Zápis z 2. jednání Komise pro dopravu a bezpečnost

Znak Městské části Praha 17 Jednání se konalo dne 20. května 2019 od 17:00 hod. v zasedací místnosti budovy Úřadu městské části Praha 17 – Bendova 1121/5

Předseda komise: MUDr. Antoine Katra
Přítomni: Miroslav Bartoš, Ing. Marek Francl, Mgr. Bořek Černovský, Jaroslav Hájek, Bc. Václav Dbalý, Mgr. Petr Taraba – tajemník komise.
Hosté: Martin Marek – zástupce starostky, Ing. arch. Michal Štěpař – zástupce starostky, Mgr. David Zlatý – vedoucí odboru životního prostředí a dopravy.
Omluveni: Ing. Pavel Vlach
Komise je usnášení schopná.

V 17:00 MUDr. A. Katra přivítal všechny přítomné a zahájil 2. jednání Komise pro dopravu a bezpečnost Rady městské části Praha 17.

Program:

 • Revize úkolů, stanovené na 1. jednání komise
 • Zjednosměrnění v ulici Čistovická – podnět občanů
 • Parkování v Řepích
  • Parkování pro návštěvníky polikliniky
  • Parkování v ulici Drahoňovského
  • Parkování v lokalitě sportovního centra
 • Vyhodnocení stavu komunikace na P17
 • Autovraky v Řepích
 • Bezpečnost
 • Různé

Jednání:

Volba ověřovatele zápisu jednání
Předseda komise MUDr. A. Katra vyzval přítomné členy k volbě ověřovatele zápisu jednání.

Do funkce ověřovatele zápisu komise navrhla Ing. Marka Francla (Ing. M. Francl s návrhem souhlasil)

Hlasování: 6-0-0 (schválen)

1. Revize úkolů stanovené na 1. jednání komise
Dle usnesení z 1. jednání komise, byla ve spolupráci se zástupcem Policie ČR navržena studie přechodu pro chodce v blízkosti polikliniky Žufanova. S návrhem byli seznámeni všichni členové komise prostřednictvím e-mailové korespondence. Místostarosta M. Marek se obrátí s žádostí o jeho realizaci na investiční oddělení Technické správy komunikací hl. m. Prahy.

2. Zjednosměrnění v ulici Čistovická – podnět občanů
Komise prodiskutovala stávající dopravní režim v ulici Čistovická a shodla se na tom, že zjednosměrnění v úseku mezi ulicemi Ke kulturnímu domu a Na Bělohorské pláni přispělo ke zlepšení dopravní situace a souhlasí se zachováním stávajícího režimu.

Byly zodpovězeny následující dotazy občanů horních Řep

1. V jakém termínu budou realizovány další etapy v rámci akce „Zklidnění dopravy v oblasti horních Řep“?

 • Během tohoto roku dojde k navýšení křižovatky ulic Čistovická x Selských baterií.
 •  V příštím roce budou realizovány stavební úpravy (napřímení) křižovatky Třanovského x Čistovická.

2. Jaký je střednědobý plán v oblasti dopravy, kterou chce MČ prosazovat?

 • MČ Praha 17 společně s MČ Prahou 6 bude apelovat na MHMP aby došlo k rozšíření Karlovarské ulice.
 • Na odbočce do lesoparku v ulici Plzeňská, dojde k jejímu zúžení a bude vybudován přechod pro chodce.
 • MČ Praha 17 se pokusí vyjednat zrušení zpoplatnění dálnice po Rudnou u Prahy, za účelem snížení intenzity dopravy na místních komunikacích v okolí dálnice.

Na základě podnětu občanů, komise doporučuje projednat problematiku dopravy v horních Řepích s občany a předběžně stanovila termín setkání na 12. června 2019 od 17 hod. Občané budou včas a s dostatečným předstihem informováni o přesném termínu a místu setkání, prostřednictvím webových stránek MČ, časopisu Řepská 17 a letáky. Na toto setkání, předseda MUDr. A. Katra pozval všechny členy komise.

