Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.24
ze dne 12.01.2009

Usnesení ke zvýšení nájemného za pronájem NP v majetku MČ Praha 17

Rada MČ

I. projednala návrh zástupce starostky p. Antonína Kopeckého na zvýšení nájemného za pronájem nebytových prostor v majetku MČ Praha 17


II. schvaluje návrh na navýšení

a) minimální částky výběrových řízení za pronájem nebytových prostor v objektech v majetku MČ Praha 17 a  stanoví její výši dle přílohy schválených Zásad postupu při pronájmu NP

b) nájemného (bez služeb) za pronájem již pronajatých NP v majetku MČ Praha 17, kde nájemné nedosahuje nově stanovené minimální výše nájemného uvedené v příloze schválených Zásad postupu při pronájmu NP ze dne 17.12.2008. V případě, že nedojde k dohodě pronajímatele s nájemcem bude dána výpověď s tříměsíční výpovědní lhůtou podle nájemní smlouvy a   zákona č.116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor


III. ukládá vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení, panu Antonínu Kopeckému vyzvat nájemce NP, aby uzavřeli s městskou částí dodatek k nájemní smlouvě, zvyšující nájemné na částku  schválenou pod bodem 2b.

Tisk Export článku do PDF