Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Občané členských států EU, kteří hlasují na území České republiky, volí do Evropského parlamentu kandidáty zaregistrované v České republice.

 • Za jakých podmínek může občan jiného členského státu EU hlasovat ve volbách na území ČR?

Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR za předpokladu, že

 • nejpozději 8. června 2024 dosáhne věku 18 let,
 • je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (tj. do 23. dubna 2024),
 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a
 • je u obecního úřadu v místě svého pobytu (v Praze u úřadu městské části) zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
 • Co je to „seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu“ a jak se do něj občan jiného členského státu zapíše?

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní úřad. Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže

 • o zápis do seznamu požádal již při minulých volbách do Evropského parlamentu a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a nadále splňuje podmínky pro výkon práva volit – viz dále bod A,
 • je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí a u obecního úřadu v místě svého pobytu požádá o přenesení svých údajů z tohoto dodatku do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu – viz bod B,
 • o zápis do seznamu požádá – viz bod C.

A. Občan jiného členského státu EU, který již hlasoval ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR v minulých volbách
Pokud takový volič nepožádal od minulých voleb obecní úřad o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nadále splňuje podmínky pro hlasování, tak je veden automaticky v seznamu voličů. Takový volič nemusí nic dalšího činit. Obecní úřad již disponuje všemi nezbytnými údaji na základě žádosti předložené v minulých volbách.
(Těmto voličům se doporučuje, aby si svůj zápis ověřili – v případě m.č. Praha 17: na oddělení evidence obyvatel Úřadu městské části Praha 17 – tel. č. 234 683 502)  

B.Občan jiného členského státu EU, který hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí
Takový volič je veden u obecního úřadu v dodatku stálého seznamu voličů. Volič pouze požádá o přenesení údajů z tohoto seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento volič proto podá u obecního úřadu v místě svého pobytu žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 28. dubna 2024 do 16.00 hodin.

C. Občan jiného členského státu EU, který na území ČR ještě nehlasoval ani ve volbách do Evropského parlamentu, ani ve volbách do zastupitelstev obcí
Takový volič musí projevit svou vůli hlasovat na území ČR ve volbách do Evropského parlamentu. To učiní tak, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 28. dubna 2024 do 16.00 hodin.

Žádosti podle bodu B) i C)

 • je nutné podávat osobně (úřad poskytne cizinci příslušný tiskopis – jeho součástí je též čestné prohlášení, ve kterém žadatel vyplní státní občanství, místo pobytu v ČR, místo, kde hlasoval při minulých volbách do EP a to, že bude hlasovat pouze na území České republiky).

Úřad žadatele nejpozději do 23. května 2024 informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.

 • Kde lze hlasovat?

1) Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu. Je-li v obci více volebních okrsků, hlasuje volič v té volební místnosti, kam podle místa svého pobytu patří. Starosta obce zveřejní nejpozději do 23. května 2024 způsobem v místě obvyklým (většinou na úřední desce obce), které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků, a uvede adresy volebních místností.

2) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku. Na základě žádosti vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

3) Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky – v takovém případě musí ve volební místnosti (kromě prokázání své totožnosti a občanství) odevzdat okrskové volební komisi voličský průkaz (viz níže).

 • Jak si může volič opatřit voličský průkaz?

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).

Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb (od 27. února 2024), a to

 • osobně nejpozději do 5. června 2024 do 16:00 hodin nebo
 • písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději dne 31. května 2024 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče jako fyzické osoby (nestačí pouhý e-mail).

Obecní úřad může předat voliči voličský průkaz až od 23. května 2024, a to buď:

 • voliči osobně,
 • nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu,
 • anebo jej voliči zašle poštou doporučeným psaním do vlastních rukou na adresu, kterou si určí. Voličský průkaz nelze poslat přes datovou schránku.
Vytvořeno: 17.4.2024