Informace pro rodiče

Informace pro rodiče o provozu škol

MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • Mateřské školy navštěvují děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let
 • Od 1. 9. 2017 je docházka do mateřské školy pro děti v roce před zahájením školní docházky (děti, které dosáhnou 5 let věku do 31. 8. daného roku) povinná a bezplatná
 • Termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok probíhá každým rokem v termínu 2. – 16. května
 • Formuláře pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok poskytuje příslušná mateřská škola a jsou také k dispozici na webových stránkách škol
 • Přesný termín oznamuje v předstihu Úřad městské části Praha 17 a ředitelky mateřských škol oznámením na webových stránkách městské části, v novinách městské části, na webových stránkách mateřských škol
 • Mateřské školy na svých webových stránkách zveřejňují kritéria pro přijetí dětí
 • K rovnoměrnému využívání kapacity škol dávají ředitelé při zápisu přednost dětem ze spádově bližších lokalit (tzv. školského obvodu) podle bydliště. V případě mateřských škol je spádovou oblastí celé území městské části.
 • Informace o nástupu svého dítěte v rámci povinné předškolní docházky mimo mateřské školy městské části Praha 17 (soukromé zařízení bez zápisu v rejstříku škol MŠMT, jiná městská část, jiná obec) informujte písemně OŠK městské části Praha 17 Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy
 • Po ukončení zápisu vydává ředitel školy rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) do školy
 • Proti rozhodnutí o nepřijetí se lze odvolat do 15 dnů po obdržení rozhodnutí prostřednictvím školy na Odbor školství,mládeže a sportu MHMP se sídlem Jungmannova 29/35,111 21, Praha 1, tel.: 236 001 111

Platby

rodiče hradí:

 • úplatu stanovenou v souladu se školským zákonem a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ředitelem mateřské školy, který také poskytuje informace o způsobu, možném snížení či osvobození od úplaty
 • za stravu (náklady na potraviny)

Za děti v posledním roce před nástupem do 1. třídy základní školy se úplata nehradí.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 • školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku
 • zápis do 1. ročníku základní školy probíhá v dubnu každého roku (pro děti, které v něm dovrší 6 let věku)
 • dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce
 • datum zápisu oznamuje městská část a ředitel základní školy na webových stránkách, v novinách městské části
 • k zápisu předkládá zákonný zástupce rodný list dítěte, nebo jiný rovnocenný doklad a svůj občanský průkaz
 • o případném odkladu nástupu rozhoduje ředitel školy
 • k rovnoměrnému využívání kapacity škol dávají ředitelé při zápisu přednost dětem ze spádově bližších lokalit (tzv. školského obvodu) podle bydliště tam, kde zájem převyšuje kapacitu
 • po ukončení zápisu vydává ředitel školy rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) do školy
 • případná odvolání, podaná do 15ti dnů po obdržení rozhodnutí, vyřizuje prostřednictvím škol Odbor školství, mládeže a sportu MHMP se sídlem Jungmannova 29/35, 111 21, Praha 1, tel.: 236 001 111
 • kromě základního vzdělání poskytují základní školy např. rozšířenou výuku jazyků, tělesné a pohybové výchovy, práce s počítačem aj. - bližší informace poskytne každá základní škola

Platby

 • rodiče hradí náklady na obědy v případě, že žák navštěvuje školní jídelnu
 • při návštěvě školní družiny nebo školního klubu se vybírá úplata stanovená podle školského zákona ředitelem školy
 • odvolacím orgánem při odvolání proti rozhodnutí ředitele školy je Odbor školství, mládeže a sportu MHMP se sídlem Jungmannova 29/35, 110 00, Praha 1, tel.: 236 001 111

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY

 • poskytuje informace o školách a školských zařízeních v okruhu své působnosti zařazených do školského rejstříku, s výjimkou vysokých škol
 • rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí ředitele školy, např. o nepřijetí do mateřské, základní a střední školy