aby bylo možné radary po určitém časovém intervalu přemísťovat.

Usnesení: Komise doporučuje, aby stávající informativní ukazatele rychlosti byly využívány i v jiných lokalitách městské části. Komise na příštím jednání vyhodnotí návrh a doporučí vhodná místa k jejich umístění.

Hlasování: 6-0-0 (schváleno)

6. Revize výsledků veřejné ankety uspořádané v červnu 2018 o zavedení zón placeného stání

Místostarosta Marek seznámil členy komise s výsledky veřejné ankety o zavedení zón placeného stání, uspořádané v červnu 2018, ve kterém obyvatelé Řep zóny placeného stání v drtivé většině odmítli. Vzhledem k časovému odstupu a postupnému rozšiřování zón placeného stání na území sousedních městských částí Prahy 5 a Prahy 6 vznesl návrh opět otevřít téma pro zavedení tzv. modrých zón. Informoval přítomné o schůzce se zástupcem dopravní fakulty ČVÚT, která se uskutečnila za účelem získání informací ohledně případného provedení průzkumu dopravy v klidu a posouzení, zdali je vhodné zavést zóny placeného stání v Praze – Řepích či nikoliv. Komise byla seznámena s obsahem případného průzkumu i cenovou nabídkou. Následně bylo diskutováno, zdali by bylo vhodné, vzhledem k deficitu parkovacích míst v sídlišti, zavádět zóny placeného stání v naší městské části a jakým způsobem by měla být tato otázka diskutována s veřejností.

Usnesení: Komise se seznámila s cenovou nabídkou zpracování průzkumu dopravy v klidu a posouzení vhodnosti zavedení zón placeného stání na území městské části Praha 17 a žádá místostarostu p. Marka o zaslání této cenové nabídky členům komise, aby mohla příště rozhodnout.

Hlasování: 6-0-0 (schváleno)

7. Různé

Divoká prasata v Řepích: Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc. přehrál přítomným členům komise záznam z televizní stanice Praha TV o aktuálním problému přemnožením divokých prasat v Řepích, které lze vidět i za bílého dne nejen v naší městské části, ale také v lokalitách v okolí, např. v Oboře Hvězda nebo v areálu Nemocnice Na Homolce, které jsou blíže k centru Prahy. Upozornil na možnost nebezpečí útoku na volně pobíhající psy (viz také Řepská 17 2021/č. 4 str. 26-27 a /č. 5 str. 9).

Předseda komise Bc. Václav Dbalý poděkoval všem přítomným za účast a ukončil 1. jednání Komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost Rady městské části Praha 17 v 19:00 hod.

V Praze dne: 11.05.2021

Bc. Václav Dbalý
předseda komise

Zápis provedl:
Mgr. Petr Taraba
tajemník komise

Zápis ověřil:
Miroslav Bartoš
ověřovatel zápisu