Zápis z 7. jednání Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City

Znak Městské části Praha 17 Zápis ze 7. jednání Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City Rady městské části Praha 17, které se konalo dne 11. prosince 2019 od 17:30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městské časti Praha 17, Žalanského 291/12b

Předseda komise: Ing. arch. Michal Štěpař
Přítomni: Mgr. Lukáš Pokorný, Oldřich Staněk, Ing. Ingrid Růžičková, Ing. Mária Szitányiová – členové, Ing. Vladimíra Šrámková – tajemnice, Ing. arch. Lucie Kadrmanová – City Upgrade architekti, Ing. arch. Libor Jebavý – Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, veřejnost.
Omluveni: doc. PaeDr. Jan Farkač CSc, Mgr. Silvie Malíková

Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City Rady městské části Praha 17 je usnášení schopná.

Program:

  1. Kontrola zápisu, schválení programu a ověřovatele zápisu
  2. Urbanistická studie na území v lokalitě Slánská a Makovského, představení zpracovatele, architektonického ateliéru City Upgrade
  3. Průběžné informace k probíhajícím projektům
  4. Různé


1. Kontrola zápisu, schválení programu a ověřovatele zápisu
V 17:30 Ing. arch. M. Štěpař přivítal všechny přítomné, zahájil 7. jednání Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City Rady městské části Praha 17 (dále jen „komise“).

Proběhlo schválení programu jednání a odsouhlasení zápisu z 6. jednání komise ze dne 21. 10. 2019.

Do funkce ověřovatele zápisu byl zvolen Oldřich Staněk.

2. Urbanistická studie na území v lokalitě Slánská a Makovského, představení zpracovatele, architektonického ateliéru City Upgrade
Představení architektonického ateliéru City Upgrade, který ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje (IPR) a městskou částí zpracovává urbanistickou studii na území nacházející se v centrální části Řep v oblasti ulic Slánská a Makovského. Hlavním úkolem bude vyřešení prostoru pod přemostěním a nejbližšího okolí Obchodního centra s ohledem na dobrou průchodnost, parkování i zásobování. Dále se budou architekti věnovat možnostem nové výsadby, volbou vhodných materiálů, prvky městského mobiliáře (lavičky, lampy, koše, zastávky apod.) či umístěním uměleckých děl. Zabývat se budou také hospodařením s dešťovou vodou a jejím zadržením v území a následným využitím pro vegetaci, především pro vysazené stromy.

Ing. arch. L. Kadrmanová seznámila přítomné s ateliérem, představila tým a realizované projekty. Společně s Ing. arch. L. Jebavým popsali zadání urbanistické studie a její cíle. Do konce letošního roku bude zpracována analytická část. Jako jeden z podkladů pro její zpracování bude sloužit dotazník nápadů, který je možné vyplnit online na adrese repy.cityupgrade.cz nebo prostřednictvím prosincové Řepské Sedmnáctky do 19. 12. 2019. Dotazník bude možné vyplnit i následně, ale pro zpracování analytické části budou použita data sebraná k tomuto datu. Dotazník nápadů si klade za cíl zjistit, jak si občané představují Řepy, kde vidí problémy či potenciály a kam si je přejí směřovat.
V průběhu zpracování urbanistické studie budou probíhat schůzky se zástupci Obchodního centra i dalších komerčních objektů v území, s kulturními institucemi, hlavním městem Prahou a veřejností. První pracovní verze bude představena k připomínkování na přelomu ledna a února. Odevzdání výsledné práce se předpokládá na konci dubna.

3. Průběžné informace k probíhajícím projektům
3.1. Reklamní panely na pozemcích parc. č. 1474/1 a 1477, k.ú. Řepy, při ulici Plzeňská
Ing. arch. M. Štěpař informoval přítomné, že předložil Radě k projednání žádost společnosti euroAWK o pronájem městských pozemků za účelem provozování 3 billboardů při ulici Plzeňská a v souvislosti s doporučením přijatém na minulém jednání komise navrhl její zamítnutí. Rada k žádosti nepřijala žádné usnesení, což v důsledku znamená, že nedošlo k jejímu schválení. Stávající nájemní smlouva skončí v březnu 2020. V platnosti nadále zůstává usnesení ze září 2018, kterým Rada nesouhlasí s umístěním reklamních zařízení společnosti euroAWK na pozemcích městské části.

3.2. Kontejnerová stání směsného a tříděného odpadu
Ing. arch. M. Štěpař informoval přítomné o dalším postupu ohledně nové podoby kontejnerových stání. V současnosti se dojednává přesné zadání prováděcí dokumentace, zároveň se průběžně pracuje na zmapování jednotlivých kontejnerových stání na území městské části.

3.3. Seč a údržba městských trávníků
Ing. arch. M. Štěpař informoval komisi o zahájení prací na založení květnaté louky v lokalitě, kterou vybral společně s komisí Odbor životního prostředí a dopravy. Lokalita se nachází při ulici Žalanského, na části louky před hlavní budovou úřadu, pozemek je ve správě městské části.

3.4. Veřejné osvětlení
Ing. arch. M. Štěpař informoval komisi o prověření umístění veřejného osvětlení při chodníku, který vede od zastávky Blatiny směrem k ulici Španielova kolem restaurace Šenkovna, s ohledem na stávající vedení inženýrských sítí a majetkoprávní vztahy. Správcem veřejného osvětlení je společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s, pozemky vlastní hlavní město Praha.

4. Různé
4.1. Prověření obsazenosti parkovacích stání
Mgr. L. Pokorný vznesl na 5. jednání komise otázku ohledně obsazenosti parkovacích stání, která jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy v pronájmu soukromých subjektů. Vedoucí odboru životního prostředí a dopravy přislíbil tlumočit tuto otázku Komisi pro dopravu a bezpečnost. Ing. arch. M. Štěpař informoval, že se obsazeností parkovacích stání zabývala Komise pro dopravu a bezpečnost na svém jednání dne 16. 10. 2019 a přijala následující usnesení: „Komise žádá zástupce starostky pro dopravu, aby se obrátil na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, jakožto na správce pronajímaných parkovacích ploch s žádostí o zaslání informace jejich obsazenosti“.

Další jednání komise se uskuteční dne 27. 1. 2020 od 17:30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 17, Žalanského 291/12b. Podklady k jednání budou členům komise zaslány s týdenním předstihem. Jednání bude veřejné.

Předseda komise poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil v 19:10 hodin.

V Praze dne 12. 12. 2019

Zapsala: Ing. Vladimíra Šrámková
Předseda komise: Ing. arch. Michal Štěpař
Ověřovatel zápisu: Oldřich Staněk

Zápis z 7. jednání Komise pro životní prostředí, veřejný prostor a Smart City, soubor typu pdf, (133,92 kB)

Tisk Export článku do PDF