3. Parkování v Řepích
3.1 Parkování pro návštěvníky polikliniky –
komise navrhuje omezit dobu parkování na 3hod. v době od 8 hod. do 16 hod. Dále komise doporučuje prověřit možnost parkování v přilehlém areálu školy.

3.2 Parkování v ulici Drahoňovského – komise se zabývala problematikou parkování vozidel, na této komunikaci, které je v rozporu s pravidly silničního provozu. Místostarosta M. Marek informoval přítomné o záměru MČ, vybudovaní cca 45parkovacích míst, podél vlakové tratě, čímž by mělo dojít ke zlepšení současné situace.

3.3 Parkování v lokalitě sportovního centra – komise konstatovala, že v rámci výstavby sportovního centra, bude vybudováno 120 parkovacích míst. S otevřením sportovního centra se neočekává v jeho okolí zhoršení dopravy v klidu.

3.4 Problematika parkování minibusů a přívěsných vozíků v Řepích – místostarosta M. Marek informoval komisi o problému vysokého počtu zaparkovaných minibusů, firemních dodávkových vozidel a přívěsných vozíků na veřejných parkovištích, které dlouhodobě zabírají parkovací místa místním občanům. Ve spolupráci s odborem životního prostředí a dopravy P 17, navrhuje umístit na tyto parkoviště dopravní značení E9 „Druh vozidla“ (osobní automobil). Komise s návrhem souhlasí.

3.5 Přemístění vyhrazených míst pro vozidla taxislužby v rámci rekonstrukce mostu Slánská došlo k posunutí autobusové zastávky „Slánská“ a zrušení stanoviště pro vozidla taxi. Na základě podnětu občana komise navrhuje po dobu rekonstrukce nově zřídit stanoviště taxi v ulici Makovského ve směru „sídliště Řepy“ nad slepou odbočkou do OC Řepy (OVUS).

4. Vyhodnocení stavu komunikací na P17
Předseda komise MUDr. A. Katra poukázal na problém stavu komunikací v Řepích. MČ se dlouhodobě snaží apelovat na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy (TSK), aby prováděla opravy ve větší míře. V tomto roce TSK plánuje následující opravy – autobusová zastávka Slánská ve směru do centra, chodníky v okolí školy Peřinova, chodníky v ulici Socháňova a Vondroušova a větší opravy v ulici Makovského. Městská část letos realizovala rekonstrukci chodníku v ulici Čistovická v úseku mezi ulicemi Ke Kulturnímu domu a Na Bělohorské pláni.

5. Vraky
Komise se zabývala problémem odstraňování vraků z Řepských komunikací. Bohužel se jedná o dlouhodobý proces z důvodu platné legislativy, ale i přes to se daří vraky postupně likvidovat.

6. Bezpečnost
Komise konstatovala, že v posledních letech nedochází k nárůstu trestné činnosti.

7. Různé
Místostarosta M. Marek poukázal na problém přechodu pro chodce na tramvajovou zastávku „Slánská“, který byl uzavřen v rámci rekonstrukce mostu. Chodci nedodržují obchozí trasu a cestu na zastávku si zkracují chůzí po vozovce nebo kolejištěm. V této souvislosti požádá stavebníka o prodloužení stavebního oplocení směrem k McDonaldu.

Komise dále diskutovala o možnostech zklidnění dopravy v ulici Čistovická.

Předseda komise MUDr. A. Katra v 18:05 hod. poděkoval přítomným za účast a ukončil 2. jednání Komise pro dopravu a bezpečnost Rady městské části Praha 17.

V Praze dne: 30.05.2019

Předseda komise: MUDr. Antoine Katra
Zapsal: Mgr. Petr Taraba
Ověřil: Ing. Marek Francl

Stáhněte si Zápis z 2. jednání Komise pro dopravu a bezpečnost, soubor typu pdf, (219,81 kB)

Tisk Export článku do PDF