Zápis z 2. jednání Komise pro „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“

Znak Městské části Praha 17 Jednání komise proběhlo 18.3.2019

Přítomni:

Mgr. Jitka Synková, Ing. Jaroslava Šimonová, MUDr. Kateřina Pekárková, p. Petr Čermák, p. Vladimír Hejnic, p. Jiří Masopust, Ing. arch. Michal Štěpař

Hosté:

MUDr. Antoine Katra, Ing. Alois Podaný, Mgr. Daniela Červenclová

Program:

  1. Schválení programu jednání, hlasování o přizvaných hostech
  2. Informace o aktuální situaci ve věci výstavby DPS v Řepích
  3. Informace o výzkumné zprávě, zpracované na základě výsledků dotazníkového šetření ke zjištění zájmu o dům s pečovatelskou službou na Praze 17
  4. Různé

Ad. 1.

Předsedkyně komise Ing. Šimonová zahájila 2. jednání Komise pro „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“ (dále jen Komise) a proběhlo hlasování o programu jednání a o přizvaných hostech:

Hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad. 2.

Ing. Podaný informoval o postupu prací na projektu výstavby DPS.

Dosud bylo proinvestováno cca 3 mil. Kč, byly vykáceny dřeviny v místě výstavky DPS, byly částečně položeny inženýrské sítě. Stavební povolení bylo vydáno v únoru 2018 a má platnost 2 roky. Proběhla diskuze.

Ad. 3.

Mgr. Daniela Červenclová, prorektorka pro pedagogickou činnost Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institutu – Ambis, a.s. představila výsledek výzkumné zprávy – Zjištění zájmu o bydlení v domech s pečovatelskou službou v MČ Praha 17. Tato zpráva je přílohou tohoto zápisu.

Ad 4.

Proběhla diskuze nad předloženými výsledky výzkumné zprávy, ze kterých mimo jiné vyplynulo, že občané mají velký zájem o informace o stavu prací na DPS. Bylo hlasováno ohledně podání informace o průběhu prací na projektu výstavby DPS.

Hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Komise bere na vědomí informaci vedoucího odboru investic a závěrečnou výzkumnou zprávu, zpracovanou na základě výsledků dotazníkového šetření ke zjištění zájmu o dům s pečovatelskou službou na Praze 17   a ukládá předsedkyni Komise Ing. Šimonové informovat v Řepské 17 o stavu prací na projektu výstavby DPS.

Zapsala: Ing. Balázsová
Předsedkyně komise: Ing. Šimonová
Ověřovatel zápisu: p. Masopust

Zápis z 2. jednání Komise pro Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích, soubor typu pdf, (147,18 kB)
Výzkumná_zpráva_MČ Praha17, soubor typu pdf, (1,08 MB)

Příloha č.1 k Vyzkumné zprávě DPS Praha 17_odpovedi a komentare na otevrene otazky, soubor typu pdf, (598,3 kB)

Tisk Export článku do PDF