Hlášení trvalého pobytu

3. Pojmenování (název) životní situace

Hlášení trvalého pobytu

4. Základní informace k životní situaci

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci, vystavené přímo k tomuto úkonu
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun (toto musí prokázat rodným listem dítěte, popřípadě rozhodnutím soudu)
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu.
 • podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ohlášením změny místa trvalého pobytu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

část obce Zličín, Sobín, Třebonice hlásí změnu na:
Úřad městské části Praha – Zličín,
Tylovická 207.

část obce Řepy hlásí změnu na:
ÚMČ Praha 17
Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy
kontakty: zde

Prostřednictvím elektronické služby WebCall se můžete objednat k vyřízení záležitosti v následujích agendách:

 • Ověřování podpisu a ověřování shody originálu listiny s její kopií (legalizace, vidimace)
 • Služby CzechPOINT
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výdej osobních dokladů (občanské průkazy a pasy)

JE NUTNO SE OBJEDNAT na agendy:

 • Občanské průkazy - podání žádosti
 • Cestovní doklady - podání žádosti
 • Ohlašovna pobytu

Podat žádost o osobní doklady (ve lhůtě vyhotovení do 24 hodin) je možno v našich úředních hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • platný občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část v důsledku předchozí změny místa trvalého pobytu
 • doklad o vlastnictví domu nebo bytu (aktuální výpis z katastru nemovitostí nebo doklad o oprávnění užívat byt (např. nájemní smlouva, dohoda o ubytování – u bytů družstevních a soukromých s aktuální doložkou družstva či majitele domu o platnosti nájemní smlouvy) anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu (pokud oprávněná osoba podepíše svůj souhlas k trvalému pobytu před zaměstnanci evidence obyvatel, nemusí být písemný souhlas úředně ověřen); oprávněnou osobou se rozumí osoba starší 18-ti let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část, anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde je občan hlášen k trvalému pobytu - své oprávnění k poskytnutí souhlasu musí i tato osoba doložit dokumenty uvedenými výše (výpis z katastru, nájemní smlouva,...)
 • občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, rodný list, doklad o rodinném stavu (příp. další doklady – rodné listy dětí do 15 let, apod.)
 • občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství, rodný list, doklad o rodinném stavu (příp. další doklady – rodné listy dětí do 15 let, apod.)
 • podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu"

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky
Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu a zaplatí správní poplatek Kč 100,-. Následně je občan do 15 dnů povinen odevzdat občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podává oprávněná osoba nebo vlastník objektu nebo jeho vymezené části, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část, přitom musí být splněny obě tyto podmínky. Navrhovatel je v tomto případě povinen existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu ohlašovně prokázat. Za každou osobu, které ruší údaj o místě trvalého pobytu zaplatí správní poplatek Kč 100,- při podání žádosti.
Oprávněnou osobou se rozumí osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část, anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde je občan hlášen k trvalému pobytu.

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na ohlašovně.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 50 Kč

Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

 • za zrušení údaje o místě trvalého pobytu Kč 100,- za každou osobu
 • za ukončení trvalého pobytu na území ČR Kč 100,-

Správní poplatky se platí hotovosti přímo na přepážce ohlašovny.
 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Adresu nového trvalého pobytu sdělte:

 • svému zaměstnavateli/ škole,
 • lékařům,
 • poště (SIPO, TV, rozhlas),
 • plynárně,
 • dodavateli elektrické energie,
 • majiteli či správci starého i nového domova, resp. katastrálnímu úřadu,
 • úřadu práce (jste-li nezaměstnaný),
 • správě sociálního zabezpečení (zasílání důchodu),
 • finančnímu a živnostenskému úřadu (jste-li podnikatel),
 • dalším příslušným úřadům (vydání nového dokladu nebo provedení změny údajů - např. občanský průkaz, řidičský průkaz),
 • zdravotní pojišťovně,
 • bance,
 • komerčním pojišťovnám, u nichž máte některou z pojistek.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu