Nařízení primátora hl. m. Prahy ze dne 17. 3. 2020

Hlavní město Praha

NAŘÍZENÍ podle § 14 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

Nařizuji

veřejným zřizovatelům škol a školských zařízení poskytovat veškerou potřebnou součinnost primátorovi hl. m. Prahy v procesu zajišťování vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 10 let ve skupinách po nejvýše 15 dětech. Na základě a ve smyslu Usnesení vlády České republiky č. 219 ze dne 15. 3. 2020 k tomu určuji školy a školská zařízení na území hl. m. Prahy, jejichž seznam se nachází v příloze č. 1 tohoto nařízení.

Odůvodnění:

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky ve smyslu § 14 odst. 6 krizového zákona, je primátor v době nouzového stavu a stavu ohrožení státu povinen zajistit provedení stanovených krizových opatření v podmínkách kraje. Správní úřady se sídlem na území kraje a právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit. Dále je oprávněn nařídit provedení krizových opatření podle § 14 odst. 4 krizového zákona, pokud obdobná opatření nebyla nařízena vládou.

Školy a školská zařízení budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 18. 3. 2020 v 0:00 hod. a platí do uplynutí trvání nouzového stavu na území České republiky, vydaného Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020.

MUDr. Zdeněk Hřib
primátor hlavního města Prahy

Nařízení Primátora HMP ČJ MHMP 457739 2020

2020-03-17 školy pro děti IZS

Vytvořeno: 18.3.2020