Zápis z 9. jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb

Znak Městské části Praha 17 Jednání proběhlo dne 25.2.2020

Přítomni – členové komise:
Mgr. Monika Čermáková, JUDr. Věra Havlíčková, p. Vladimír Hejnic, MUDr. Antoine Katra, PhDr. Jindřich Kadlec, Bc. Ivana Rousková

Omluveni:
MUDr. Kateřina Pekárková

Další účastníci:
Ing. arch. Michal Štěpař, místostarosta MČ Prahy 17

Průběh jednání:

 • Předsedkyně komise přivítala všechny přítomné a seznámila přítomné s programem komise.
 • Předsedkyně komise požádala přítomné členy komise o odsouhlasení zápisu z 8. jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb, které se uskutečnilo dne 16.12.2020.

Průběh hlasování:

pro

proti

zdržel se hlasování

6

0

0

Přítomní členové sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb souhlasí se zněním zápisu z 8. jednání této komise.

 • Mgr. Čermáková požádala přítomné členy o volbu ověřovatele zápisu Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb. PhDr. Jindřich Kadlec přijal návrh na ověřovatele zápisu.

Průběh hlasování:

pro

proti

zdržel se hlasování

5

0

1

Ověřovatelem zápisu Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb byl zvolen PhDr. Jindřich Kadlec.

 • Předsedkyně komise Mgr. Čermáková informovala přítomné, že v programu různé bude informovat MUDr. Katra o schůzi lékařů, která proběhla dne 6.2.2020 s vedením MČ Praha 17.
 • Mgr. Monika Čermáková informovala přítomné, že na úřední desce ÚMČ Praha 17 je vyvěšeno – „Vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2020“ – je zde k dispozici:
  • Žádost pro rok 2020 – zde jsou uvedeny tematické okruhy dotačního řízení
  • Zásady pro poskytování dotací pro rok 2020
  • Vyúčtování poskytnuté dotace pro rok 2020
  • Vyhlášení dotací pro rok 2020

Městská část Praha 17 bude přijímat žádosti o dotace v termínu od 3.2.2020 do 6.3.2020 včetně.
Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb bere na vědomí informaci o vyhlášení dotačním řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2020.

 • Předsedkyně komise Mgr. Monika Čermáková prezentovala činnost Centra sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) příspěvkové organizace Prahy 17 – NZDM a AT linku s AT poradnou.  CSZS je samostatná příspěvková organizace, která byla zřízena městkou částí Praha 17. Na závěr  poděkovala zástupcům MČ Praha 17 za podporu při poskytování výše uvedené služby.
 • MUDr. Katra přítomné informoval o uskutečněném jednání mezi lékaři a zástupci MČ Prahy 17. K tomuto bodu proběhla diskuze.
 • Předsedkyně komise Mgr. Monika Čermáková seznámila přítomné, že na 10. jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb bude přizvána nezisková organizace Naděje, která bude prezentovat činnost ohledně „Terénního programu pro lidi bez domova na území Prahy 17 Řepy“
 • Termín dalšího jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb se uskuteční v pondělí 30.3.2020 v 17.30 hodin.

Závěrem předsedkyně komise poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání.

Vyhotovil: Bc. Jana Císařová, tajemnice komise, dne 4.3.2020
Schválila: Mgr. Monika Čermáková, předsedkyně komise, dne 4.3.2020
Ověřil: PhDr. Jindřich Kadlec, dne 4.3.2020

Stáhněte si Zápis z 9. jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb, soubor typu pdf, (174,74 kB)

Tisk Export článku do PDF