Pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2019 pro městskou část Praha 17

Znak Městské části Praha 17

Dne 10. 12. 2018 schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 17 usnesením č. 73/2018 Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2019 pro městskou část Praha 17.

Návrh pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2019 pro městskou část Praha 17
Městská část Praha 17 nebude mít schválen rozpočet na rok 2019 před 1. lednem rozpočtového roku a proto je nutné pro hospodaření v době do schválení rozpočtu stanovit pravidla rozpočtového provizoria k zajištění plynulosti hospodaření na městské části (§ 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). Plynulost finančního hospodaření vyžaduje, aby včas a řádně byly plněny zákonné a smluvní povinnosti městské části.

Pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2019

  1. Městská část v období rozpočtového provizoria přizpůsobí reálný průběh svých výdajů skutečnému objemu použitelných finančních prostředků.
  2. Městská část bude čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu předchozího roku.
  3. Městská část bude hradit kapitálové výdaje pouze v případech pokračování v započatých akcí, na jejichž financování jsou zajištěny nedočerpané zdroje z minulých let, případně z účelových dotací.
  4. Městská část nebude uzavírat nové smluvní vztahy, pokud není jistota, že na jejich plnění bude mít potřebné finanční prostředky.

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Vytvořeno: 19.12.2018