Osvědčení o státním občanství

3. Pojmenování (název) životní situace

Osvědčení o státním občanství

4. Základní informace k životní situaci

Osvědčení, případně potvrzení o státním občanství České republiky, jsou veřejnými listinami, které prokazují státní občanství České republiky. V osvědčení příslušný úřad konstatuje, že daná osoba je státním občanem České republiky. Potvrzení je vydáváno v případě, že bylo zjišťováno státní občanství České republiky a jsou v něm uvedeny výsledky tohoto šetření.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  • Fyzická osoba starší 18-ti let
  • Za nezletilé dítě zákonný zástupce

Žádost o vydání osvědčení či potvrzení o státním občanství České republiky může podat kterákoliv fyzická osoba o jejíž státní občanství se jedná, a to nejdříve dnem, kdy nabude zletilosti. Za dítě podává žádost jeho zákonný zástupce. Žádost může podat i jiná osoba, která prokáže právní zájem na zjištění státního občanství dotčené osoby, a to například z titulu blízkého příbuzenského poměru k osobě, jejíž občanství je zjišťováno.
O vydání osvědčení o státním občanství České republiky může požádat i fyzická osoba, která měla k 31. prosinci 1992 státní občanství Slovenské republiky.
Platnost osvědčení je jeden rok.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o osvědčení či potvrzení o státním občanství České republiky na předepsaném formuláři.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 17
Žalanského 291/12b
163 02 Praha 6 - Řepy
Odbor občansko-správní
Přízemí, kancelář č. 101
kontakty: zde

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Vyplněnou žádost o vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky


a k žádosti o osvědčení připojit doklady (dle §45 zákona 186/2013 Sb. o státním občsanství ČR) týkající se státního občanství fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná, a to:

  • rodný list, oddací list, pokud uzavřela manželství, doklad o vzniku partnerství, pokud vstoupila do partnerství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
  • rodné listy rodičů, jejich oddací list, pokud uzavřeli manželství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy, pokud zemřeli, má-li tyto doklady žadatel k dispozici,
  • dříve vydané doklady o jejím státním občanství a o státním občanství rodičů, popřípadě i dalších předků, má-li tyto doklady žadatel k dispozici,
  • doklad o osvojení, došlo-li k osvojení osoby, o jejíž osvědčení se jedná, státním občanem České republiky,
  • doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství.
  • Žadatel na vyžádání krajského úřadu předloží i jiné doklady, pokud je jejich předložení podstatné pro zjištění státního občanství dotčené fyzické osoby.
  • K dokladu o osvojení, který je vydán orgánem cizího státu a který by mohl mít vliv na nabytí státního občanství České republiky, se přihlíží pouze tehdy, pokud lze osvojení v České republice podle zákona o mezinárodním právu soukromém uznat.

žádost: Dotazník k vydání osvědčení

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Chcete-li zažádat o osvědčení či potvrzení o státním občanství České republiky, vyzvedněte si tiskopis:
„Žádost o vydání osvědčení o státním občanství“
na matrice Odboru občansko-správním, Úřadu m.č. Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6-Řepy.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výše poplatku za vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky činí 100 Kč
(platba se uskutečňuje v hotovosti při podání žádosti o osvědčení - nelze platit platební kartou)
 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je dle platných ustanovení správního řádu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu oddělení státního občanství a matrik odboru všeobecné  správy Ministerstva vnitra. ČR:
obcanmat@mvcr.cz
Ministerstvo vnitra ČR:
imala@mvcr.cz

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu