Zápis z 3. jednání Komise pro dopravu a bezpečnost

Znak Městské části Praha 17 Jednání se konalo dne 16. října 2019 od 17:00 hod. v zasedací místnosti budovy Úřadu městské části Praha 17 – Žalanského 291/12b

Předseda komise: MUDr. Antoine Katra
Přítomni: Ing. Pavel Vlach, Jaroslav Hájek, Miroslav Bartoš, Mgr. Petr Taraba – tajemník komise.
Hosté: Martin Marek – zástupce starostky, Mgr. David Zlatý – vedoucí odboru životního prostředí a dopravy, Ing. Marek Laurenčík, MBA, Mgr. Michal Šíma, Ing. Milan Komín – hosté z řad místních občanů.
Omluveni: Bc. Václav Dbalý, Mgr. Bořek Černovský, Ing. Marek Francl
Komise je usnášení schopná.

V 17:00 MUDr. A. Katra přivítal všechny přítomné a zahájil 3. jednání Komise pro dopravu a bezpečnost Rady městské části Praha 17.

Program:

 1. Volba ověřovatele zápisu
 2. Revize úkolů stanovené na 2.jednání komise
  • Parkování pro návštěvníky polikliniky
  • Přechod pro chodce u polikliniky v ul. Bazovského
  • Autovraky v Řepích
 3. Iniciativa občanů z horních Řep a oblasti Na Fialce – pracovní skupina
 4. Prověřit obsazenost placených parkovacích ploch, pronajímané Magistrátem hl. m. Prahy
 5. Finanční rozpočet na opravu komunikací svěřené do správy MČ Praha 17
 6. Měření a zpracování dopravní statistiky
 7. Změna dopravního režimu v ulici Mrkvičkova – návrh občanů
 8. Různé

Jednání:

1. Volba ověřovatele zápisu
Předseda komise MUDr. Katra vyzval přítomné členy k volbě místopředsedy Komise pro dopravu a bezpečnost RMČ Praha 17 a ověřovatele zápisu jednání.

Do funkce ověřovatele zápisu komise navrhla Ing. Pavla Vlacha (Ing. Pavel Vlach s návrhem souhlasil)

Hlasování: 4-0-0 (schválen)

2. Revize úkolů stanovené na 2. jednání komise
Přechod pro chodce u polikliniky v ul. Bazovského
– zástupce starostky Martin Marek předložil návrh na přechod pro chodce v ulici Bazovského a informoval přítomné o záměru zaslání žádosti o realizaci pracovní skupině BESIP.
Dále seznámil členy komise s návrhem na úpravu autobusové zastávky Nevanova v ul. Skuteckého s cílem zvýšení bezpečnosti na přechodu pro chodce, který je situován v těsné blízkosti protilehlých zastávek. Jedná se o posunutí zastávky a s tím související stavební úpravy. Ing. Vlach upozornil na možný problém s posunutím přístřešku na soukromý pozemek. Komise s návrhy souhlasí.

Prověření cyklů semaforu na křižovatce Plzeňská x Slánská – předseda komise MUDr. Katra informoval přítomné o sdělení, které obdržel od správce signalizačního zařízení společnosti Eltodo s konstatováním, že nastavení cyklů bylo prověřeno a je v pořádku.

Vraky v Řepích – zástupce starostky Martin Marek seznámil členy komise s výsledky odstraňování vraků, které obdržel od odboru životního prostředí a dopravy. Vydáno bylo devět rozhodnutí o odstranění vraku, v šesti případech bylo zahájeno řízení a odstraněno bylo pět vraků.

3. Iniciativa občanů z horních Řep a oblasti Na Fialce – Pracovní skupina
Zástupce starostky Martin Marek informoval přítomné o probíhajících jednání s pracovní skupinou složenou z občanů Řep. Komise byla seznámena se záměrem na změnu dopravního režimu v oblasti horních Řep a staré zástavby Na Fialce, kterou navrhují místní obyvatelé. Byly předloženy jednotlivé varianty řešení.

Usnesení: Komise se ke změně dopravního režimu nevyjádřila. Členům komise budou zaslány navrhované varianty k bližšímu prostudování.

4. Prověřit obsazenost placených parkovacích ploch, pronajímané Magistrátem hl. m. Prahy
Na základě podnětu občanů se vedoucí odboru ŽPD Mgr. David Zlatý obrátil na členy komise s žádostí o prověření obsazenosti placených parkovacích ploch. Neobsazené parkovací místa by mohla být uvolněna k veřejnému užívání, což by muselo být předmětem jednání se správcem komunikace.

Usnesení: Komise žádá zástupce starostky pro dopravu, aby se obrátil na Technickou správu komunikací hl. M. Prahy, jakožto na správce pronajímaných parkovacích ploch s žádostí o zaslání informace jejich obsazenosti.

5. Rozpočet na opravu komunikací svěřené do správy MČ Praha 17
Předseda komise MUDr. A. Katra informoval přítomné o přípravě finančního rozpočtu pro rok 2020 a v této souvislosti poukázal na stav chodníků svěřené do správy městské části Praha 17.

Usnesení: Komise doporučuje navýšit finanční prostředky na opravu chodníků a komunikací svěřené do správy městské části Praha 17.

6. Měření a zpracování dopravní statistiky
Na základě četných stížností občanů ze staré zástavby Na Fialce, bylo provedeno měření intenzity dopravy za pomoci kamerového systému. Měření bylo provedeno v ulici U Boroviček ve dnech 4.10. až 11.10.2019. Z výsledku vyplývá, že intenzita dopravy v ranní dopravní špičce je srovnatelná např. s ulicí Drahoňovského a že problém narůstajícího počtu vozidel se netýká pouze staré zástavby v Řepích, nýbrž celé městské části Praha 17.

7. Změna dopravního režimu v ulici Mrkvičkova – návrh občanů
Předseda komise přivítal přítomné zástupce z řad občanů, kteří přijali pozvání a předložili návrh na zjednosměrnění ulice Mrkvičkova z důvodu častých kolizních situací v ranních hodinách. Jedná se o to, že z důvodu deficitu parkovacích stání parkují řidiči svá vozidla u kraje komunikace, čímž dochází k jejímu zúžení a v důsledku toho vznikají v nepřehledném úseku kolizní situace. Pan Bartoš a Ing. Vlach upozorňují na problém generování dopravy v okolních ulicích v případě, že by byl návrh akceptován. Zástupce starostky Martin Marek návrh podporuje, za předpokladu, že by se jednalo o krátký úsek od ulice Zívrova směrem k parkovišti u panelových domů. Z diskuze vzešel návrh na rozšíření části ulice Mrkvičkova s možností vytvoření šikmého parkovacího stání.

Usnesení: Komise nechá prověřit možnost zjednosměrnění a rozšíření komunikace za účelem zvýšení bezpečnosti a vytvoření šikmých parkovacích stání.

8. Různé
Sjednocení charakteru zastávek „na znamení“ –
zástupce starostky Marin Marek informoval o záměru společnosti ROPID dokončit sjednocení charakteru zastávek na celém území MČ Praha 17.  V současné době již většina zastávek je na znamení, a nebyly zaznamenány žádné stížnosti ze strany cestujících.

Usnesení: Komise nemá proti výše uvedenému záměru námitek, za předpokladu, že v autobusech bude zajištěn dostatečné množství „tlačítek“, kterými dávají cestující znamení, že chtějí vystoupit.

Vyjádření nespokojeného občana s dopravní situací v ulici Čistovickápředseda komise MUDr. A. Katra přivítal občana z Čistovické ulice, který se dostavil na jednání, aby vyjádřil nespokojenost s dopravní situací v ulici Čistovická. Komisi byly zároveň předloženy jednotlivé návrhy k řešení, spočívající v zamezení vjezdu vozidel do Čistovické z ulice Slánská za pomoci zátarasů, či umístění dopravního značení „Vjezd dopravní obsluze povolen“ nebo „Průjezd zakázán“. Komisi byl také předložen návrh na jednosměrný provoz v úseku mezi ulicemi Krolmusova – Slánská nebo návrh na odklonění dopravy ze Slánské do ulice Skuteckého – U Boroviček – Na Bělohorské pláni a poté na Karlovarskou. Komise se ohradila proti tvrzení, že se dopravní situace v ulici Čistovická dlouhodobě neřeší a informovala občana o skutečnosti, že se doprava v této oblasti naopak řeší již od 90. let. Komise upozornila na fakt, že v podstatě všechny návrhy byly již několikrát prodiskutovány nebo dokonce realizovány.

Předseda komise MUDr. A. Katra v 18:35 hod. poděkoval přítomným za účast a ukončil 3. jednání Komise pro dopravu a bezpečnost Rady městské části Praha 17.

V Praze dne: 25.10.2019

Předseda komise: MUDr. Antoine Katra
Zapsal: Mgr. Petr Taraba
Ověřil: Ing. Pavel Vlach

Stáhněte si Zápis z 3. jednání Komise pro dopravu a bezpečnost, soubor typu pdf, (254,36 kB)

Příloha k Zápisu z 3. jednání Komise pro dopravu a bezpečnost, soubor typu pdf, (3,68 MB)

Tisk Export článku do PDF