Výdej údajů z evidence obyvatel

3. Pojmenování (název) životní situace

Výdej údajů z evidence obyvatel

4. Základní informace k životní situaci

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky, cizincích s povolením k pobytu na našem území a cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může podat občan starší 15 let (do té doby může o poskytnutí údajů žádat jeho zákonný zástupce); opatrovník; zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem; člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem.
Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let a jen Ministerstvem vnitra.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost se podává buď na základě tiskopisu "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" nebo písemné žádosti, která musí obsahovat náležitosti dle bodu 10.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna územního obvodu místa trvalého pobytu poskytují na žádost obyvatele staršího 15 let údaje z evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho osobě.

Úřady, které:

 • přijímají žádosti o výdej údajů z evidence obyvatel,
 • vydávají údaje z evidence obyvatel,

naleznete v sekci Adresář.

ÚMČ Praha 17
Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy
kontakty:  zde

Prostřednictvím elektronické služby WebCall se můžete objednat k vyřízení záležitosti v následujích agendách:

 • Ověřování podpisu a ověřování shody originálu listiny s její kopií (legalizace, vidimace)
 • Služby CzechPOINT
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výdej osobních dokladů (občanské průkazy a pasy)

JE NUTNO SE OBJEDNAT na agendy:

 • Občanské průkazy - podání žádosti
 • Cestovní doklady - podání žádosti
 • Ohlašovna pobytu

Podat žádost o osobní doklady (ve lhůtě vyhotovení do 24 hodin) je možno v našich úředních hodinách. Ve středu však pouze do 17, 45 hodin!!!

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, rodné příjmení,
 • rodné číslo,
 • adresu pobytu,
 • číslo občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu povolení k pobytu azylanta (předkládá se)

Žádost obyvatel opatří úředně ověřeným podpisem.
 
Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel žádost podepíše před orgánem příslušným k poskytování údajů.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" je k dispozici u všech orgánů příslušných k poskytování údajů nebo na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel zaplatí obyvatel správní poplatek ve výši 50 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel v rozsahu nezbytně nutném oprávněným subjektům.
Pravidla poskytování údajů a podmínky jejich využívání jsou dány zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, nebo jiným právním předpisem.

Např.: Ministerstvem vnitra mohou být údaje poskytovány způsobem umožňujícím dálkový přístup podle:

 • zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Na dožádání osoby ze zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu poskytuje osobní údaje z informačního systému evidence obyvatel Ministerstvo vnitra, a to stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu